Текущи програми и проекти

Въпрос № 2-25 За извършване на част от дейностите е необходимо извършване на ЗД дигитализиране и фотозаснемане на ограничен брой обекти, като така получените данни са необходими за входни данни за проучване и разработка на подходящ процес по обработката им и получаване на резултати в подходяща за иновацията форма. Закупуването на оборудване е необосновано и кандидатът възнамерява да възложи извършването на ЗД сканирането и фотозаснемането на зададени от него обекти на външни изпълнители, които да предоставят получените сурови данни. При тези обстоятелства разходите за тази услуга как би трябвало да се заложат в бюджета – като разходи за външни услуги или като разходи за консумативи и материали? – с вх. 94-00-310/26.10.2016 г.

Въпрос № 1-133 В образец 1 Заявление за участие трябва да се попълни начална и крайна дата на проекта. В чл. 47, ал. 4 от ПУСНИФ се цитира, че: „за начало на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране по ал. 1, освен ако в договора не е уредено друго.“– с вх. 94-00-245-4/19.10.2016 г.

Въпрос № 3-41 В правилника за оценка на проектни предложения, в Раздел Д, т.5.2 Ефективно управление на проекта и очаквана възвращаемост на направените разходи по проекта.– с вх. 94-00-245-4/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-132 Споразумението за сътрудничество трябва ли да бъде подписано на хартия, сканирано, подписано с електронен подпис и едва тогава качено в системата?– с вх. 94-00-139-13/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-131 Описаните документи в син цвят в електронния формуляр за кандидатстване на уебсайта на ИАНМСП (Заявление по образец 1, Форма за НИРП Приложение 2, Бюджет за НИРП Приложение 3, Споразумение за сътрудничество Приложение 4/при проект с партньор/и/, Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници Приложение 5, Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП Приложение 6, Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по ЗМСП Приложение 7, Декларация за обстоятелствата по чл.4 ал.3 ПУСНИФ Приложение 8, финансиране на проект по НИФ / от стартиращо предприятие/ Приложение 10) трябва ли да бъдат подписани с електронен подпис, преди да се качат в системата?– с вх. 94-00-139-13/19.10.2016 г.

Въпрос № 2-24 Счита ли се за допустим разход за външни услуги, разход за посещение на обучение, на което специалисти от екипа по проекта, да бъдат обучени от външна организация или консултант на свободна практика, за работа с нов за компанията технологичен инструмент/ софтуер, който ще бъде използван за целите на проекта?– с вх. 46-00-295-7/21.10.2016 г.

Въпрос № 1-130 Необходимо ли е научните организации, дъравно висше училище и институт към БАН, да представят Удостоверение за липса на задължение към общината?– с вх. 46-00-295-7/21.10.2016 г.

Въпрос № 2-23 В Приложение т.7 се очаква точна спецификация на отделните фази, задачи и дейности по дадения етап. Нужно ли е към всяка дейност (около 15 на фаза) да се дефинира точен резултат или е достатъчно да се дефинира към всяка задача точен резултат? Нужно ли е за всеки резултат да се дефинира и индикатор или е достатъчно дефинирането примерно на 5-6 индикатора за цялата фаза? Може ли като индикатор да се впише постигането на всички резултати? Какво е нужно още като информация за конкретен индикатор ? Бихте ли ми дали няколко примера на конкретни дейности, резултати и индикатори?– с вх. 94-00-302/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-129 Координаторът на проектното предложение, което подготвяме е Акционерно дружество с двама водещи акционери. Задължително ли е документите от Раздел А т.15 от Правилника за оценка на проектните предложения за доказване на финансов капацитет да се подписват и от двамата водещи акционери? Задължително ли е всяка страница на заявлението за участие, Формата за научно-изследователски и развоен проект и бюджета да се подписват и от двамата водещи акционери?– с вх. 94-00-268-3/24.10.2016 г.

Въпрос № 1-128 Могат ли фирмите партньори по проекта да бъдат свързани лица/роднини по линия или свързани фирми?– с вх. 46-00-332/21.10.2016 г.

Въпрос № 2-22 Ако по проекта се предвижда назначаване на нови експерти, следва ли изискванията за техните квалификации да бъдат описани в таблицата “Експерти от екипа на проекта”? Техните качества, ще бъдат ли взети предвид при оценката на капацитета на фирмата?– с вх. 94-00-306-1/20.10.2016 г.

Въпрос № 1-127 Имам въпрос, свързан с представянето на Удостоверение, издадено от НАП за липса на публични задължения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата на кандидата. В НАП ни казаха, че издават “Удостоверение за наличие на липса на задължения на основание на чл.87, ал.6 от ДОПК и не знаят какво представлява удостоверение по чл.162, ал.2 , т.1 .– с вх. 94-00-298/18.10.2016 г.

Въпрос № 1-126 В Правилника за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: -“Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г.- до месеца предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т.15 трябва ли да бъде също консолидиран??– с вх. 94-00-245-3/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-125 „Къде мога да намеря указанията за електронно подаване на документи за кандидатстване в Осма конкурсна сесия на НИФ след като платформата е активна? Ако такива все още не са качени в сайта на ИАНМСП, бихте ли ми дали информация относно електронното подаване и дали е нужно в такъв случай да се подготвят документите и на хартиен носител“?– с вх. 94-00-251-2/20.10.2016 г.

Въпрос № 1-124 Има ли права ръководителя на проекта да работи 8 (осем) часа на ден, в случай, че няма други ангажименти и това е единствената му дейност в момента??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Страница 27 от 44« Първа...51015...2526272829...3540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube