Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-28 Нашата фирма се занимава с производство на инсталации за добиване на екологично чиста промишлена вода. Бихме искали да кандидатстваме за получаване на държавни субсидии по дадена тема. Към кой можем да се обърнем за получаване на подробна информация? Благодаря предварително. – с вх. №№ 46-00-156/26.06.2018 г.

Въпрос №1-27 В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“, Раздел Д: ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ, т. 5/5.1 Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи по проекта / Оценка по тази точка се дава в случай, че кандидатът е стартиращо предприятие при първо тире е посочено:  “чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта. Очакваната възвръщаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична.” Бихте ли пояснили, как стартиращо предприятие, което е едноличен търговец, който се ползва от правилата на облекчено отчитане по ЗСч (респективно счетоводното законодателство, регламентиращо дейността му в държавата, която е регистриран) т.е. годишният му финансов отчет се състои само от отчет за приходите и разходите, трябва да удостовери стойността на чистото си имущество? – Вх.№ 94-00-177/25.06.2018 г.

Въпрос №1-26 Допустимо ли е участието на предприятие от селски район? – Вх. №46-00-151/21.06.2018 г.

Въпрос №1-25 Само кандидатът ли подлежи на оценка по Раздел Д Икономическа перспективност 5. Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи от Правилника за оценка на проектните предложения или на такава оценка подлежат и партньорите? – Вх. №46-00-151/21.06.2018 г.

Въпрос №1-24 През ноември 2017 г. закупих от майка си предприятието ЕТ „СТИКОМ – ГАЛИНА ТОДОРОВА” с ЕИК 833053744, създадено през 1993 г., и оттогава то носи името ЕТ „СТИКОМ – СТОЯН ТОДОРОВ” с ЕИК 204856410. И в двата случая са прилагани правилата за облекчено отчитане по ЗСч. Моля, имайте предвид, че финансовият отчет на ЕТ „СТИКОМ – СТОЯН ТОДОРОВ” за 2017 г., подаден в Агенцията по вписванията, включва дейността едновременно на ЕТ „СТИКОМ – ГАЛИНА ТОДОРОВА“ и на ЕТ „СТИКОМ-СТОЯН ТОДОРОВ” през тази финансова година. При такава правоприемственост какъв статут има ЕТ „СТИКОМ-СТОЯН ТОДОРОВ” от гл. т. на регламента на 9-та конкурсна сесия на НИФ – предприятие, което не е стартиращо, или стартиращо предприятие? Как предприятието ЕТ „СТИКОМ – СТОЯН ТОДОРОВ” в качеството си на партньор трябва да доказва своя финансов капацитет? – Вх. №46-00-151/21.06.2018 г.

Въпрос №1-23 Как мога да кандидатствам при положение, че в правилата, които са обявени няма никакъв линк или описание за кандидатстване? На сайта Ви няма линк или обяснение за това как се кандидатства ? Каква е целта да се обяснява конкурсна процедура при положение, че кандидатите дори нямат възможност да разберат как да кандидатстват? Или може би има кандидати, на които се обяснява как да кандидатстват? В отговора, който ми изпратихте няма нито един линк, или какъвто и да било адрес, който да ме ориентира. – Вх.№46-00-150-2/25.06.2018 г.

Въпрос №3-20 В бъдещото проектно предложение ще се налага изработване на прототипи от външен изпълнител по наши изисквания (услуга).  Не става ясно дали разходът за такава услуга е допустим разход. – Вх. №94-00-178/25.06.2018 г.

Въпрос №3-19 Въпросът единствено е: признават ли се разходооправдателните документи за разходите, които университетът прави при изплащане на основните трудови възнаграждения на участващите от негова страна изследователи. Например: в бюджета на проекта са планирани разходи за 6 месеца от 500 лв./месец за изследовател от университета, който е на трудов договор за 800 лв./месец в университета. Признава ли се разходооправдателния документ от университета за изплатените 800 лв./месец на изследователя по основния му трудов договор през б-те месеца, в които работи и по проекта и ще бъде ли възстановена сумата от 3000 лв., намалена в съответствие със заложения интензитет? – Вх. №94-00-162-2 / 26.06.2018 г.

Въпрос № 1-22 Бих искал да задам въпрос, свързан с Деветата сесия на НИФ /2018 г./:  При положение, че в проектното предложение участва една фирма като Координатор, и Институт на БАН като Партньор: Важи ли числителя на съотношението от точка 6.2.2 от Раздел В “Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти” само за разходите на Координатора? И оттам – общата стойност на проекта (Общата БФП на проекта + Общото съфинансиране от страна на Координатора и Партньора) може ли да бъде по-голяма от сумата, получена за числител на съотношението от точка 6.2.2? – с вх. №46-00-153/25.06.2018 г.

Въпрос № 1-21 Допустимо ли е изменение на размера на шрифта и на колоните по приложение 2? Технически е невъзможно резюмето на ръководителя да се оформи в ½ страница. Представянето на експертите е изключително затруднено в рамките на предложената таблица. – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос № 3-18 Какво означава и как се прилага правилото , че на етап разходите за спомагателен персонал могат да бъдат да бъдат с % повече? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-17 Ако работодателят не изплаща осигурителни вноски /напр., защото лицето е осигурено на друго основание / допустимо ли е лицето да получи възнаграждение в допустимия по Правилата максимален размер  за съответната позиция? – с вх. №94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-16 Допустимо ли е едно и също лице да участва в две отделни позиции и съответно договори в две качества – ръководител на проект по договор за управление и контрол  /ДУК/ и изследовател по допълнителен ТД по проекта за 4 часов работен ден? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-15 Необходим ли е независим финансов одит на отчетите по проекта? – с вх.№ 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос № 3-14 Допустимите външни услуги само за научни изследвания ли са? Съгласно Регламент № 651/2014 са допустими разходи по договори за възлагане на научни изследвания, знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица, както и разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта. Моля, дефинирайте „научни изследвания”! – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Страница 23 от 45« Първа...51015...2122232425...303540...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube