Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-54 Има ли предвидени санкции за кандидат, който е получил висока оценка по критерий „патентоспособност“ на иновацията, но не е успял да придобие потентна защита на разработката си след изпълнение на проекта? с вх. 94-00-189/27.09.2016 г

Въпрос № 1-53 Има ли някакъв публичен регистър или друго средство за проверяване дали дадена организация действително има статут на „организация за научни изследвания и разпространение на знания“. Счита ли се например, че всички университети, част от системата на висшето образование в България са такива организации? с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

Въпрос № 1-52 В отговор на въпрос 3-10 сте посочили, че „Институт на БАН може да участва като партньор, ако отговаря на условията на „организациите за научни изследвания и разпространение на знания“? Моля, уточнете, на какви условия трябва да отговарят организациите за научни изследвания, за да бъдат допустим партньор по проекта? Предполагаме, че имате предвид критериите за допустимост от раздел Б, относно допустимост на партньорите, но все пак ви молим за уточнение ?– с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

Въпрос № 2-11 Каква е процедурата в случай, че експерт, който е включен в Екипа по проекта ( точка 3.2 от Формуляра)при подаване на проектно предложение, но в последствие поради обективни и уважителни причини не може да участва в него, да бъде заменен с нов експерт при изпълнението на проекта?– с вх. 94-00-191-1/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-51 Ако кандидат е микропредприятие в партньорство с ВУЗ може ли да се възползва от Увеличението на интензитета на помощта и ако да в какви размери? Ако отговора е не моля за потвърждение, че при проект между микропредприятие и ВУЗ финансирането е 50% за ИНИ/25% за ЕР и съответно съфинансирането от страна на бенефициента е 50% за ИНИ и 75% за ЕР!– с вх. 94-00-146-2/04.10.2016 г

Въпрос № 1-50 Ще бъдат ли добавени допълни точки при оценяването, ако идеята за прототип на устройството, с което се кандидатства, бъде регистрирано като полезен модел или заявка за патент? – с вх. 94-00-154/12.09.2016 г

Въпрос № 1-49 Може ли да кандидатства в Осма сесия на Фонда научна организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ?– с вх. 12-00-121/12.09.2016 г

Въпрос № 1-48 Може ли да кандидатства фирма регистрирана преди 3-4 години, но не извършваща дейност към момента. Същата разполага с иновация?– с вх. 46-00-275/16.09.2016 г

Въпрос № 2-10 По какъв начин се доказва съответствието с критерий „Проектът изцяло съответства и е съставна част от цялостната стратегия за развитие на предприятието”? За да се удовлетвори този критерий, задължително ли е да се представи Стратегически план на предприятието?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-9 Моля да дадете пояснение какво е различното значение на понятията „технически риск” и „научен риск”, което се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-8 Коя методология се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2 – за управлението на проекта или за извършването на научноизследователската работа? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 1-47 Изключени ли са институтите към Селскостопанска академия от обхвата на организациите по т. 6.7 от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 1-46 Ако кандидатът има статут на стартиращо предприятие и представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, прилагат ли се за него изискванията на точка 6.2 (респ. на точка 6.4 и на точка 6.5) от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 3-13 Има ли ограничения за дневните ставки на спомагателния персонал?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Въпрос № 3-12 Когато данък добавена стойност е невъзстановим за бенефициента/координатора и е възстановим за партньора, различно третиране на данък добавена стойност ли трябва да се приложи за частта от допустимите разходи, които ще бъдат поети от всяка страна? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Страница 35 от 44« Първа...51015...3334353637...40...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube