Текущи програми и проекти

Въпрос 16: „Държавно висше училище участва като партньор в проектно предложение за научно изследователски и развоен проект по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“ към НИФ. Бихме искали да получим отговор на няколко въпроса: 1. Необходимо ли е да бъде предоставено удостоверение за актуално състояние на партньора Държавно висше училище? 2. Необходимо ли е да бъде приложено Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на партньора Държавно висше училище? 3. Необходимо ли е да бъде предоставено приложение 10 Декларация за осигуряване на финансиране по проект по НИФ от партньора?“

Въпрос 15: „Уважаеми експерти, моля за отговор на следния въпрос по 12-та конкурсна сесия на НИФ: Допустим кандидат ли е компания, която няма банкова сметка в българска банка, поради законови ограничения и собственост на капитала от чуждестранна компания?“

Въпрос 14: „Във връзка с 12-та сесия на НИФ бих искала да попитам дали е възможно да направите редакция на PDF файла /приложение 2/,за да бъде възможно в полетата за попълване да се поставят /paste/ insert/ таблици и/или да се добавят изображения? Наличието на таблици в предложението дава повече яснота на проектната идея, а при така създадения PDF не е възможно да се добавят.“

Въпрос 3: „Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” и относно раздел Б „Допустимост на кандидатите / партньорите и разходите“ от Правилника към същата имам следните въпроси: • Стр. 17 от Правилника, т.3 „Кандидатът/партньорът – предприятие не е предприятие в затруднено положение. Предприятие в затруднено положение“ – приложими ли са изискванията по т.3 за стартиращо предприятие, което има приключила една финансова година (2020), има загуби? По данни на миналата финансова година, Дружеството е с 5 хил. лв. записан капитал 276 хил. лв. Дружеството се финансира с дълг по договор за заем, който ще бъде върнат с вкл. Лихва. • Съществува ли опция, при която Дружеството може да внесе такъв резерв или да осигури капитал, така че стартиращото предприятие да не попадне в хипотезата на „затруднено предприятие“ и би било допустим кандидат по процедурата с финансиране по НИФ?” с Вх. № 94-00-227 от 20.08.2021 г.

Въпрос 13: „В критериите за допустимост е указано, че един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. за 4 поредни сесии ? Въпросът ми е какво се разбира под „кандидат“ – само предприятието – кандидат или свързаните с него лица по Закона за МСП?“ с Вх. №94-00-233 от 24.08.2021 г.

Въпрос 12: „Здравейте, бихме искали да разберем дали дружество, представлявано от две физически лица само заедно, може да кандидатства по Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ за научноизследователски и развоен проект чрез Националния иновационен фонд”, упълномощавайки трето физическо лице с нотариално заверено изрично пълномощно? Може ли да подаде необходимата документация чрез своя личен КЕП, регистрирайки се през ССЕВ – Система за сигурно електронно връчване? Има ли утвърдена от Вас за целта бланка за пълномощно? Упълномощеното лице има ли право да подпише с подписа си на физ. лице всички приложени документи и справки или е необходимо те да бъдат подписани с фирмен КЕП?“

Въпрос 11: „Допустимо ли е фирма да кандидатства като партньор в две различни проектни предложения, с два различни координатора. Планираме да използваме оборудване /уреди от трета фирма, наемът за което ще бъде уреден в допълнително споразумение. Допустимо ли е да изброим консумативите в бюджета, при условие, че самите уреди не са собственост на фирмата, но ще бъдат споменати в проектното предложение като налични.“

Въпрос 10: „Допустим кандидат ли е фирма, регистрирана по търговския закон в сферата на ИТ услугите, която няколко години не е осъществявала дейност? Възможно ли е да се кандидатства за финансиране с нова идея за създаване на нов ИТ Продукт?“

Въпрос 9: „Може ли новорегистрирана фирма да кандидатства по НИФ? Финансира ли се къща за гости, която предлага урбекс туризъм?“

Въпрос 8: 1. Допустимо ли е подаването на проект от МСП, със статут на научна организация в партньорство с университет? 2. Може ли един координатор на проект да участва като партньор в друг проект в една и съща конкурсна сесия на НИФ?

Въпрос 7: „Има ли възможност за кандидатстване на екипи които все още нямат създадена фирма?“

Въпрос 6: „Може ли едно предприятие да е кандидат с проект и в същото време да е партньор в друг проект? Става въпрос за коренно различни разработки“

Въпрос 5: „В т. 13 на раздел А „Критерий за оценка на административно съответствие и допустимост от Правилник за оценка на проектни предложения е посочено, че Удостоверение от Националния статистически институт /НСИ/ относно код на основната икономическа дейност на кандидата/партньора –предприятие /въз основа на данни за 2019 г./ в PDF формат. Годината, за която трябва да се представи съответното удостоверение правилна ли е или трябва да се представят данни за последната финансова година, която е 2020 г.?“

Въпрос 4: Допустимо ли е кандидатстване с проект за иновативен продукт, който вече има регистриран патент?

Въпрос: 3 „Прегледах подробно информацията на вашия уебсайт, както и допълнителните видео-материали показващи основите стъпки за кандидатстване и искам първо да Ви поздравя за високото качеството на информационните материали, както и за лесния достъп до всички необходими документи. В тази връзка имам един допълнителен въпрос. Във всички публикувани документи е посочено, че крайният срок за подаване на кандидатурите е 17:30ч на 10.09.2021г, но никъде не можах да открия останалите срокове свързани с оценяването на кандидат-проектите и започване на финансирането. Много бих била благодарна да споделите тази информация, за да мога да включа реални срокове за започване на проучването, които да съвпадат с календара на програмата.” с Вх. №46-00-213/17.08.2021 г.

Страница 8 от 44« Първа...678910...152025...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube