Текущи програми и проекти

Въпрос № 2-21 „Когато по проекта се предвижда назначаването на експертен потенциал, то имаме следните въпроси: 1. Следва ли в таблицата „Експерти от екипа на проекта да се включат съответните изследователи с изисквания за тяхната квалификация след като не знаем имената им?“ 2. „Те ще бъдат ли оценявани за преценка за капацитета на фирмата да изпълни проекта?“– с вх. 94-00-306/20.10.2016 г.

Въпрос № 3-39 Допустимо ли е задълженията на експертите по проекта да бъдат вменени само в длъжностните им характеристики към основните им трудови договори ?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-38 Необходимо ли е тези експерти, които са назначени при партньорите и участват в изпълнението на дейностите на координатора, да сключат допълнителен трудов договор с координатора (водещата организация)?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-37 Допустимо ли е с експертите по проекта да бъдат сключени допълнителни трудови договори по чл. 110 и/или чл. 111 от Кодекса на труда през Октомври 2016 г., а да влезнат в сила при евентуално подписване на договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-36 Договорът, който всеки експерт трябва да сключи за дейностите по проекта задължително ли трябва да е допълнителен трудов или може и с допълнително споразумение към основния трудов договор, който вече имат?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-35 Когато екипът по проекта се предвижда да е съставен само от експерти, които са служители на координаторът и/или на някои от партньорите, трябва ли да сключват допълнителен договор за дейностите по проекта? И ако отговорът е ДА, с кого се сключва договорът – с координатора или с предприетото – партньор, чийто служители вече са?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-34 Разходите: командировки в страната, сметки за телефони и наем на помещения, свързани изцяло и само с дейностите по проекта (а не текущи режийни разходи за предприятието) признат разход ли са и можем ли да ги заложим в бюджета на проекта?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-120 Как се определя интензитетът на проект, в който участват 3 страни – микро предприятие, което е координатор (водеща организация), голямо предприятие – партньор и научна организация – Университет)?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-33 В случай, че по проекта има партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, следва ли да се представя заверен от одитор междинен отчет за този партньор, тъй като от т. 16 на стр. 13 от Правилника за оценка на проектни предложения, а също и от насоките не става ясно?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-119 Как се определя интензитетът на партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, което не е търговец и не е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-118 Как се определя стойността на разходите по проекта, които поема стартиращо предприятие, регистрирано през Октомври 2016 г. (разходите, които поема партньора плюс претендираната БФП за тези разходи)? – с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-117 Кумулативно или алтернативно се прилагат по отношение на стартиращите предприятия следните изискванията на „Правилника за оценка на проектни предложения“?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-116 Моля, дайте дефиниция на понятието „стартиращо предприятие”. Кога трябва да е регистрирано едно предприятие, за да попада в категория – стартиращо предприятие?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-32 Въпросът ми е относно определянето на инструментите и оборудването като активи, които не са материали по смисъла на тази програма, но са на стойност под 700 лв. и според ЗКПО не се третират като ДА, не се начисляват амортизации. В този случай как тези активи ще бъдат посочени в бюджета – с пълната си стойност като материали или с някакъв процент за изхабяване за срока на проекта и какъв да бъде той?– с вх. 46-00-309/17.10.2016 г.

Въпрос № 1-115 Искам да попитам, ако кандидатстваме онлайн през електронния портал на ИАНМСП, каква трябва да е формата на документите? Сканирани с подпис и печат или с електронен подпис??– с вх. 94-00-293/14.10.2016 г.

Страница 28 от 44« Първа...51015...2627282930...3540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube