Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-112 Имаме подаден научноизследователски проект по Програма „Иновации и конкурентоспособност“,но все още няма информация за одобрение на ниво административно съответствие и допустимост на проекта. Същевременно той напълно отговаря на критериите,заложени в ИАНМСП към Национален Иновационен Фонд , 8 конкурсна сесия в тематична област : 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии. Бихме ли могли да кандидатстваме и към ИАНМСП-Национален Иновационен Фонд -8 конкурсна сесия със същия проект? Разбира се, в случай, че междувременно проектът ни бъде одобрен по “Конкурентноспособност” ще отдеглим предложението си по НИФ .– с вх. 94-00-265/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-111 Договорът за заем за доказване на разполагаемост на средства за изпълнение на проектните дейности задължително ли следва да е сключен с банкова институция. Сумата по кредита задължително ли следва да е налична по сметката на кандидата преди подаване на заявлението за участие. Заемът може ли да е тип „овърдрафт“ и да се усвоява поетапно.– с вх. 94-00-257/10.10.2016 г.

Въпрос № 3-26 Моля, дайте пояснение какво се има предвид под „консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта”, изброени като допустими външни услуги по проекта.– с вх. 94-00-189-29/13.10.2016 г.

Въпрос № 3-25 Ние сме частна компания, която възнамерява да подаде проект по 8-та сесия на НИФ с краен срок 31.10.2016. Ние ще сме водещата организация, а партньор ще ни бъде научно-изследователска организация към БАН. Моля да ни отговорите на следното питане: – Възможно ли е в бюджета към проектното предложение да опишем, че нашият партньор (научно-изследователската организация към БАН) няма да участва със съфинансиране по проекта, а нейната част за съфинансиране ще бъде поета от нас като водеща организация. Това се налага поради обстоятелството, че подобни научно-изследователската организация разполагат с много ограничен бюджет и техните ръководни органи изключително трудно успяват да подсигурят средства за съфинансиране.– с вх. 46-00-293/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-24 В Правилник за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: – Междинен счетоводен баланс ( заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т. 15 трябва ли да бъде също консолидиран?– с вх. 94-00-245-2/12.10.2016 г.

Въпрос № 2-20 Бих желал да ви помоля да ми изпратите конкретни дефиниции (в контекста на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“) на понятията “индустриални научни изследвания” и “експериментално развитие”.– с вх. 94-00-295/17.10.2016 г.

Въпрос № 3-23 Здравейте, какви документи се прилагат за фирма с опит за доказване на финансов капацитет- ОПР и баланс за последните 3 приключени години и ОПР и баланс за 2016г до септември. Необходим ли е и друг документ? Документ от банка ? ако да какъв? в критериите з а допустимост е споменат договор за кредит сключен преди подаване на заявлението? а ако не бъде одобрен проекта? трябва ли да се представя подобен документ.– с вх. 94-00-293-1/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-22 Ако партньора е Институт на Българска академия на науките необходимо ли е да се прилагат: Документ от Националната агенция по приходите за липса на публични задължения, Удостоверение за актуално състояние на партньор, Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, Счетоводен баланс за последните 3 приключени финансови години и Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ.– с вх. 46-00-292-1/03.10.2016 г.

Въпрос № 3-21 В таблиците Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта, „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“. Липсва графа за посочване на номер на офертата. Това означава ли, че не се прилагат оферти на ниво кандидадстване, а се упоменава само себестойността на ДМА?– с вх. 46-00-292-1/03.10.2016 г.

Въпрос № 3-20 От публикувания на Вашия сайт документ PUSNIF 2016 на 29 стр. относно допустимите разходи за командировки в чужбина не можем да се ориентираме правилно относно дилемата “разход за командировки в чужбина при положение, че в проект са включени координатор и български партньор”? Предвиждаме командировъчен разход в чужбина от служител на координатора с техническа цел, разбира се. Противоречат ли си а), б), на т5. Разходи за командировки в чужбина?– с вх. 46-00-270-4/03.10.2016 г.

Въпрос № 2-19 Във връзка с процеса на подготовка за кандидатстване по Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, бихме искали да помолим за разяснение по следните въпроси: В случай, че по научно изследователски проект, координаторът и партньорът не разполагат с нужното оборудване за индустриално изследване и експериментално развитие и с цел избягване на значителни разходи за закупуване на оборудване само за целите на проекта, допустим разход ли е възлагането на външен изпълнител, който разполага с нужното оборудване, да извършва текущи физико-химични проби, анализи и последващо експериментално производство на прототипите, по различни технологии, само за целите на проекта. Как да бъде квалифицирана такъв род външна услуга? Възможно ли е този вид външна услуга да бъде квалифицирана като „еквиваленти услуги”, използвани изключително за проекта?– с вх. 94-00-270-1/18.10.2016 г.

Въпрос № 1-110 Във връзка с чл. 17, ал. 2 на ПУСНИФ имаме следните въпроси: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ допустим партньор ли е по научно-изследователски проект? Съгласно чл. 16 от Закона за обществените библиотеки, националната библиотека: „Чл. 16. (1) Националната библиотека извършва: реставрация и консервация на български, славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания, които са културни ценности национално богатство; научни и научно-приложни изследвания в областта на библиотекознанието, библиографознанието, книгознанието, архивистиката, реставрацията и консервацията на книжни материали и издава научна и научно-приложна литература. (2) Дейностите по ал. 1, т. 1 се извършват при условията и по реда на Закона за културното наследство.“ 2. В случай, че Националната библиотека е допустим кандидат как се изчислява допустимият интензитет на финансовата помощ? Прилагат ли се правилата описани в чл. 23 на ПУСНИФ, т.е. Националната библиотека се разглежда като предприятие и се приравнява към такова със съответен статут (малко, средно, голямо) или се прилага друг принцип?– с вх. 94-00-298/05.10.2016 г.

Въпрос № 1-109 Понеже нашата фирма не разполага с производствени мощности, можем ли да възложим на външна фирма изработката на отделните възли и детайли на машината по наша техническа документация? Ако това стане чрез договор за възлагане на услуга, къде трябва да отнесем разхода в бюджета – може би в разходи за външни услуги?– с вх. 94-00-243/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-108 Ние сме новосъздадена фирма и ще участваме с проект за създаване на прототип на иновативна модулна машина. Въпросът ни е следният: Разходите по изпитването, сглобяването и изработката на отделните възли и детайли на прототипа можем ли да ги отнесем към експериментално развитие?– с вх. 94-00-243/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-107 Допустим разход ли са командировки на екип на кандидат/партньор в страната за осъществяване на дейностите на проекта?– с вх. 94-00-258/10.10.2016 г.

Страница 31 от 45« Първа...51015...2930313233...4045...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube