Текущи програми и проекти

Въпрос №1-13 Можете ли да пратите ppt, който показахте, по мейла? с вх. № 94-00-161/14.06.2018 г.

Въпрос № 1-12 Докато провеждате информационната кампания, имате ли практика за срещи с потенциални податели на предложения, за обсъждане на потенциал на дадено проектно предложение?Ако имате такава практика, къде и кога бих могъл да дойда на такава среща? – с вх. № 94-00-159/14.06.2018 г.

Въпрос № 1-11 Асоциация с нестопанска цел, създадена от търговски дружества, може ли да бъде партньор по проект? Тази Асоциация има за цел търговските предприятия, които са я създали, да си сътрудничат, за постигане на по-добро развитие в селските райони, в които тези търговски предприятия имат инвестиции, чрез общи проекти, общи позиции по политики и т.н. Дружеството, което представлявам и което ще бъде евентуален кандидат по програмата има за клиенти, както самата Асоциация, така и индивидуални членове, които са участвали с индивидуални договори в общи проекти. Нашето предложение ще бъде свързано, с индивидуалните цели на търговските дружества, но свързани с общата цел на Асоциацията за развиване на селата, в които са направени инвестициите, чрез иновативни проекти, базирани на ИКТ? – с вх. № 94-00-159/14.06.2018 г.

Въпрос № 1-10 Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е член на Федерацията на научно-техническите съюзи. Може ли да се счита Съюзът на геодезистите за организация за научни изследвания и разпространение на знания (тъй като всъщност това е основната дейност на СГЗБ в последните почти 100 години), и съответно да бъде предложен, като такава партнираща научна организация в проект? – с вх. № 94-00-159/14.06.2018 г.

Въпрос № 3-4 Във връзка с подготовката на документи за участие в 9-та сесия на НИФ възникна необходимост от уточняване на следния казус: Ние сме малко предприятие и ще кандидатстваме заедно с български университет {организация за научни изследвания и разпространение на знания). В тази връзка интензитета на помощта е до 80% от общата стойност на проекта ( което включва инетнзитета на помощта за ИНИ 50%, плюс 20% за малко предприятие и 10% за активно сътрудничество). Въпросът е следния: Какъв процент съфинансиране следва да осигури университета? с вх. №46-00-147-1/18.06.2018 г.

Въпрос № 2-3 Формуляр 1 Приложение 2 „Описание на Фазите на проекта“, карето „Резултати, индикатори и очаквани стойности“. Какво да се разбира под „очаквани стойности“? Дали това са очаквани стойности на индикаторите, финансови стойности на дейностите или нещо друго? – с вх. №46-00-147-2/20.05.2018 г.

Въпрос № 2-2 Таблица 5 Приложение 2, „Времеви график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите“. Как можем да посочим през кой месец на първата година (2018 г.) да планираме началото на фазите, задачите и дейностите по проекта? Към момента нямаме информация за времевия график, отнасящ се до целия процес по разработка на документи за участие, оценка на документите, класиране на проектите и информиране на координаторите, както и подписване на договор с класираните за финансиране проекти. с вх. № 46-00-147-2/20.05.2018 г.

Въпрос № 2-1  В случаите, когато не се предвижда участието на партньор, а съответното предприятие ще участва самостоятелно, какво става със съдържанието на т. „* 4. Партньори (по 1 страница за всеки един партньор)“? Дали то остава във формата, като се посочва, че не се предвижда участието на партньор или се изтрива, като се посочва, че не се предвижда участието на партньор, или нещо друго? с вх. № 46-00-147-2/20.05.2018 г.

Въпрос № 1-9 Бих искал да попитам как може да кандидатстваме за Националният Иновационен Фонд 2018. Къде може да получим конкурсната документация ? – с вх. № 46-00-150/19.06.2018 г.

Въпрос № 3-3 Във връзка с предстояща девета сесия по НИФ, имам следния казус: Предвиждаме да закупим дълготраен материален актив чрез финансов лизинг, който да придобием в рамките на проекта. Т.к. по същество активът няма да е наша собственост до момента на окончателното му изплащане по договора за финансов лизинг, моля да разясните текста на чл. 33, 2 Разходи за инструменти и оборудване 2.7 „Допустими разходи, извършени във връзка с лизингови операции , са единствено лизинговите вноски за всеки етап от изпълнение на проекта, които са дължими и платени в рамките на същия етап, до приключване на последния етап от изпълнение на проекта“. Ако правилно тълкувам текста, допустими за финансиране ще са лизинговите вноски, платени към съответният етап на проекта. Има ли допълнително изискване, активът да се използва изцяло за нуждите на проекта ? Т.е. следва ли да пресметнем времето, през което ще използваме даденият актив и да го съотнесем към заплатените лизингови вноски, за да изчислим коректно размерът на претендираната безвъзмездна финансова помощ? с вх. №94-00-165/19.06.2018 г.

Въпрос № 1-8 Ние сме малко предприятие и ще кандидатстваме заедно с български университет (организация за научни изследвания и разпространение на знания). В тази връзка интензитета на помощта е до 80% от общата стойност на проекта (което включва инетнзитета на помощта за ИНИ 50%, плюс 20% за малко предприятие и 10% за активно сътрудничество). Въпросът е следния: Какъв процент съфинансиране следва да осигури университета? – с вх. № 46-00-147-4/22.06.2018 г.

Презентации Национален иновационен фонд 2018, 9 сесия

Въпрос №1-7 Моля да поясните, за текущата сесия на НИФ, дали е разрешено да кандидатстват големи предприятия – УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е университетска болница, 100% държавна собственост, голямо предприятие ? – вх. № 46-00-146/14.06.2018 г.

Въпрос 1-6 „Допустим ли е, като партньор по проекта дружество, което е 100% собственост на държавата и дейността му е свързана с осъществяването на проекти, чиито непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на РБългария. СНИРД (Сдружение за научноизследователска и развойна дейност), Юридическо лице с нестопанска цел ?“ – вх. № 4600-143-1/13.06.2018 г.

Въпрос 1-5 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? – вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Страница 25 от 45« Първа...51015...2324252627...303540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube