Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-77 Моля, уточнете – може ли лица от екипа на кандидата да бъдат наети на граждански договор. – с вх. 94-00-189-15/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-76 Всяка външна услуга трябва да е свързана с възлагане на научни изследвания? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-75 Може ли услугите по счетовоство на проекта да се извършват като външна услуга, вместо чрез спомагателен персонал по проекта? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-74 Имам конкретен въпрос по отношение на чл.19, ал.5 и ал.6 от ПУСНИФ. Задължително ли се подава заявление, съдържащо изброените в ал.6 реквизити, за да се приеме, че помощта има стимулиращ ефект или е достатъчно, че бенефициентът ще подаде проект в настоящата конкурсна сесия, който проект представлява един вид заявление преди работа по проекта, съответно преди дейността да е започнала?”– с вх. 94-00-296/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-73 Допустими ли са разходи за командировки в чужбина, когато те са свързани с обучения и посещаване на конференции? Посещението на подобни мероприятия би довело до усвояване на най-добри практики в тематичната област на проекта и прилагането им за успешното му реализиране. – с вх. 94-00-260/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-72 Ако за дейностите по изпълнение на проекта се предвижда закупуване на софтуер, то той в коя таблица на Приложение 2 (Форма за научноизследователски развоен проект) се вписва – „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ или „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“? – с вх. 94-00-260-1/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-71 Разходите за софтуер, който е необходим за реализирането на проекта могат ли да се причислят към разходи за дълготрайни нематериални активи, т.е. допустими разходи съгласно ПУСНИФ -2016, чл.33, т.2? – с вх. 94-00-260-2/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-70 Необходимо ли е държавно висше училище да представи Междинен счетоводен баланс (заверен от одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, като се има предвид, че такъв баланс се заверява от Сметната палата веднъж годишно?– с вх. 46-00-295-3/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-69 “Здравейте. Казвам се Петър Александров и представлявам Фирма за производство на Транспортни Ленти в София. Чух по радиото вашата реклама и искам да попитам какъв е реда за кандидатстване за Евросубсидии. Ако е възможно да ми предоставите телефон или да ме упътите какво трябва да направя. Лек и успешен ден.“– с вх. 94-00-190/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-68 За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е нестартиращо предприятие (ЕООД), да е имало заети лица през последните три приключени финансови години, освен управителя? Ако „да“, какъв минимален брой заети лица се приема за достатъчен?“– с вх. 94-00-139-7/29.09.2016 г.

Въпрос № 1-67 За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е стартиращо предприятие (ЕООД), основано през 2015 г., да е имало заети лица през приключената 2015 финансова година, освен управителя на фирмата?– с вх. 94-00-139-7/29.09.2016 г.

Въпрос № 2-15 В тематична облсат “Мехатроника и чисти технологии” допустимо ли е участието с проект за иновационна машина /прототип/ в областта на селското стопанство или преработващата промишленост?– с вх. 94-00-195/28.09.2016 г.

Въпрос № 1-66 Моля, за вашето разяснение – по тази сесия всички ли кандидати и партньори, които са със статут на предприятие са задължени да представят Междинен счетоводен баланс със заверка от регистриран одитор? Или само тези, които подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, чл. 37?– с вх. 94-00-189-10/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-65 Във формуляр 2 е посочено, че проектът трябва да е до 30 страници. Включват ли се в тези страници и посочените в края приложения и таблици?– с вх. 94-00-184/26.09.2016 г.

Въпрос № 1-64 В отговора на въпрос 2-3, посочвате, че „фаза 1. от проекта винаги се нарича „Управление на проекта”. Моля за разяснение защо това е името на фазата и съответно какви са очакванията за съдържанието на фазата, с оглед нейното име. Също така разходите за ръководен персонал, допустими ли са за времето на изпълнение на целия проект? Така например, разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководителят на проекта допустими ли са за целия срок на изпълнение на проекта, независимо от изследователската му работа, или неговите възнаграждения и осигуровки са допустими разходи само в периода на неговата изследователска работа по проекта? – с вх. 94-00-189-9/27.09.2016 г.

Страница 33 от 44« Първа...51015...3132333435...40...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube