Текущи програми и проекти

1. В т. 2.1 какво следва да опишем, от указанието е дадено само БФП ЕР, това ли трябва да се изпише или нещо повече. Все пак така се казва самото поле и е безсмислено да има под него отново същото? 2. Под направление излиза падащо меню от което по презюмция може и трябва да се избере вещо, но в случая там няма нищо, какво трябва да има там, системата не позволява да се пише?! 3. В поле „Надбавка за малко предприятие“ в СУНИ, дори и да се напише каквото и да е било в полето, то продължава да се маркира червено и да излиза индикация, че трябва да се попълни. Какво заглавие трябва да се сложи там, също моля разяснете, стойността на надбавката трябва ние да я изчислим като процентно съотношение, правилно ли разбирам?! Също моля разяснете какво се пише в съседното поле, където отново има падащо меню, без възможност за избор. 4. Когато партньора ни е Организация за научни изследвания и разпространение на знания, отново ли в бюджета трябва да се залагат и двата вида надбавки, в нашият случай за сътрудничество и за микро предприятие?. По написаното във формуляра се вижда, че един вид данните трябва да се повторят. Може ли само при Координаторът да се заложат тези проценти или е задължително да се напишат и при партньора или е нещо различно? 5. Не става ясно от бюджета, дали максималният процент на финансиране от 80% може да се достигне, бюджета не го визуализира. Така надбавката описана в т. “5. Надбавка за ефективно сътрудничество (15%/10%) режим на финансиране: Държавна помощ ” Е посочена просто като 15%/10%, кое число трябва да напишем когато сме избрали Експериментално развитие, и искаме интензитета на помощта да достигне до 80%, както сочат условията и е възможно поред тях!?

1. Последтвом какво да определим в коя категория попадаме: а) индустриални научни изследвания; б) експериментално развитие. Ние сме предприятие от творческите индустрий и нямаме опит в тази сфера. Във въпроси и отговори с вх. 94-00-186/27.09.2016 г. сте дали отговор “Индустриалните научни изследвания – обхващат дейностите по изготвяне на теоретичната разработка , изготвяне на изисквания и техническо задание във връзка с разработката на нови продукти, процеси или услуги или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Експерименталното развитие – обхваща дейностите, които следва да реализират теоретичната разработка, теоретичното задание на практика и довеждат до разработка на прототип (опитен образец).” Това означаве ли, че ако искаме да създадем протопип на уеб приложение, трябва да се насочим към “Експериментално развитие” с нива на готовност от TRL 6 до TRL 7? Защото “Индустриалните научни изследвания” с нива на готовност от TRL 3 до TRL 5, обхващат единствено дейностите по изготвяне на теоретичната разработка, което напрактика би следвало да означава, че по време на изпълнението на проекта единственото “нещо” което ще съществува след края на изпълнението на проекта е само теоритична текстова информация по въпроса, а ние желаем да имаме прототип на проложението?! Моля потвърдете или отречете! 2. В отговор на поставен въпрос обяснявате, че няма регистър на организациите за научни изследвания и разпространение на знания. Където може да се провери легално дали една организация отговаря на критерийте, за да може легално да бъде наречена “организация за научни изследвания и разпространение на знания”. В тази връзка молим да обясните по какви критерий оценителната комисия ще оценява дадена организация дали покрива критерийте за да може да се нарича така?! От дефиницийте, който намирам в предишни въпроси и отговори има информация, но тя не дава конкретен отговор на поставеният въпрос. Ако НПО, има статут на юридическо лице, и има за основна цел извършване на независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5, както й експериментално развитие/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7, като разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания, допустим партньор ли е? 3. Относно описаната свързаност в чл. 52 т.2.5 “В случай че, сътрудничещите си предприятия поддържат отношения на свързани предприятия или предприятия-партньори по смисъла на Регламент 651/2014 г., предвидената в бюджета на проекта надбавка за ефективно сътрудничеството между тях не се изплащ” Моля потвърдете или отречете. Физическо лице притежаващо 100% от дяловете в ЕООД, без да е негов управител в качеството му на кандидат е и част от учредителите на Изследователски център – НПО, както и негов редставляващ, има ли пречка НПО да бъде пълноценен портньор, без да се влиза в хипотезата на Свързани предприятия по смисъла на Регламент 651/2014 г? Моля, за тълкуване, запознах се с регламента, но не искам да тълкувам аз записаното там. За пълнота ще допълня, че не съществуват договорености, като “едно предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие,или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;”

Може ли клон на чуждестранно дружество (в частност, клон на сръбско дружество) да кандидатства за финансиране по конкурсна сесия НИФ като самостоятелен кандидат /бенефициер/ по смисъла на чл. 16 от ПУСНИФ – 2022г.? В случай, че клон може да кандидатства самостоятелно – кои данни следва да се вземат предвид при преценката дали клонът е малко, средно или голямо предприятие: (i) данните единствено за клона; или (ii) данните за клона и за неговия принципал – чуждестранно дружество; или (iii) данните за клона и за всички останали дружества от корпоративната му група? Могат ли големи предприятия (по смисъла на т. 6 от ДР на ПУСНИФ) да кандидатстват и бъдат финансирани като самостоятелен кандидат /бенефициер/ в рамките на настоящата конкурсна сесия на НИФ или тя е отворена само за малки и средни предприятия?

Допустимо ли е кандидатстване без партньор?

Моля, за разяснение – бюджета представен във формат xls, следва ли да бъде подписан с КЕП от бенефициента и партньорите. Въпроса ни е във връзка с това, че публикувания формат има графа подпис. Да разбираме ли, че всички документи, (освен бюджета представен във формат xls и декларация приложение 8 за липса на задължения, която се подписва с КЕП), се подписват на хартия и се сканират и прикачат в системата ?

Моля за разяснение дали са допустими разходи за материали при разработване на софтуер.

Дружество, което проявява интерес за кандидатстване е с основна дейност разработка на он лайн приложения и софтуер. При тази дейност, има ли право да кандидатства по проекта или e необходимо основната дейност да бъде научноизследователска и обучителна? Има ли изискване за кадрова обезпеченост/брой служители, длъжности и т.н./ ? Какъв е процента на финансиране за микро предприятие?

Таксите за патент, полезен модел и за организиране, участие на изложения- към коя част от допустимите разходи следва да се причисляват?

Относно формулировката на текста в Правилника за оценка на проектните предложения в Раздел „Въздействие“, точка 4 „Подкрепа за нови кандидати“. Възможно ли е да има допусната техническа грешка при формулирането на първите 2 условия: -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии Така структурирани, двете изисквания значат едно и също. Например, ако кандидат Х не е получавал подкрепа по някоя от предходните сесии, а партньор Y е, то казусът попада едновременно в хипотеза 1 (6т.) и хипотеза 2 (3т.). Моля, уточнете как следва да се разбира написаното и колко точки ще получи кандитат (не е участвал в предходна сесия), който формира консорциум с университет, който Е получавал подкрепа по една от сесиите?

Само предприятия, регистрирани като Организации за научни изследвания и разпространение на знания ли могат да кандидатстват по схемата?

Има ли разписани TRL нива, които съответстват съответно на ИНИ и на ЕР?

Може ли да дадете повече информация за действия, които трябва да опишем в последната подточка на т.3 във формуляра: 3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ (до 3000 символа) (Опишете необходимите дейности за разпространение на резултатите от проекта. Предвидените действия трябва да са пропорционални на размера/ мащаба на проекта и да включват конкретни дейности и стъпки, които да са предвидени за изпълнение по време на проекта.) За какво става въпрос: публичност, информация за постигнати резултати, към кого да са направени тези дейности? Ако фирма-кандидат по време на изпълнение на проекта ще подава заявка за патент на предложената инивация, то всяка публично изнесена информация по проекта ще й попречи на заявката.

Презентация – Go International (GoInt)

1. Ако кандидатстваме за проект за 150 000 лв, примерно, трябва да предоставим банкова гаранция, че отделно от проектните пари имаме 150 000 лв, с които можем да поемемем целия проект, нали? 2. Механизмът при одобрение е специална банкова сметка с цялата сума -> изразходваме лични средства 3 месеца -> ревизия/мониторинг на база разходнооправдателни средства -> при одобрение се възстановяват парите, нали?

Ако управител на ООД ще действа като ръководител на проект от страна на бенефициера, моля да потвърдите, че той може да осъществи тази дейност или по договор за управление и контрол или по трудов договор.

Страница 5 от 44« Първа...34567...101520...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube