Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-56 С оглед ограничението в обема и широкия обхват и задълбоченост на секциите, включени във Формата на проекта, то позволено ли е да изтриваме разяснителен или неприложим за проекта текст от предоставената стандартна бланка в Приложение 2?– с вх. 94-00-189-5/27.09.2016 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на членове на Звеното за контрол по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Въпрос № 3-15 Необходима ли е оферта от фирма доставчик при попълване на „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ и „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 3-14 Разходите за наем на помещение, попадат ли в разходите за външни услуги?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 1-55 Състезател, републикански шампион от регистриран спортен клуб попада ли в категорията – партньор/и, организация/и за научни изследвания и разпространение на знания, той или спортния клуб?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 2-13 Допустима ли е разработка на прототип/работен модел/?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 2-12 Може ли да се кандидатства с усъвършенстване и рационализация на съществуващ дизайн?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 1-54 Има ли предвидени санкции за кандидат, който е получил висока оценка по критерий „патентоспособност“ на иновацията, но не е успял да придобие потентна защита на разработката си след изпълнение на проекта? с вх. 94-00-189/27.09.2016 г

Въпрос № 1-53 Има ли някакъв публичен регистър или друго средство за проверяване дали дадена организация действително има статут на „организация за научни изследвания и разпространение на знания“. Счита ли се например, че всички университети, част от системата на висшето образование в България са такива организации? с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

Въпрос № 1-52 В отговор на въпрос 3-10 сте посочили, че „Институт на БАН може да участва като партньор, ако отговаря на условията на „организациите за научни изследвания и разпространение на знания“? Моля, уточнете, на какви условия трябва да отговарят организациите за научни изследвания, за да бъдат допустим партньор по проекта? Предполагаме, че имате предвид критериите за допустимост от раздел Б, относно допустимост на партньорите, но все пак ви молим за уточнение ?– с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

Въпрос № 2-11 Каква е процедурата в случай, че експерт, който е включен в Екипа по проекта ( точка 3.2 от Формуляра)при подаване на проектно предложение, но в последствие поради обективни и уважителни причини не може да участва в него, да бъде заменен с нов експерт при изпълнението на проекта?– с вх. 94-00-191-1/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-51 Ако кандидат е микропредприятие в партньорство с ВУЗ може ли да се възползва от Увеличението на интензитета на помощта и ако да в какви размери? Ако отговора е не моля за потвърждение, че при проект между микропредприятие и ВУЗ финансирането е 50% за ИНИ/25% за ЕР и съответно съфинансирането от страна на бенефициента е 50% за ИНИ и 75% за ЕР!– с вх. 94-00-146-2/04.10.2016 г

Въпрос № 1-50 Ще бъдат ли добавени допълни точки при оценяването, ако идеята за прототип на устройството, с което се кандидатства, бъде регистрирано като полезен модел или заявка за патент? – с вх. 94-00-154/12.09.2016 г

Въпрос № 1-49 Може ли да кандидатства в Осма сесия на Фонда научна организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ?– с вх. 12-00-121/12.09.2016 г

Въпрос № 1-48 Може ли да кандидатства фирма регистрирана преди 3-4 години, но не извършваща дейност към момента. Същата разполага с иновация?– с вх. 46-00-275/16.09.2016 г

Страница 35 от 44« Първа...51015...3334353637...40...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube