Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-118 Как се определя стойността на разходите по проекта, които поема стартиращо предприятие, регистрирано през Октомври 2016 г. (разходите, които поема партньора плюс претендираната БФП за тези разходи)? – с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-117 Кумулативно или алтернативно се прилагат по отношение на стартиращите предприятия следните изискванията на „Правилника за оценка на проектни предложения“?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-116 Моля, дайте дефиниция на понятието „стартиращо предприятие”. Кога трябва да е регистрирано едно предприятие, за да попада в категория – стартиращо предприятие?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-32 Въпросът ми е относно определянето на инструментите и оборудването като активи, които не са материали по смисъла на тази програма, но са на стойност под 700 лв. и според ЗКПО не се третират като ДА, не се начисляват амортизации. В този случай как тези активи ще бъдат посочени в бюджета – с пълната си стойност като материали или с някакъв процент за изхабяване за срока на проекта и какъв да бъде той?– с вх. 46-00-309/17.10.2016 г.

Въпрос № 1-115 Искам да попитам, ако кандидатстваме онлайн през електронния портал на ИАНМСП, каква трябва да е формата на документите? Сканирани с подпис и печат или с електронен подпис??– с вх. 94-00-293/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-114 В случай, че фирмата – кандидат се представлява от двама управители, които управляват „заедно и поотделно“, то следва ли задължително и двамата управители да подпишат Заявлението за участие и останалите приложения към него? Или е възможно тези документи да се подпишат само от единия управител?– с вх. 94-00-277-2/26.10.2016 г.

Въпрос № 3-31 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.2.2 е написано: „Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00.“ – Бихте ли разяснили как кандидат, чийто баланс е 0 (няма приходи и разходи) ще отговори на това изискване?– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-30 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.11 е написано: „Междинните баланси и междинните отчети за приходи и разходи следва да са актуални към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-29 За целите на проекта искаме да закупим оборудване-машина за 12 000 лв. чрез финансов лизинг на две лизингови вноски, допустимо ли е това?– с вх. 94-00-294/17.10.2016 г.

Въпрос № 3-28 Моля Ви за кратко пояснение във връзка с точка 6.1.и по-точно 6.2.2. – 8-та сесия на НИФ: Финансов капацитет на кандидата(и партньора). 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00. 6.6. Ако партньор – предприятие или организация за научни изследвания и разпространения на знания е търговец, за него се прилагат съответно изискванията по точка 6.2. и точка 6.3.?– с вх. 94-00-272/12.10.2016 г.

Въпрос № 1-113 Имаме следния казус – кандидат по схемата е стартиращо предприятие, което е регистрирано през м. Октомври, т.г. Освободено ли е такова предприятие от заверка от регистриран одитор на Междинния счетоводен баланс за периода януари 2016 г. – месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване? Или ако, не, какъв баланс се очаква да представи?– с вх. 94-00-189-40/18.10.2016 г.

Въпрос № 3-27 Във Формуляр 1 Приложение 2 в таблица за описание на фазите има ред „Човекодни“. В забележката към нега пише „Тук попълвате броя на човеко-месеците с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта (допуска се стойността на човекомесеците да не е цяло число)“. Какво трябва да попълваме човеко дни или човеко месеци?– с вх. 46-00-313/18.10.2016 г.

Въпрос № 1-112 Имаме подаден научноизследователски проект по Програма „Иновации и конкурентоспособност“,но все още няма информация за одобрение на ниво административно съответствие и допустимост на проекта. Същевременно той напълно отговаря на критериите,заложени в ИАНМСП към Национален Иновационен Фонд , 8 конкурсна сесия в тематична област : 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии. Бихме ли могли да кандидатстваме и към ИАНМСП-Национален Иновационен Фонд -8 конкурсна сесия със същия проект? Разбира се, в случай, че междувременно проектът ни бъде одобрен по “Конкурентноспособност” ще отдеглим предложението си по НИФ .– с вх. 94-00-265/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-111 Договорът за заем за доказване на разполагаемост на средства за изпълнение на проектните дейности задължително ли следва да е сключен с банкова институция. Сумата по кредита задължително ли следва да е налична по сметката на кандидата преди подаване на заявлението за участие. Заемът може ли да е тип „овърдрафт“ и да се усвоява поетапно.– с вх. 94-00-257/10.10.2016 г.

Въпрос № 3-26 Моля, дайте пояснение какво се има предвид под „консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта”, изброени като допустими външни услуги по проекта.– с вх. 94-00-189-29/13.10.2016 г.

Страница 30 от 45« Първа...51015...2829303132...354045...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube