Текущи програми и проекти

Въпрос №1-7 Моля да поясните, за текущата сесия на НИФ, дали е разрешено да кандидатстват големи предприятия – УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е университетска болница, 100% държавна собственост, голямо предприятие ? – вх. № 46-00-146/14.06.2018 г.

Въпрос 1-6 „Допустим ли е, като партньор по проекта дружество, което е 100% собственост на държавата и дейността му е свързана с осъществяването на проекти, чиито непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на РБългария. СНИРД (Сдружение за научноизследователска и развойна дейност), Юридическо лице с нестопанска цел ?“ – вх. № 4600-143-1/13.06.2018 г.

Въпрос 1-5 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? – вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 3-2 Като допустими разходи по схемата са посочени разходите за материали и консумативи. За разлика от други допустими разходи (напр. разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги), за разходите за материали и консумативи не е посочен максимален допустим размер като % от проекта. Моля да потвърдите, че е допустимо 100 % от разходите по проекта да са разходи за материали. вх. № 4600-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-4 Допустим ли е като партньор по проекта дружество, което е 100% собственост на държавата и дейността му е свързана с осъществяването на проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на Република България? – с вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-3 В точка 6.8 от Раздел В: „Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“ е упоменато следното – За кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансов капацитет не се прилагат изискванията на точка 6.1 – 6.7. Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие е длъжен да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която декларира финансовия си капацитет. Този финансов капацитет от страна на кандидата може ли да бъде със заемни средства? Тези средства банков кредит ли могат да бъдат или може и кредитиране от свързано дружество? – с вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос 3-1 Счетоводните ни услуги се извършват от външна фирма. За проекта това допустимо ли е като разход или трябва да имаме назначен счетоводител на договор, който ще бъде като спомагателна дейност? – вх.№46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-2 Ако приемем, че информацията се гледа към 31.12 на предходната година, при кандидатстване попадаме в категория микропредприятия. В случай на одобрен проект – към края на проекта и предвид, че вече сме собственост на друго дружество и сме „свързани предприятия“, за да преценим в коя категория попадаме имам следния въпрос: Приложение I към Регламент 651/2014 на ЕС (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ) гласи следното: т.3. „Свързани предприятия“ са предприятията, които имат едно от следните взаимоотношения помежду си: а) едно предприятие притежава мнозинство от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие; В тази ситуация трябва да вземем броя на служителите на нашето дружество и дружеството, което притежава мнозинството от правата на глас или ако това дружество притежава мнозинството от правата на глас и в други предприятия добавяме и техния брой служители? -с вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-1 По смисъла на т.15 на §1, от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ 2016 стартиращо предприятие е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. – Ние сме дружество, което е регистрирано през 2017 г и от тази година сме собственост на друго дружество. Попадаме ли в този случай в категория стартиращи предприятия? Какви са изискванията за нас след като нямаме финансови отчети за три години назад и не сме имали дейност през миналата година? – с вх.№ 46-00-143/12.06.2018 г.

ПОКАНА за участие в процедура за избор на независими експерти, с които да бъде допълнен списъкът на независимите експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ 2018 г.

Покана за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд 2018 г.

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2018

II Междурегионален семинар в рамките на проект № PGI02448 SUPPORT – резултати

Нюзлетър

Информационна брошура

Страница 26 от 45« Първа...51015...2425262728...354045...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube