Текущи програми и проекти

Въпрос 89: 1. В случай, че кандидатът е фирма без връзка с други фирми съгл. определението „едно и също предприятие“ следва ли да попълва и подписва Приложение 1.1 ? 2. Понятието “Дигитален маркетинг“ е обширно и моля за по-конкретно уточнение какво Управляващия орган влага в него? 3. Какво по-конкретно се има в предвид с текста от т. 2.1. група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг „осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която впоследствие се синхронизира с електронната платформа за продуктова информация“ ? Моля за примери. 4. Посочените в т. 2.1. група 1 дейности за дигитален маркетинг подходящи ли са за проект на фирма-кандидат, която произвежда дигитален продукт ( мобилно приложение) и би искала да го популяризира посредством дигитален маркетинг, включващ услуги като оптимизиране на web-сайта на приложението; създаване на рекламни банери и обучаващо видео за ползване; публикуване на банери, реклами и видео в социалните мрежи; управление на данните за приложението в социалните мрежи за постигане на разпознаваемост на бранда и последващи продажби? 5. Следва ли да се считат като “достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация” или друга от изброените в текста по т. 2.1 група 1 за дигитален маркетинг, дейности като посочените по-долу: 1. Проучване и анализ на пазара с избор на подходящи канали за разпространение на информация, банери и други цифрови услуги с оглед популяризиране на конкретното дигитално приложение; 2. Създаване на цялостна стратегия за дигитален маркетинг на фирмен продукт, включително дигитално приложение, произведен от фирмата-кандидат; 3. Създаване на бизнес профили на конкретни разработки (приложения и дигитални продукти) в различни социални мрежи; 4. Управление и поддръжка на създадените профили и периодично публикуване на съдържание, свързано с продуктите на фирмата-кандидат; 5. Обучение на служители за управление и поддръжка на създадените профили; 6. Обучение на служители за създаване и публикуване на реклами в социалните мрежи; 7. Проектиране, дизайн и изработване на банери и други цифрови рекламни материали; 8. Обучение за използване на софтуер за създаване дизайн на реклами; 9. Редизайн и оптимизация на сайт; 10. Локализиране на рекламен сайт или електронен магазин на няколко езика; 11. Създаване на серия от статии с уникално авторско съдържание в конкретната област от копирайтър на фирмата -доставчик; 12. Създаване на система за информация и отзиви от и към посетители и клиенти; 13. Закупуване на SSL-сертификат за сайт от доставчика на ИКТ; 14. Абонаментни услуги за популяризиране на бранд или търговска марка за времето на договора ( девет месеца); 6. Бюджетът за рекламиране в социалните мрежи, заплатен от кандидата за реализиране на създадената от доставчика на ИКТ маркетингова стратегия може ли да бъде част от допустимите разходи по този проект? 7. Освен приемо-предавателен протокол за извършена дейност, допустими ли са като задължителен краен резултат по проекта допълнителни документи за измерване и анализ на резултатите преди и след извършване на дейности ( изведени от профил в социалните мрежи); сертификати за обучение на служителите за създаване на дизайни и съдържание, за поддръжка на профили в социалните мрежи и др. ?

Въпрос №1-16 “Бих искал да попитам дали представлявано от мен дружество покрива критериите за кандидатстване по програмата за финансиране на НИФ 11. Дружеството се казва “Фос България” ЕООД и основната му дейност е разработване на иновативен софтуер, който ще позволи обикновен мобилен телефон да бъде използван като ПОС терминал без допълнително устройство към него. Това би бил първият подобен софтуер в света и ще позволи на много малки бизнеси, които в момента приемат плащания от клиентите си единствено в кеш, лесно да превърнат собственият си телефон си в ПОС терминал и да започнат да приемат и картови плащания. В момента компанията е в етап на разработване на нови функционалности на софтуера и продуктът все още не е пуснат на пазара. Финансирането от НИФ 11 би се използвало за вътрешна научноизследователска и развойна дейност по продукта, основно чрез наемане на нов персонал (програмисти). С оглед на тази информация, моля за кратко становище дали компанията отговаря на критериите на програмата.“ с Вх. № 46-00-261/24.08.2020 г.

Въпрос 88: В офертата към Договора Приложение 3.1. трябва ли да се посочва цена, след като стойността е обявена в номиналната стойност на ваучера в Условията за кандидатстване? Ако в офертата е задължително да се посочи цена и цената е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, какво ще се изплати на изпълнителя на ИКТ услуги – стойността на ваучера или цената посочена в офертата?

Въпрос 87: 1. Във връзка със специфичните критерии за недопустимост (стр. 10) правилно ли е разбирането, че са допустими проектните предложения на икономически оператори, които имат седалище в населено място, попадащо в рамките на селски район, ако тези икономически оператори не са заявявали дейности за подпомагане и съответно не са получавали БФП по процедури в рамките на Програмата за развитие на селските райони? 2. Възможно ли е един кандидат да кандидатства за получаването и на двата ваучера, предвидени по процедурата?

Въпрос 86: Имаме следните въпроси относно ваучерната схема: 1. Договорът с изпълнител на ИКТ услуга по ваучерната схема от коя дата трябва да бъде? Може ли да бъде с дата преди 31.08.2020 г.? Има ли някакви времеви ограничения относно датата на този договор? 2. Документите (декларации и договор), които трябва да се приложат подписани електронно, са каква дата и час трябва да са? Допустимо ли е да са подписани електронно преди 10:00 ч. на 31.08.2020 г.? 3. Допустимо ли е да кандидатстват за ваучери две дружества, които отговарят на изискванията, но собственик и управител и на двете е едно и също лице (т.е. едно лице е собственик и също управител на двете дружества)?

Въпрос 85: Допустимо ли е да кандидатстват за ваучери две дружества, които отговарят на изискванията, но собственик и управител и на двете е едно и също лице (т.е. едно лице е собственик и също управител на двете дружества)? Уточнението е, че двете дружества кандидатстват поотделно, всяко от тях със собствен проект, като проектите не се дублират (т.е. не е един и същи проект).

Въпрос 84: Допустимо ли е Доставчик на услуги да подаде документи като Кандидат и изрично избере Доставчик на услуги, различен от себе си?

Въпрос 83: Моля за информация за бeзвъзмeзднaта финaнcoвa пoмoщ, ĸoятo дa пoдĸpeпи дигитaлизaциятa на малки фирми по Cxeмaтa, peaлизиpaна пo oпepaтивнa пpoгpaмa „Инoвaции и ĸoнĸypeнтocпocoбнocт“. 1. Какви документи са необходими за кандидатстване ( или къде може да се видят и получат те). 2. Понеже се цитират два случая: 2.1. Помощ от 5000 лв без ДДС 2.2. Помощ от 20 000 без ДДС въпросът ми е: искам да си закупя апаратура за видеиконферентна връзка и тя ако струва например 8 000 лв (без ДДС) а имам ваучер за 20 000 лв ( без ДДС), какво се прави в такъв случай: – връщам 12 000 лв без ДДС на Агенцията ( или програмата) или – карам доставчика на техниката да ми фактурира 20 000 лв ( което няма да е вярно), за да се “покаже” че е оползотворена цялата сума ( сега се изполчва терминът “усвоена”). Това би било злоупотреба. 3. Как се решават подобни случаи, когато ваучерите са за “твърди” суми от 6 000 лв и от 24 000 лв, а доставената стока или услуга е на по-малка стойност?

Въпрос 82: Помощта, предоставена чрез ваучерната схема, счита ли се за държавна помощ?

Въпрос 81: Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”: 1. Във видеоклипа с указания за начина на кандидатстване, поместен на страницата на ИАНМСП, упоменавате, че под местонахождение в т. 2 Основни данни от формуляра за кандидатстване се разбира мястото на изпълнение на основната икономическа дейност на кандидата, а не седалището и адреса на управление. В отговора на въпрос 39, касаещ мястото на изпълнение на услугата в чл. 4.2 от Приложение 3.1 (Договор с доставчик), посочвате, че трябва да се впише седалището и адреса на управление на Възложителя. Това означава, че при дружества с различни населени места на изпълнение на основната икономическа дейност и на седалище и адрес на управление ще има разминаване в посочените населени места във формуляра за кандидатстване и в договора с доставчика. Как следва да се процедира в този случай? 2. В чл. 4.1 на образеца на договор с доставчик Приложение 3.1. е заложен срок на изпълнение на услугата в работни дни. Съгласно Условията за кандидатстване услугата следва да се изпълни в срок до 9 месеца от издаване на ваучера, следователно е релевантно в горепосочения член да се заложи срок на изпълнение “до 9 месеца от датата на издаване на ваучера“, което е невъзможно да се определи в работни дни, тъй като не е ясно кога точно ще се издаде ваучерът. Моля за потвърждение дали заложеният по този начин срок е допустим вариант.

Въпрос 80: Бихме искали да отправим запитване към Вас дали все още има възможности за кандидатстване като ИКТ доставчици във връзка с изпълнението на Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП?

Въпрос 79: Бихме искали да сме сигурни, че правилно тълкуваме изискванията за подаването на проектно предложение чрез системата на ИСУН 2020, затова моля за вашето потвърждение на долните 2 въпроса. 1. Формуляра за кандидатстване трябва да се подпише с КЕП – моля за потвърждение. 2. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец – Приложение 2 – трябва да се подпише с КЕП – моля за потвърждение. 3. Всички останали документи/изброени по-долу, които се прикачват към Формуляра за кандидатстване – трябва да се подписват и подпечатат на хартия и прикачат сканирани електронно – моля за потвърждение. • Декларация за минимални помощи – попълнена по образец – Приложение 1 за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.; • Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец – Приложение 3; • Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1. • Декларация за съгласие за достъп до информация от НСИ – Приложение 4.

Въпрос 78: Трябва ли всеки отделен документ, който е подписан на хартия и сканиран и се прикачва в т.6 на Формуляра да бъде подписан с КЕП или не? От Условията за кандидатстване стр. 15 т.10 втори параграф виждаме, че изискваните придружителни документи трябва да са само “подписани на хартия, сканирани и прикачени, като всички документи се представят на български…” В условията за кандидатстване се говори за подписване с КЕП само на самия Формуляр за кандидатстване. Но от филмчето на страницата на ИАНМСП виждаме, че в т.6 от проектното предложение прикачват файлове, всеки от които е с разширение …pdf,p7s – т.е. е подписан с КЕП. Кое е правилното?

Въпрос 77: В Приложение 1.1. в последната таблица се изисква попълване на Разходи и Регламент при получена директна или индиректна помощ. Какво следва да се попълни в полето за Регламент, когато фирмата е получила безвъзмездна помощ за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ? В Разходи може ли да се попълни общо за преодоляване недостига на средства заради COVID-19 или е необходимо да се отразят по-конкретни разходи – за ел. енергия, хостинг, мобилни услуги, заплати, охрана, дезинфекция и др.

Въпрос 76: предприятие е с КИД от допустимите по ваучерната схема, практикува само този КИД от създаването си през 2018 г., като през 2019 и 2020 г. е наело помещение, назначило е работници, закупило е оборудване, изцяло по КИД, по който работи. Документално, от договорите за наем, от трудовите договори и от закупеното оборудване е много ясно видно, че цялата дейност е по споменатия КИД. Предприятието до момента няма продажби и по методиката на НСИ не може да му се издаде КИД. Предприятието ще кандидатства по ваучерната схема, защото изцяло отговаря на условията за допустимост. Ще има ли проблем, по отношение на признаването на КИД на предприятието и необходимо ли е нещо допълнително за удостоверяването му.

Страница 4 от 43« Първа...23456...101520...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: