Общи въпроси

Въпрос №1-47 Ако отговорите по описаните т.1, т.2 и т.3 от Приложение № 5 „Декларация задържавни/минимелни помощи и финансиране/нефинансиране от други източници“ е отрицателен, следва ли да се попълва табличката с други получени държавни или минимаелни помощи от други дейности (проекти), а не за този който се кандидатства в момента? -вх. № 46-00-178/24.07.2018 г.

Въпрос №1-46 Моля опишете подробно вида, в който трябва да бъде подадено проектното предложение. Трябва ли документите да бъдат разделени в два комплекта /папка или класьор с джобове/?  Трябва ли двата комплекта да бъдат в собствени запечатани непрозрачни пликове? Колко електронни носителя трябва да се предадат – два със трите приложения (№1, 2 и 3) на всеки от носителите? – вх. №94-00-235/24.07.2018 г.

Въпрос №1-45 Как се обосновават допълните надбавки за малко предприятие и ефективно сътрудничество. При подаване на проектното предложение следва ли да имаме обосновка за какво точно ще се разпределят. – вх. №46-00-177/20.07.2018 г.

Въпрос №1-44 При разпределяне на дейностите за ИНИ и ЕР по проекта има ли минимално и/или максимално съотношение между двата вида дейности, което трябва да се спазва. Например: Допустимо ли е съотношението между дейностите ИНИ и ЕР да бъде 80% към 20%, или 50% към 50% или друго. Въпросът ми не е за процентното финансиране, а за разпределяне на дейностите. -вх. №46-00-176/20.07.2018 г.

Въпрос № 1-43 В „Правилника за оценка на проектни предложения“ на ст. 2 е написано, че в случай на „…… упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията за кандидатстване не можем да открием образец на пълномощно. Моля да изпарите линк или образец на самото пълномощно? – вх. №46-00-172/18.07.2018 г.

Въпрос №1-42   В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.17 се изисква Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията – оригинал и заверено копие от партньора/партньорите. Висшите учебни заведения, които ще ни бъдат партньори, са създадени преди повече от 100 години и дори самите те нямат оригинал на документа за създаване, а могат да представят копия на извадките от Държавен вестник за обнародваните документи/решения относно техните статути. Също така не е възможно да ни бъдат предоставени оригиналите на уставите на висшите учебни заведения. Моля да потвърдите, че прилагането към проектното предложение на 2 /две/ заверени от партньорите копия на съответните документи или публикации в Държавен вестник за създаването им, както и на 2 /две/ заверени от партньорите копия на устав/правилник за дейността ще са достатъчни и няма допълнително да се изискват от ваша стана оригинали на тези документи. – вх. № 94-00-233/17.07.2018 г.

Въпрос №1-41 Моля да ми изпратите комплекта с документи за кандидатстване, тъй като не можах да ги открия. – вх. №46-00-167/16.07.2018 г.

Въпрос №1-40 Във връзка с кандидатстването с идеен проект за деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, бихме искали да ни разясните – допустимо ли е участието на кандидат – ДЗЗД, консорциум или обединение. Ако е допустимо, от всеки член на консорциума ли трябва да се попълват декларациите, а приложенията само от обединението? Вх.№94-00-224/11.07.2018 г.

Въпрос №1-39 В Правилника за оценка е записано, че при упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията не е налична такава форма. Моля за съдействие по отношение на конкретната форма за тази сесия на НИФ? – с вх. №94-00-227/13.07.2018 г.

Въпрос № 1-38 Следващото ми питане e относно това, че стартиращата фирма има съдружници, които са фирми извършващи дейност. За тях трябва ли да се попълват приложенията и да се прилагат документи от НАП и НСИ? – с вх. № 94-00-225/12.07.2018 г.

Въпрос № 1-37 Относно подаване на проектно предложение по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“, искам да Ви попитам дали за стартиращо предприятие важат за подаване следните документи: Приложение 5 – Декларация за държавни/минимални помощи; Приложение 6 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП; Приложение 7 – Справка за обобщени параметри на предприятието; Приложение 8 – Декларация по чл. 4, ал. 3 от ПУСНИФ; Приложение 9 – Декларация по чл. 19 и чл. 21 от ПУСНИФ. – с рег. № 94-00-225/12.07.2018 г.

Въпрос №1-36 Във връзка с получено писмо от проф. Хаджиев,  Движение „Защита на гражданите и държавата”, които имат интерес за развитие на проект за създаване на лаборатория за тестване на превозни средства, както и проведени срещи в Министерство на икономиката и Българска агенция за инвестиции, моля за организиране на среща с НИФ за разясняване на процедурата! Вх. №12-00-23/28.06.2018 г.

Въпрос №1-35 Мога ли да кандидатствам в НИФ 9 с проектно предложение от НИФ 8, при положение, че за същото вече имам регистриран полезен модел? Вх.№ 94-00-219/05.07.2018 г.

въпрос №1-34 Въпроси свързани със заявление за кандидатстване с координатор Акционерно дружество и партньор БАН. 1. 50 % от АД притежава малко предприятие, което в момента изпълнява проект по ОПИК в рамките на 350 000 лв. По настоящата процедура ще се прилагат ли правилата за минимална помощ (правила de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Ако „Да“, предприятието, което участва в АД с 50 %, ще се счита ли за свързано предприятие и в този случай? 2. Каква БФП може да получи Акционерното дружество като кандидат в горепосочения случай? 3. Допустим разход ли е наем за помещение за нуждите на проекта (офис, лабоработия и т.н.) Вх№94-00-215/02.07.2018 г.

Въпрос №1-33 Предвид основната цел на Фонда – да насърчава научноизследователската и развойна дейност на предпиятията и да стимулира сътрудничеството наука-бизнес, бихме желали да проучим възможностите за кандидатстване за компания като нашата (QuarkVR) или поне възможни начини за сътрудничество с ИАНМСП. Накратко, ние разработваме стрийминг технологии за Виртуална и Добавен реалност. Тя позволява на потребители без силни компютри да се възползват от Виртуална и Добавена реалност, както и цели офиси да си сътрудничат дистанционно със същата ефективност на работа в общо физическо пространство. Това са само две от приложенията на нашата технология и ще се радваме, ако имаме възможност де се срещнем и да обсъдим с Вас направленията, по които бихме могли да участваме. Нашият софтуер е иновативан не само за България, но и за света, и сред партньорите и клиентите си имаме компании като HTC, Dell, Orange, NVidia и др. Вх. №46-00-161/29.06.2018 г.

Страница 1 от 41234
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube