Текущи програми и проекти

Ако управител на ООД ще действа като ръководител на проект от страна на бенефициера, моля да потвърдите, че той може да осъществи тази дейност или по договор за управление и контрол или по трудов договор.

При включване в проектното предложение на закупуване на ДМА и ДНА, колко оферти трябва да представим на етап кандидатстване за обосновка на пазарната цена – една оферта за всеки актив или по три оферти за всеки актив?

Допустимо ли е ръководител на предложения проект да бъде прокурист на предприятието, който има висше инженерно образование и значителен административен опит?

Ако дадена организация не е научен институт или висше училище, но е посочена в Регистъра за научната дейност на Република България като научна организация, то тази организация отговаря ли на условията за организация за научни изследвания и разпространение на знания и може ли да бъде включена в проект като такъв партньор (например Националната библиотека)

1. За проекти, които са със силна софтуерна насоченост основния разход е за труд. Според чл.27 от ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД – 2022 г. максимално допустимите дялове на допустими разходи по отделни бюджетни пера, спрямо общите планирани разходи в бюджета на проекта за всеки участник не могат да превишават – разходи за труд 70% и разходи за външни услуги 10%, което оставя поне 20% за оборудването (амортизация) и консумативи. Възможно ли е да се кандидатства, ако е невъзможно да бъдат изразходвани тези средства за оборудване и консумативи? 2. Ако по време на изпълнение на проекта, се наложат някакви промени във частта за оборудване/консумативи поради промяна на цени или ако има отказ от закупуване на част от оборудването, това изисква ли корекция в стойността на разходите за персонал?

Възможно ли е бенефициент да бъде новоучредено дружество: 1. Учредено конкретно за разработване на финансирания проект? Например АД, с учредители две други юридически лица ЕООД? Или 2. Дружество с ограничена отговорност, което има само една приключена финансова година?

В края на “Prilozhenie_12_Ukazania_Form_NIRP_Final” е посочен ПРИМЕР на всички фази (Ф1,Ф2,…Фn) от проекта, както и Приложение А. Кои са тези Формуляр (№1) и Приложение А – има ли ги някъде или са в свободна форма и кое как да кръстим, един файл ли са или отделни файлове, от къде идват (№1) и “А”? Как в дадения пример за описание на фазите в графата “Описание” да въведем исканото в примера за описание на фазите ? За всяка фаза ли информацията, която търсите е сума от информацията за всяка задача от тази фаза, която от своя страна е сума от информацията за всяка дейност от съответната задача, т.е. достатъчно е да се попълни описанието за всяка дейност. В дадения пример – ПРИМЕР за означение на Фазите, Задачите, Дейностите, всъщност трябва да дадем описание на всяка дейност, която е най-малката съставна част от всяка фаза – нещо, което сме представили и в самата апликация. Ако в последната колонка “Описание” за всеки ред трябва да опишем всичко от Приложение А ще се получи огромен небалансиран (с много тежка последна колона) файл. Цялата информация може да бъде намерена в апликационната форма. Просто колонката “Описание” е излишна – информацията, която търсите в нея е добро упътване какво да се попълва при представяне на дейностите в апликационната форма.

Необходимо ли е да се посочва конкретен брой човекочасове, в които всеки един експерт ще бъде ангажиран с изпълнение на съответните дейности и задачи, за които отговаря? В случай, че е необходимо, моля за допълнителни разяснения в коя част на проектното предложение следва да бъдат посочени.

Допустим разход ли е изписването на нови материали, купени преди датата на сключване на договора за финансиране?

Здравейте, никъде не открихме необходимостта от представяне на планираните за закупуване материали и консумативи, както и разходите за всеки един от тях. Моля, посочете каква информация и къде подаваме към ИАНМСП за планираните за закупуване материали и консумативи. Посочваме ли някъде точно какви, за какво и на каква цена материали и консумативи закупуваме при кандидатстване и при отчитане на проект.

 В документацията /обявата/ за конкурса са записани като допустими  за финансиране: “предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или такъв по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.”!!! Кулурните институти на този етап в България не са включени в Търговския регистър /само НПО/ – има отделен регистър на културни институти в сайта на Министерство на културата.  Това означава ли, че за културните институти в България се изключва възможността да подават проекти за иновации по приоритетна област “Нови технологии за креативни и рекреативни индустрии”?

В случай, че сме планирали включването в раходите по проекта на възнаграждението по граждански договор за управление и контрол на управителя на ООД (бенефициер) в качество на ръководител на проекта, без управителят да участва в изпълнението на други дейности по проекта, необходимо ли е представянето на протокол от общо събрание на съдружниците, в което да има решение за възлагане на дейността по управление на проекта, посочване на възнаграждение и посочване на лице, което да подпише договора за управление от името на дружеството?

1. Допустимо ли е партньорство между МСП (координатор) и Организация за научни изследвания и разпространение на знания (партньор), в случай, че партньорът участва в капитала на предприятие с 2%. Тъй като правилата за допустимост на кандидатите изрично не отхвърлят подобна възможност, нашето разбиране е, че подобна структура на партньорство е допустима и не следва да доведе до отхвърляне на проектното предложение. Моля да потвърдите, дали нашето разбиране е коректно. 2. В рамките на описаната ситуация, ако участието на Организация за научни изследвания и разпространение на знания с 2% в капитала на предприятието, като партньор е допустимо, моля да потвърдите, че добавката за ефективно сътрудничество също може да бъде използвана.

1. Може ли фирма да кандидатства едновременно с две предложения, като в едното е партньор, а в другото е бенефициер (без партньор). Ако се одобрят и двете може ли да се изпълняват и двете едновременно? 2. В случай на партньорство, има ли ограничение на разпределението на бюджета между партньорите? Мисля, в предишните сесии имаше ограничение от най-малко 70% от общия бюджет да бъде алокиран към някой от партньорите? С други думи, може ли единият партньор да ползва например 85% от бюджета, а другия – 15%?

Търговска мисия с участие в бизнес събития в Глазгоу и Единбург, Обединеното кралство, 10-14.10.2022 г.

Страница 6 от 44« Първа...45678...152025...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube