Текущи програми и проекти

При попълване на табл 4 Разходи за материали и консумативи възможно ли е да се предвидят тези разходи по групи във връзка с всяка фаза на проекта? Другият вариант е да се посочи всеки химикал отделно, което ще са необходими много много редове в таблицата, а не е указано как се увеличава броя на редовете или поне аз не намерих такава опция и Приложение 1.

Уважаеми дами и господа, настоящият имейл е свързан изцяло с работата във формуляра Ексел, тъй като няма описание, за мен остава непонятно къде е възможно да бъркам и защо, след като смятам, че съм попълнил всичко коректно в отделните шийтове, има разминаване и стойностите не са коректни. 1. В снимка 1 са заложени възнаграждения от страна на партньора, респективно същото е и при координатора. В поле 35 осигуровки има заложена формула, която добавя сумата на осигуровките. Моля посочете какъв процент е заложен там?! Явно е заложен процент който, без оглед на праговете на максимален осигурителен доход, който за 2022г. са 3300лв, просто начислява отгоре някакъв процент. Така при месечно възнаграждение, например за Ръководител, което например е 5000лв, осигурителни вноски се дължат само до прага от 3300лв, а на разликата от 1670лв, не начислява. Формулата “не знае”, нито на колко хора са сумирани възнагражденията в тази клетка и дали това например не са само на един човек. Формулата изчислява нещо абсолютно нерелевантно към това за което е предвидена. 2. Моля обяснете каква е функцията на въпросното поле и как работи, защото в конкретният случай за нашият бюджет със сигурност е некоректно. В допълнение ще отбележа, че подхода за начисляване на осигуровки на ангро за цялата сума е некоректно. В проектобюджета, който сме изготвили отделно от вашия, за да определим възнагражденията на всеки участник поотделно, сме съобразили стойностите с неговата месечна и часова заетост, като тази сума е предвидена като брутно месечно възнаграждение. Изведнъж поставяйки целият сбор от заплати, без оглед на това дали нечия заплата не надхвърля максималният осигурителен доход, формулата, начислява “нещо си” и проваля всичко?! Как да решим този проблем?! Пробвахме с %19 както е записано във формулата, но това не е коректният процент! Моля разяснете. 3. Снимка 2 Разходи за инструменти и оборудване. – каква роля играе Годишната амортизационна норма, в случая нашите активи са с 50% норма. При поставянето на този процент във формулата, това смъква стойността на новите активи предвидени за закупуване като прави цената им наполовина?! Нещо друго ли се залага там?! Как ще закупим нужните активи със средства наполовина по-малки от реалната им стойност. Това означава, че стойността на самоучастието няма да е 20% при Експериментално развитие а повече?! Когато погледна първият шийт на бюджета виждам, че там стойностна на активите е накалена с 50%. Моля разяснете. 4. В шийт 3, партньор1. в ред 119 – надбавката не се отразява, къде съм пропуснал да напиша нещо?! Явно това влияе на крайният интензитет на помощта, като в случая той остава 65% вместо 80% Като може да видите, че относителният дял на възнагражденията за научна организация е 70%, а в условията пише, че възнагражденията могат да заемат и до 90%. Как да се коригира там в 90%? – какво налага взаимозависимост. Друго което забелязах, че възнагражденията са взаимосвързани в относителният си дял с разходите за инструменти и оборудване. Това наложи да бъдат преместени активи от бюджета на Координатора в този на партньора, за де се свали относителният дял и да падне под 70%, за да не преминава максималното ограничение. В условията, не мисля, че има такава зависимост?! 5. В последният шийт 4 може да се види, че интензитета на помощта и в трите колони е различна. Като само в средната, тази за координатора е коректна – 80%, на какво се дължи това моля разяснете. Може да видите, че в бюджета на партньора продължава да липсва надбавката от 20%, моля разяснете, на какво се дължи това?! 6. В шийт 5 е попълнена позицията, цифра 4 за позиция Научна организация, но не сработва явно?! Като допълнение искам да, кажа че организацията на бюджета е доста тромава и сложна и щеше да бъде добре да има някакво разяснение, къде какво се пише,нещо като упътване. Така можеше да го няма този имейл или поне половината от него. Също нещо много важно. Едно просто разяснение, че шийтовете се попълват отзад напред, нещо много нелогично според мен. Два дни се борим и не разбираме къде е проблема, накрая разбрахме. Но сега се се сблъскахме и с горните проблеми.

Въпрос: 1 В т. 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване се описва всяка отделна дейност, която е най-малката съставна част от Задачи и Фази? И съответно, за всяка нова дейност се добавя нова секция, така ли е? Въпрос: 2 Съгласно един от критериите за допустимост, а именно „Кандидатът (и партньорите) разполагат с експерти с компетентности за реализиране на заложените дейности по проекта. * Експерт с компетентности да изпълни определената за него дейност по проекта е експерт с необходимите, релевантни към конкретната дейност, която ще изпълнява, образование, квалификация и професионален опит.“ – това означава ли, че е необходимо всеки експерт да притежава комплексно образование и квалификация/опит в съответната сфера или може експертът да има дългогодишен опит, но пък да няма образование в конкретната сфера?

Въпрос 1 В т. 7 План за изпълнение/ дейности по проекта, няма как да се добавят разбивки към всяка нова дейност, което да отговаря на раздробяването на фазите на отделни задачи, а задачите на отделни дейности. В този смисъл коректен подход ли е всяка нова дейност, която се добавя да се отнася до фазите на проекта, а вътре в описание и в начин на изпълнение да се описват отделните задачи и дейности. Въпрос 2 Моля за указания как да се прикачат останалите документи извън приложенията.

При планиране на бюджета и разходите по проекта, доколко това касае типа на кандидатурата и условията по назначаване на заплата на ангажираните експерти? При кандидатстване самостоятелно като юридическо лице с 20% надбавка за малко предприятие експертите, които допълват и/или са ангажирани с работата по проекта следва да са назначени на трудов договор, на пълен работен ден към юридическото дружество – кандидат. При кандидатстване в партньорство с поне още едни юридическо дружество, развиващо научноизследователска развойна дейност. развиващо научноизследователска развойна дейност – в този случай може да се очаква 20% помощ за малко предприятие (кандидата) + още 10-15% за ефективно сътрудничество. В този случай следва ли ангажираните с научноизследователската дейност експерти, които се очаква да са служители на партньора да бъдат назначени на трудов договор при кандидата? Как следва да бъде оформен, планиран и отчетен разхода за положения от тях труд?

Въпрос 1. В правилника за оценка на проектните предложения Раздел А Адинистративно съответствие и допустимост изрично е посочено че Приложение 8 Декларация за липса на задължения по чл. 162 ал.2, т.1 от ДОПК и за даване на съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП по служебен път, която се представя от кандидата следва да бъде задължително подписана от представляващия/ите с КЕП. Същевременно за всички останали декларации по проекта не е указан изричен начин на подписване. Същото се отнася и за Приложение 8 ( т. 22 от Раздел А) което се изисква от партньора/ите- не е указано че следва да се подпише с КЕП. Това означава ли че декларациите по всички точки от Раздел А, освен по т. 21 може да се подпишат собственоръчно и да се представят сканирани в pdf формат, а декларацията Приложение 8 по т. 21 задължително се изисква да се представи с КЕП. Както изисква този различен подход към приложенията и допустимо ли е все пак декларацията по т. 21 да се приложи сканирана в PDF. Въпрос 2. Изисква ли се към формуляра за кандидатстване да се прикачат автобиографии на екипа по проекта или е достатъчно да се опишат техните квалификации и отговорности в т. 8 Екип. Никъде в Правилника за оценка не са посочени автобиографии като изискуем документ, но същите фигурират във формулява за кандидатстване т.11

1. Партньор е европейски университет, документите за попълване, които са достъпни са само на български език. Въпросите са: a) Има ли някъде английска версия на документите за попълване, на обявата както и на останалите правила. b) Ако няма допустимо ли е да направим двуезични версии на Споразуменията, Приложенията и Декларациите, като ако да, трябва ли да бъде легализирана? c) Ако не може да променяме темплейта, допустимо ли е да върви пакета с документи с превод към тях на английски език; Ограничение на символите в СУНИ. Въпросите са: a) За да докажем иновативност, пазарна реализация, добавена стойност, какво е необходимо като доказателствен материал (становища, проучвания, запитвания) b) Допустимо ли да се прилагат допълнителни документи и ако да, в коя точка, тъй като няма подходяща като наименование в падащото меню. Финансовият капацитет как се доказва, само с декларация приложение 7? (в предходни сесии имаше конкретно разписани правила, по тях ли се водим, или щом са отпаднали от настоящата обява, за Изпълнителната агенция е достатъчно да го декларираме). Партньори, юридически лица регистрирани по Търговския закон (малко предприятие), ново регистрирани допустими ли са и за тях затруднено положение се определя на база „МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години И което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ“ a) Ако има предприятие с първа продажба преди 8 години и попада в дефиницията на затруднено положение – е допустим кандидат; b) Ако предприятие с първа продажба пред 7 години и попада в дефиницията на затруднено положение – е НЕ допустим кандидат; В изречението сте сложили съюза „И“ (… преди най-много 7 години И което отговаря на условията за инвестиции …), което означава, че трябва да има кумулативно изпълнени условия (моля дайте дефиниция или препратка какви са условията за инвестиции.

Моля, пояснете, в случай че проектно предложение се подава от упълномощено лице през СУНИ, освен че трябва да се приложи нотариално заверено пълномощно от законния представител към упълномощеното лице, дали е необходимо да се приложат някакви други документи. Освен това нотариално завереното пълномщно, освен сканирано в pdf формат, необходимо ли е да се подписва и КЕП от упълномощителя? Допустимо ли е пълномощното да бъде само подписано с КЕП от упълномощителя, без да бъде заверявано нотариално?

Съгласно чл.27. от Правилата за управление на средствата на НИФ е посочено, че „….. ръководителят на проекта/екипа по функция са изследователи, като координират и ръководят изпълнението на проектните дейности/дейността на изследователите, техническия и помощния персонал по проекта“. С оглед на посочените задължения и отговорности на ръководителя на проекта/екипа, моля да потвърдите разбирането ни, че ръководителя на проекта / екипа следва да има ръководен опит в управлението и изпълнението на проекти, свързани с разработване на иновационни продукти/услуги и липсата на образование в конкретната област на иновацията няма да доведе до неговото отпадане от екипа и респективно до отхвърляне на проектното предложение.

Относно интензитета на помощта описана в чл. 23 е описано: 1. 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания 2. 25% от допустимите разходи за експериментално развитие (2) Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания “И” експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като достигнат 80% от допустимите разходи, както следва: 1. с 10% за средни предприятия; 2. с 20% за микро/малки предприятия; 3. с 15%, ако е изпълнено едно от следните условия: а) проектът включва ефективно сътрудничество. Проста сметка показва, че въпреки, че в т. 2 от чл. 23 е описано, че интензитета на помощта и за двете направление може да достигне 80%, това няма как да стане. 25+20+15 = 60%. Същата сметка е описана и в таблицата по-долу. Където 80% интензитет достига само при индустриални научни изследвани. На какво се дължи това разминаване, моля разяснете?! Моля разяснете и дали има вариант, в който интензитета на помощта за експериментално развитие, може да достигне също до 80%, както е написано в т.2 от гореспоменатият член.

Имам мужда от напътствия за дефиниране на понятията свързани с “фазите, задачите и дейностите необходими за реализацията на проекта.”

1. Моля да потвърдите, че разходите за социални и здравни осигуровки на персонала, ангажиран по проекта на трудово правоотношение, са допустим разход, който може да бъде отчетен и възстановен. 2. Съществуват ли някакви органичения по отношение на големината на екипа за изпълнение на проекта? Ако е по-малък, но експертизата отговаря на проектните потребности, то това би ли се оценило подобаващо по критерия за капацитет или ще продуцира негативен ефект? 3. Необходимо ли е да се предоставят автобиографии на експертите (юрист, счетоводител и др.), включени в спомагателния персонал? 4. Съществуват ли (освен описаните правила в документа “Технически указания за попълване на проектното предложение”) някакви насоки/препоръки/добри практики по отношение на структурирането на проектните фази, задачи и дейности? В Апликационния формуляр в СУНИ, т.7 “План за изпълнение” следва да бъдат добавяни дейности т.е. най-малките съставни единици. Оттук: – Къде се описват фазите и задачите, от които тези дейности са част? – Някакви принципи, които да спазваме при определянето на фазите? Ако например имаме 6 фази, всяка с между 2-4 задачи, всяка обхващаща 4-5 дейности, то ще се получат между 60 – 100 дейности, които трябва да бъдат описани в СУНИ. Това не звучи като оптимален вариант за разписване и предполага промяна на подхода: по-малко фази с по-всеобхватни задачи и дейности. Какви са Вашите очакванията по отншение на структурата и нивото на детайл?

1. Първият важен въпрос за нас е свързан с допустимостта на идеята ни предмет на настоящето проекттно предложение. Нашето проектно предложение попада в тематична област 4. Нови технологий в креативните индустрии. Основният предмет на дейност на нашата организация е създаване на аудио визуални медийни услуги и по конкретно детски анимационни сериали, като е важно да отбележа че сме микропредприятие. Нашата проектна идея се фокусира върху създаването на приложение, предоставящо достъп до аудиовизуално образователно съдържание чрез Интернет. Като тук самата компютърна технология мобилно приложение, сама по себе си, всички знаем, че не е вече иновация, в случая иновацията ще бъде в предоставеното аудиовизуално образователно съдържание, като по точно в подхода за представянето му. Като проектът се състои от две части, част компютърна разработка на самото приложение, както и дизайн на функцалността и самото обучително съдържание. А именно чрез интерактивно приложение за смарт устройство. Извинете за лаконичността, но паради общественият характер на кореспонденцията, не желая да споменавам в подробности. В тази връзка допустима ли е нашата идея, която смятаме да разпишев в настоящето проектно предложение? 2. Моля да отговорите относно степента на готовност. Това което планираме е създаване на прототип на услугата до степен на готовност – TRL 7 – който изисква действителна демонстрация на прототип на системата в реална релевантна среда. Като демонстрацията трябва да се проведе в реална среда. Целта на този етап е премахване на инженерния и производствения риск. За целта ще разпространим прототипа на приложението на до 100 респондента, като тяхната задача е в рамките на седмица да тестват приложението, като дадат обратна връзка за функционалността му, къде срещат затруднения и т.н. Теста ще има максимум 5 етапа като след всеки етап ще бъде приложението. По време на изпълнението на проекта ще бъдат осъществени само до 3 такива тествания, от общо 5. 3. Третият въпрос е свързан с гореописаната информация и нашите опасения да не преминем степента на готовност 7. Когато са преминали 3 от общо 5 от тестовите етапи на обратна връзка от тестовете как може да сме сигурни, че оценителите няма да приемат, че с това сме преминали в следващата TRL 8- Завършена и сертифицирана систем? Какви критерий имат, за да стигнат до определени изводи? Преценката за степента на готовност и преминаването към следващ етап ни зависи ли от нас? 4. Правилно ли тълкувам написаното – Интензитет на помощта – До 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и до 25% от допустимите разходи за експериментално развитие. Какво точно означава това, че ако изберем да работим по т. 1 ще получим по-голям интензитет на БФП?! Но ако проектът включва ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания то интензитетът и на двете може да бъде увеличен до еднакъв процент на финансиране и той е 80%? 5. Самото приложение което ще се разработна е носителят на образователното съдържанието, предлагащо различни функционалности. Въпросът е дали самото съдържание и финансирането на неговото създаване също може да бъде включено в бюджета на проекта или то ще е недопустем разход? Като за целта ще бъдат наети на трудов договор художници и дизайнери, който да го създъдат. Така по проектът ще се разработва интерактивно приложение, което попада в т. 2 компютърни и мобилни приложения и игри с образователен или развлекателен характер. Едновременно с това ще се създава и аудиовизуално съдържание, защото самото приложение ще е безполезно без съдържание. Съдържанието от своя страна попада в т. 1 от тематичните области на креативната индустрия – аудио-визуални форми, филми, ТВ, видео игри и мултимедия, от условията за кандидатстване? Допустими ли са и двете за финансиране едновременно?! В чл. 25 от насоките е записаво “Планираните допустими разходи следва да са необходими за изпълнението на проекта, да са съотносими…” Въпросът е, дали оценителната комисия, може да прецени, че съдържанието не е необходимо за изпълнението на проекта, колкото и добре да е обоснована взаимовръзката им? Така нашият партньор ще допринесе за изпълнението на проекта с неговата компетентност и знание в сферата на програмирането за нас ще е остане другата част, създаване на творческо съдържание. И двете са допустими по настоящата процедура, но попадат в две последователни и отделни точки 1 и 2, в тематична област 6 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии се включват”. 6. Ако създаването на аудиовизуално съдържание към самото приложение е допустим разход, то би следвало да означава, че в бюджета могат да бъдат закупени ДМА, който да бъдат използвани за създаването му? 7. Какво означава, че “(5) Организацията за научни изследвания и разпространение на знания поема най-малко 10% от допустимите разходи по проекта.” Нашата цел е да получим максималният интензитет на помоща от 80%. Нашият партньор има задължение да поеме най малко 10%, това означава ли, че за на остават другите 10% до доститане на 100% от стойността на бюджета на проекта!? Ако бъркам, моля за разяснение! 8. В чл. 27 т. 7 е направено разяснение “без включени разходи за осигуровки за сметка на осигурителя”. Това означава ли че към посочената сума напримар за технически персонал кандидатът трябва да добави в бюджета и пропорционалната стойност на тежестта на осигуровките за сметка на осигурителя и така да заложи разхода в бюджета? Което означава че стойността ще е над 13лв на час? Защото осигуровките са допустим разход, правилно ли тълкувам?! 9. Моля разяснете какво казва чл. 28 и по-точно т.4 “Дълготрайните материални и нематериални активи, чиито амортизации са допустими разходи по проекта, следва да: – се използват единствено за дейността на стопанския обект, получател на помощта” Кой в случая се явява стопански обект получател на помощта?! Нашето дружество е регистрирано в Благоевград, но за изпълнението на настоящият проект желаем той да бъде осъществен в София, заради по-добрите възможности за наемане на висококвалифицирани служители и партньорът ни също е организация от София. Означава ли изречението касаещо обекта получател на помощта да се разбира като адреса на регистрация на дружеството или не? 10. Какво дефинира т. 30 Ефективно сътрудничество, конкретно част от следният текст “Една или няколко страни могат да поемат пълните разходи по проекта и по този начин да облекчат другите страни от финансовите му рискове.” По-горе в условията е казано, че партньорът трябва да поеме най-малко 10%, как точка 30, в която се казв, че една от страните може да поеме стойността на пълните разходи, кореспондира със задължението за 10%?

1. В т. 2.1 какво следва да опишем, от указанието е дадено само БФП ЕР, това ли трябва да се изпише или нещо повече. Все пак така се казва самото поле и е безсмислено да има под него отново същото? 2. Под направление излиза падащо меню от което по презюмция може и трябва да се избере вещо, но в случая там няма нищо, какво трябва да има там, системата не позволява да се пише?! 3. В поле „Надбавка за малко предприятие“ в СУНИ, дори и да се напише каквото и да е било в полето, то продължава да се маркира червено и да излиза индикация, че трябва да се попълни. Какво заглавие трябва да се сложи там, също моля разяснете, стойността на надбавката трябва ние да я изчислим като процентно съотношение, правилно ли разбирам?! Също моля разяснете какво се пише в съседното поле, където отново има падащо меню, без възможност за избор. 4. Когато партньора ни е Организация за научни изследвания и разпространение на знания, отново ли в бюджета трябва да се залагат и двата вида надбавки, в нашият случай за сътрудничество и за микро предприятие?. По написаното във формуляра се вижда, че един вид данните трябва да се повторят. Може ли само при Координаторът да се заложат тези проценти или е задължително да се напишат и при партньора или е нещо различно? 5. Не става ясно от бюджета, дали максималният процент на финансиране от 80% може да се достигне, бюджета не го визуализира. Така надбавката описана в т. “5. Надбавка за ефективно сътрудничество (15%/10%) режим на финансиране: Държавна помощ ” Е посочена просто като 15%/10%, кое число трябва да напишем когато сме избрали Експериментално развитие, и искаме интензитета на помощта да достигне до 80%, както сочат условията и е възможно поред тях!?

1. Последтвом какво да определим в коя категория попадаме: а) индустриални научни изследвания; б) експериментално развитие. Ние сме предприятие от творческите индустрий и нямаме опит в тази сфера. Във въпроси и отговори с вх. 94-00-186/27.09.2016 г. сте дали отговор “Индустриалните научни изследвания – обхващат дейностите по изготвяне на теоретичната разработка , изготвяне на изисквания и техническо задание във връзка с разработката на нови продукти, процеси или услуги или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Експерименталното развитие – обхваща дейностите, които следва да реализират теоретичната разработка, теоретичното задание на практика и довеждат до разработка на прототип (опитен образец).” Това означаве ли, че ако искаме да създадем протопип на уеб приложение, трябва да се насочим към “Експериментално развитие” с нива на готовност от TRL 6 до TRL 7? Защото “Индустриалните научни изследвания” с нива на готовност от TRL 3 до TRL 5, обхващат единствено дейностите по изготвяне на теоретичната разработка, което напрактика би следвало да означава, че по време на изпълнението на проекта единственото “нещо” което ще съществува след края на изпълнението на проекта е само теоритична текстова информация по въпроса, а ние желаем да имаме прототип на проложението?! Моля потвърдете или отречете! 2. В отговор на поставен въпрос обяснявате, че няма регистър на организациите за научни изследвания и разпространение на знания. Където може да се провери легално дали една организация отговаря на критерийте, за да може легално да бъде наречена “организация за научни изследвания и разпространение на знания”. В тази връзка молим да обясните по какви критерий оценителната комисия ще оценява дадена организация дали покрива критерийте за да може да се нарича така?! От дефиницийте, който намирам в предишни въпроси и отговори има информация, но тя не дава конкретен отговор на поставеният въпрос. Ако НПО, има статут на юридическо лице, и има за основна цел извършване на независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5, както й експериментално развитие/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7, като разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания, допустим партньор ли е? 3. Относно описаната свързаност в чл. 52 т.2.5 “В случай че, сътрудничещите си предприятия поддържат отношения на свързани предприятия или предприятия-партньори по смисъла на Регламент 651/2014 г., предвидената в бюджета на проекта надбавка за ефективно сътрудничеството между тях не се изплащ” Моля потвърдете или отречете. Физическо лице притежаващо 100% от дяловете в ЕООД, без да е негов управител в качеството му на кандидат е и част от учредителите на Изследователски център – НПО, както и негов редставляващ, има ли пречка НПО да бъде пълноценен портньор, без да се влиза в хипотезата на Свързани предприятия по смисъла на Регламент 651/2014 г? Моля, за тълкуване, запознах се с регламента, но не искам да тълкувам аз записаното там. За пълнота ще допълня, че не съществуват договорености, като “едно предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие,или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;”

Страница 5 от 45« Първа...34567...101520...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube