Текущи програми и проекти

Въпрос № 3-19 Имам следният въпрос свързан с допустимите разходи. Моля за Вашето разяснение допустим ли е за финансиране разхода за наем на дълготрайни материални активи (производствена инсталация) за периода на финансиране на проекта?– с вх. 94-00-268-1/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-106 Здравейте! Имаме следното питане относно изискванията за участие за финансиране от Националния иновационен фонд 2016ПУСНИФ 2016(насърчаване на научно-излседователска и развойна дейност) относно Индустрия за здравословен живот и биотехнологии: Възможно ли е да кандидатства средно предприятие във връзка с финансиране на производство на нов хранителен продукт, който ще бъде с характеристики на биопродукт – храна? – с вх. 94-00-307/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-18 „Моля, за следните разяснения: В бюджета в перо „Разходи за инструменти и оборудване“ каква стойност трябва да включим – цялата пазарна стойност или амортизационните отчисления (данъчно признати)? Ако само амортизационните отчисления, съгласно данъчния план за амортизация, включените в бюджета отчисления как се изчисляват? На база амортизационната норма, стойността на актива и периода за изпълнение на проекта, ли?– с вх. 94-00-186-6/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-104 В случай, че координаторът е българско предприятие и партньорът е българско предприятие, но по технически причини се налагат командировки на хора от екипа в чужбина, то тези командировъчни разходи ще бъдат ли признати като разходи по проект на НИФ8?– с вх. 46-00-270-8/13.10.2016 г.

Въпрос № 1-103 Във връзка с подготовка на документи за кандидатстване по 8ма сесия на НИФ, моля за разяснение в какъв вид да бъде документа по изискването за представяне на Книга за акционерите. Фирмата ни е акционерно дружество и акционерната книга съдържа над 100стр. записи за поименни акции.– с вх. 46-00-299/07.10.2016 г.

Въпрос № 1-102 В Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г. в чл.37 са дефинирани финансовите показатели, които трябва да покриват предприятията, за да подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. В случай, че кандидатът е микропредприятие, което не попада в категориите по смисъла на чл.37, необходимо ли е междинният счетоводен баланс, който представя, да бъде ЗАВЕРЕН ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР? Въпросът ми има чисто финансов характер – услугата на регистрираните одитори е много скъпа за едно микропредприятие и ако неговият проект не получи финансова подкрепа, направеният немалък разход ще се отрази неблагоприятно на финансовата стабилност на предприятието. А нали все пак целта на НИФ е подпомагане с финансови средства и стимулиране, а не принуда да бъдат правени допълнителни разходи?– с вх. 94-00-248/05.10.2016 г.

Въпрос № 1-101 Кога ще бъде активна платформата за електронно подаване на проектни предложения и къде да я намерим?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-100 Ако трябва да се възложи на подизпълнител да изработи изделие, по какъв начин трябва да бъде описано, за да се признае като разход?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-99 Къде можем да намерим информация за лдекларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-98 Допустим разход ли са осигуровки върху трудовите възнаграждения?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-97 Какво е максималното трудово възнаграждение на член на екипа: Работник и Експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-96 Колко часа минимално трябва да бъде работното време за: Работник и експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-95 На какъв договор трябва да е назначен експерт/работник във фирмата на проекта?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-94 Наличие на Европейски партньор носи ли някакво предимство?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-93 Кой се явява координатор- какви са възможностите?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Страница 32 от 45« Първа...51015...3031323334...4045...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube