Текущи програми и проекти

Въпрос 2: „ 1. В до колко проекта може да участва един партньор, който има статут на малко и средно предприятие и е регистриран като научна организация? 2. Моля да поясните точка 6.7 от раздел В на Правилника за оценка: “6.7. Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка следва да е издадено до 3 дни преди датата на подаване на заявлението за участие. Договорът за заем следва да е сключен преди датата на подаване на заявлението за участие и в него изрично да е уговорено, че заемните средства са предназначени за финансиране на изпълнението на проекта” – за кого се отнася? – разполагаемост на колко средства следва да има? – моля да уточните условието да се представя сключен договор за заем, т.е. кредит с банка, преди да е одобрен проекта? така ли следва са се разбира от кандидатите? – достатъчно ли е представянето само на единия от двата изброени документа – или удостоверение за разполагаемост или договор ? с вх. №46-00-207/16.08.2021 г.

Въпрос 1: „Имам запитване относно конкурсните проекти за финансиране по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“. Не успявам да се ориентирам дали моето идейно предложение към момента попада в някои от тематичните области и ще съм благодарна за насока. Идеята ми е свързана с откриване на психологичен кабинет в малък град до 5000 жители, като в града не се предлага подобна услуга. Ще включва и иновативни методи имащи отношение към психичното здраве. Като сумата, за която бих желала да кандидатствам е за не повече от 5 000 лв. и ще я ползвам основно за оборудване на помещението.“ с вх.№ 94-00-202 от 12.08.2021 г.

Въпрос 2: „Кандидатствахме по ОСМА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД НИФ/ и проектното ни предложение бе отхвърлено, поради непредставяне на – Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване. Въпросът ни е – „При кандидатстване по Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд необходимо ли е представяне на подобен документ – Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) от кандидата или партньора“ ? с Вх. № 94-00-201 от 12.08.2021 г.

Въпрос 1: „В презентация публикувана в сайта на ИАНМСП във връзкая с проекти по НИФ, на тема „Бюджет и финансов мониторинг“ е заложен следния текст: „Допустими са тези разходи, които отговарят едновременно на следните изисквания: 1. Да са предвидени в бюджета на проекта; 2. Да са извършени съгласно Правилата за управление на средствата на НИФ ПУСНИФ-2020; 3. Да са действително извършени и платени от бенефициера/партньора по проекта, след влизане в сила на договора за финансиране и преди изтичане на съответния етап. Изключение правят отчетените разходи за материали и консумативи за втори и всеки следващ етап от изпълнението на проекта, които може да са извършени и платени с първични счетоводни документи с дата, по-ранна от началната дата на отчитания етап, но в рамките на предходния етап.“ Правилно ли разбираме, че ако имаме заложени разходи за материали и консумативи за втори етап, то те биха могли да бъдат платени в първия етап и съответно да бъдат отчетени съответно за него. В случай, че да, необходимо ли е да се внася искане за изменение на бюджета, при положение, че исканата промяна няма да доведе до увеличение или намаление на общия бюджет. И на какъв етап е необходимо да се направи?“ с Вх. № 46-00-516 от 09.08.2021 г.

Национален иновационен фонд сесия 2021

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия

Презентации Национален иновационен фонд 2021 г., 12 сесия

ПОКАНА за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол за 12-та конкурсна сесия на НИФ

ПОКАНА за участие в процедура за избор на независими експерти

Национален иновационен фонд сесия 2020

Стартира 12-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, уебинар ще представи информацията за кандидатстване

Кандидатстване за Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2021

ИАНМСП стартира дейности по проект Go International в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко-италианската търговска камара

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА СРЕЩА по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

Национален иновационен фонд сесия 2019

Страница 9 от 44« Първа...7891011...152025...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube