Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-84 Разходи за амортизации на инструменти и оборудване ще се признават ли за съществуващи в компанията ИО, които ще се използват по проекта?– с вх. 94-00-189-28/13.10.2016 г.

Въпрос № 2-18 Имайки предвид следните определения: „Индустриални научни изследвания“– означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Те включват създаването на компоненти от сложни системи и могат да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или в среда със симулирани интерфейси на съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на технологии с широко приложение. „Експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва също, например, дейности, които имат за цел концептуалното определение, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги. Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани продукти, процеси и услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране. Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения могат да представляват подобрения. Може ли да дадете конкретен пример за ИНИ и ЕР?“– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 2-17 Във връзка с изискването по схемата – разработваните иновации да не достигат до готов пазарен продукт – какво е тълкуванието за готов пазарен продукт? Например, ако разработваме иновативно изделие, за да стигне до пазара, е необходимо да се дозира в съответните опаковки. Счита ли се в този случай, готов пазарен продукт изделието с опаковка? Изделието, което ще се разработва, но не може да бъде продадено преди дозиране и опаковане, респ. за предприятието не е готов пазарен продукт, може ли да е предмет на разработване по проекта?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-83 Какви са определенията/изискванията за хабилитиран изследовател, нехабилитиран изследовател и технически персонал? Напр. хабилитираните/нехабилитираните изследователи по проекта трябва ли да имат научна степен?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 3-17 Какво е тълкуванието/определението по схемата за „материал“ при залагане в проекта на разходи за материали. Например, ако кандидатстваме за разработката на прототип за иновативен електромобил, ще се считат ли за материали: електромотори, батерии, тръби и профили, електронни компоненти, платки, окачване, планки, джанти, гуми, стъкла, като единичната им цена варира от 100 лв. до 20 000 лв., а общата стойност на материалите очакваме да е над 300 000 лв.? – с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-82 Като допустими разходи по схемата са посочени разходите за материали и консумативи. За разлика от други допустими разходи (напр. разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги),за разходите за материали и консумативи не е посочен максимален допустим размер като % от проекта. Моля да потвърдите, че е допустимо 100 % от разходите по проекта да са разходи за материали.– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-81 Уважаеми дами и господа, на информационния ден на НИФ 8-ма сесия, проведен в София, беше поставен въпросът за участие на търговски дружества, които имат отрицателен финансов резултат да последните три, две една години. Беше даден устен отговор, че вероятно това условие ще отпадне по две причини- големи дружества с достатъчен финансов капацитет са недопустим кандидат поради загуби от изминали години, а новосъздадени фирми на един месец без традиции, опит и оборот са допустим кандидат, което поставя двете категории фирми в неравностойно положение. – с вх. 94-00-161/13.09.2016 г.

Въпрос № 1-80 Допустимо ли е едно и също физическо лице (въпросният едноличен търговец) да изпълнява две функции – в една част от времето си да изпълнява функцията на ръководител проект, а в другата част от времето си – на изследовател. В проектите по Н2020 е допустимо, но тук не е ясно?– с вх. 46-00-297/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-79 Как се планира и отчита заплащането на самонаето лице – Едноличен търговец, след като той не може да работи на трудов договор?– с вх. 46-00-297/04.10.2016 г.

Въпрос № 2-16 Допустим ли е по Процедурата кандидат, който има издаден патент за технология, при условие, че технологията е теоретично разписана и не е практически тествана?Може ли иновацията да бъде вече патентована? Придобитият патент носи ли допълнителни точки и ако да колко?Допустимо ли е носителят на патентна за иновация да бъде нает по трудово правоотношение в предприятието- кандидат?– с вх. 94-00-250/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-78 Разбрахме, че ръководителят на проекта може да е нает на договор за управление във фирмата кандидат. Съществува ли изискване в договора му да е включена отговорност/задължение- „управление на проекти“? – с вх. 94-00-189-18/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-77 Моля, уточнете – може ли лица от екипа на кандидата да бъдат наети на граждански договор. – с вх. 94-00-189-15/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-76 Всяка външна услуга трябва да е свързана с възлагане на научни изследвания? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-75 Може ли услугите по счетовоство на проекта да се извършват като външна услуга, вместо чрез спомагателен персонал по проекта? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-74 Имам конкретен въпрос по отношение на чл.19, ал.5 и ал.6 от ПУСНИФ. Задължително ли се подава заявление, съдържащо изброените в ал.6 реквизити, за да се приеме, че помощта има стимулиращ ефект или е достатъчно, че бенефициентът ще подаде проект в настоящата конкурсна сесия, който проект представлява един вид заявление преди работа по проекта, съответно преди дейността да е започнала?”– с вх. 94-00-296/04.10.2016 г.

Страница 32 от 44« Първа...51015...3031323334...40...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube