Текущи програми и проекти

Таксите за патент, полезен модел и за организиране, участие на изложения- към коя част от допустимите разходи следва да се причисляват?

Относно формулировката на текста в Правилника за оценка на проектните предложения в Раздел „Въздействие“, точка 4 „Подкрепа за нови кандидати“. Възможно ли е да има допусната техническа грешка при формулирането на първите 2 условия: -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии Така структурирани, двете изисквания значат едно и също. Например, ако кандидат Х не е получавал подкрепа по някоя от предходните сесии, а партньор Y е, то казусът попада едновременно в хипотеза 1 (6т.) и хипотеза 2 (3т.). Моля, уточнете как следва да се разбира написаното и колко точки ще получи кандитат (не е участвал в предходна сесия), който формира консорциум с университет, който Е получавал подкрепа по една от сесиите?

Само предприятия, регистрирани като Организации за научни изследвания и разпространение на знания ли могат да кандидатстват по схемата?

Има ли разписани TRL нива, които съответстват съответно на ИНИ и на ЕР?

Може ли да дадете повече информация за действия, които трябва да опишем в последната подточка на т.3 във формуляра: 3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ (до 3000 символа) (Опишете необходимите дейности за разпространение на резултатите от проекта. Предвидените действия трябва да са пропорционални на размера/ мащаба на проекта и да включват конкретни дейности и стъпки, които да са предвидени за изпълнение по време на проекта.) За какво става въпрос: публичност, информация за постигнати резултати, към кого да са направени тези дейности? Ако фирма-кандидат по време на изпълнение на проекта ще подава заявка за патент на предложената инивация, то всяка публично изнесена информация по проекта ще й попречи на заявката.

Презентация – Go International (GoInt)

1. Ако кандидатстваме за проект за 150 000 лв, примерно, трябва да предоставим банкова гаранция, че отделно от проектните пари имаме 150 000 лв, с които можем да поемемем целия проект, нали? 2. Механизмът при одобрение е специална банкова сметка с цялата сума -> изразходваме лични средства 3 месеца -> ревизия/мониторинг на база разходнооправдателни средства -> при одобрение се възстановяват парите, нали?

Ако управител на ООД ще действа като ръководител на проект от страна на бенефициера, моля да потвърдите, че той може да осъществи тази дейност или по договор за управление и контрол или по трудов договор.

При включване в проектното предложение на закупуване на ДМА и ДНА, колко оферти трябва да представим на етап кандидатстване за обосновка на пазарната цена – една оферта за всеки актив или по три оферти за всеки актив?

Допустимо ли е ръководител на предложения проект да бъде прокурист на предприятието, който има висше инженерно образование и значителен административен опит?

Ако дадена организация не е научен институт или висше училище, но е посочена в Регистъра за научната дейност на Република България като научна организация, то тази организация отговаря ли на условията за организация за научни изследвания и разпространение на знания и може ли да бъде включена в проект като такъв партньор (например Националната библиотека)

1. За проекти, които са със силна софтуерна насоченост основния разход е за труд. Според чл.27 от ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД – 2022 г. максимално допустимите дялове на допустими разходи по отделни бюджетни пера, спрямо общите планирани разходи в бюджета на проекта за всеки участник не могат да превишават – разходи за труд 70% и разходи за външни услуги 10%, което оставя поне 20% за оборудването (амортизация) и консумативи. Възможно ли е да се кандидатства, ако е невъзможно да бъдат изразходвани тези средства за оборудване и консумативи? 2. Ако по време на изпълнение на проекта, се наложат някакви промени във частта за оборудване/консумативи поради промяна на цени или ако има отказ от закупуване на част от оборудването, това изисква ли корекция в стойността на разходите за персонал?

Възможно ли е бенефициент да бъде новоучредено дружество: 1. Учредено конкретно за разработване на финансирания проект? Например АД, с учредители две други юридически лица ЕООД? Или 2. Дружество с ограничена отговорност, което има само една приключена финансова година?

В края на “Prilozhenie_12_Ukazania_Form_NIRP_Final” е посочен ПРИМЕР на всички фази (Ф1,Ф2,…Фn) от проекта, както и Приложение А. Кои са тези Формуляр (№1) и Приложение А – има ли ги някъде или са в свободна форма и кое как да кръстим, един файл ли са или отделни файлове, от къде идват (№1) и “А”? Как в дадения пример за описание на фазите в графата “Описание” да въведем исканото в примера за описание на фазите ? За всяка фаза ли информацията, която търсите е сума от информацията за всяка задача от тази фаза, която от своя страна е сума от информацията за всяка дейност от съответната задача, т.е. достатъчно е да се попълни описанието за всяка дейност. В дадения пример – ПРИМЕР за означение на Фазите, Задачите, Дейностите, всъщност трябва да дадем описание на всяка дейност, която е най-малката съставна част от всяка фаза – нещо, което сме представили и в самата апликация. Ако в последната колонка “Описание” за всеки ред трябва да опишем всичко от Приложение А ще се получи огромен небалансиран (с много тежка последна колона) файл. Цялата информация може да бъде намерена в апликационната форма. Просто колонката “Описание” е излишна – информацията, която търсите в нея е добро упътване какво да се попълва при представяне на дейностите в апликационната форма.

Необходимо ли е да се посочва конкретен брой човекочасове, в които всеки един експерт ще бъде ангажиран с изпълнение на съответните дейности и задачи, за които отговаря? В случай, че е необходимо, моля за допълнителни разяснения в коя част на проектното предложение следва да бъдат посочени.

Страница 5 от 44« Първа...34567...101520...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube