Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-114 В случай, че фирмата – кандидат се представлява от двама управители, които управляват „заедно и поотделно“, то следва ли задължително и двамата управители да подпишат Заявлението за участие и останалите приложения към него? Или е възможно тези документи да се подпишат само от единия управител?– с вх. 94-00-277-2/26.10.2016 г.

Въпрос № 3-31 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.2.2 е написано: „Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00.“ – Бихте ли разяснили как кандидат, чийто баланс е 0 (няма приходи и разходи) ще отговори на това изискване?– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-30 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.11 е написано: „Междинните баланси и междинните отчети за приходи и разходи следва да са актуални към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-29 За целите на проекта искаме да закупим оборудване-машина за 12 000 лв. чрез финансов лизинг на две лизингови вноски, допустимо ли е това?– с вх. 94-00-294/17.10.2016 г.

Въпрос № 3-28 Моля Ви за кратко пояснение във връзка с точка 6.1.и по-точно 6.2.2. – 8-та сесия на НИФ: Финансов капацитет на кандидата(и партньора). 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00. 6.6. Ако партньор – предприятие или организация за научни изследвания и разпространения на знания е търговец, за него се прилагат съответно изискванията по точка 6.2. и точка 6.3.?– с вх. 94-00-272/12.10.2016 г.

Въпрос № 1-113 Имаме следния казус – кандидат по схемата е стартиращо предприятие, което е регистрирано през м. Октомври, т.г. Освободено ли е такова предприятие от заверка от регистриран одитор на Междинния счетоводен баланс за периода януари 2016 г. – месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване? Или ако, не, какъв баланс се очаква да представи?– с вх. 94-00-189-40/18.10.2016 г.

Въпрос № 3-27 Във Формуляр 1 Приложение 2 в таблица за описание на фазите има ред „Човекодни“. В забележката към нега пише „Тук попълвате броя на човеко-месеците с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта (допуска се стойността на човекомесеците да не е цяло число)“. Какво трябва да попълваме човеко дни или човеко месеци?– с вх. 46-00-313/18.10.2016 г.

Въпрос № 1-112 Имаме подаден научноизследователски проект по Програма „Иновации и конкурентоспособност“,но все още няма информация за одобрение на ниво административно съответствие и допустимост на проекта. Същевременно той напълно отговаря на критериите,заложени в ИАНМСП към Национален Иновационен Фонд , 8 конкурсна сесия в тематична област : 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии. Бихме ли могли да кандидатстваме и към ИАНМСП-Национален Иновационен Фонд -8 конкурсна сесия със същия проект? Разбира се, в случай, че междувременно проектът ни бъде одобрен по “Конкурентноспособност” ще отдеглим предложението си по НИФ .– с вх. 94-00-265/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-111 Договорът за заем за доказване на разполагаемост на средства за изпълнение на проектните дейности задължително ли следва да е сключен с банкова институция. Сумата по кредита задължително ли следва да е налична по сметката на кандидата преди подаване на заявлението за участие. Заемът може ли да е тип „овърдрафт“ и да се усвоява поетапно.– с вх. 94-00-257/10.10.2016 г.

Въпрос № 3-26 Моля, дайте пояснение какво се има предвид под „консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта”, изброени като допустими външни услуги по проекта.– с вх. 94-00-189-29/13.10.2016 г.

Въпрос № 3-25 Ние сме частна компания, която възнамерява да подаде проект по 8-та сесия на НИФ с краен срок 31.10.2016. Ние ще сме водещата организация, а партньор ще ни бъде научно-изследователска организация към БАН. Моля да ни отговорите на следното питане: – Възможно ли е в бюджета към проектното предложение да опишем, че нашият партньор (научно-изследователската организация към БАН) няма да участва със съфинансиране по проекта, а нейната част за съфинансиране ще бъде поета от нас като водеща организация. Това се налага поради обстоятелството, че подобни научно-изследователската организация разполагат с много ограничен бюджет и техните ръководни органи изключително трудно успяват да подсигурят средства за съфинансиране.– с вх. 46-00-293/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-24 В Правилник за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: – Междинен счетоводен баланс ( заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т. 15 трябва ли да бъде също консолидиран?– с вх. 94-00-245-2/12.10.2016 г.

Въпрос № 2-20 Бих желал да ви помоля да ми изпратите конкретни дефиниции (в контекста на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“) на понятията “индустриални научни изследвания” и “експериментално развитие”.– с вх. 94-00-295/17.10.2016 г.

Въпрос № 3-23 Здравейте, какви документи се прилагат за фирма с опит за доказване на финансов капацитет- ОПР и баланс за последните 3 приключени години и ОПР и баланс за 2016г до септември. Необходим ли е и друг документ? Документ от банка ? ако да какъв? в критериите з а допустимост е споменат договор за кредит сключен преди подаване на заявлението? а ако не бъде одобрен проекта? трябва ли да се представя подобен документ.– с вх. 94-00-293-1/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-22 Ако партньора е Институт на Българска академия на науките необходимо ли е да се прилагат: Документ от Националната агенция по приходите за липса на публични задължения, Удостоверение за актуално състояние на партньор, Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, Счетоводен баланс за последните 3 приключени финансови години и Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ.– с вх. 46-00-292-1/03.10.2016 г.

Страница 29 от 44« Първа...51015...2728293031...3540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube