Финансови въпроси

Въпрос №3-29 Моля, да поясните в кой ред на Бюджета на координатора – приложение 3, да попълним разходите за лизингови вноски, които са допустими по чл.33 т.2 – 2.7 от ПУСНИФ. В конкретния случай, оборудването ще бъде придобито при условията на финансов лизинг с прехвърляне на собствеността върху актива с изтичане на договора за лизинг, който ще е приключил в рамките на проекта. Лизинговата вноска ще бъде по-висока от амортизационните отчисления. Моля обяснете защо в бюджета няма отделен ред за този допустим по програмата разход. – вх. № 46-00-175/20.07.2018 г.

Въпрос № 3-28 Финансират ли се по програма НИФ 2018 разходи за амортизационни отчисления по перо “Разходи за инструменти и оборудване” на собствени, налични ДМА и ДНМА, които се ползват в дейността на фирмата и ще се използват при реализирането на проекта? – вх. №46-00-174/20.07.2018 г.

Въпрос №3-27 Моля за отговор на следните въпроси по 9-та сесия на НИФ: във връзка с чл. 25, ал. 1 от ПУСНИФ и в частност: “Не могат да се планират разходи само за “индустриални научни изследвания” – моля за разяснение на изложеното и значи ли това, че е недопустимо в рамките на бюджет на проект за индустриални научни изследвания всички планирани разходи да бъдат отнесени към индустриални научни изследвания? * Съгласно Чл. 12. от процедурата за административно и финансово отчитане:” Етап на проект е отчетен период (посочен таблица 4 по т.7 от Приложение 2), в края на който Бенефициерът / Координаторът отчита постигнатите резултати в съответствие със заложеното в таблица 3 по т.7 от Приложение 2.” На какъв логически принцип отделните фази, задачи и дейности следва да бъдат отнесени по етапи на изпълнението на проекта? Допустимо ли е отделни задачи и дейности от дадена фаза да попадат в различни етапи? Допустимо ли е фаза на проекта – напр. управлението на проекта, да продължава през целия период на изпълнение с продължителност 18 месеца? В случай, че по проекта се предвижда закупуване на ДМА/ДНА – то следва ли да прилагаме към проектната документация оферти за планираните инвестиции в ДМА/ДНА? Има ли ограничение за разпределението на бюджета на проекта между отделните партньори и координатора на проекта? с Вх.№94-00-232/17.07.2018 г.

Въпрос № 3-26 Необходимо ли е да представим оферти от доставчици за посочените в таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, материали/консумативи за изпълнение на дейностите на проекта? – вх. №46-00-171/18.07.2018 г.

Въпрос №3-25 В две от фазите на проекта сме планирани химични анализи на изходна суровина и на експериментален продукт, получен при различни условия. Необходимата лабораторна апаратура е налична в лабораторията на партньора (изследователска организация). За провеждането на химичните анализи са необходими химикали, сертифицирани сравнителни материали, консумативи за апаратурата (пълнежи за колоните, газове и др.). Допустими ли са тези разходи? До момента сме ги описали в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта”. – вх. №3-25

Въпрос №3-24 Съгласно Чл. 26. (1) от ПУСНИФ-2016 бенефициерът/координаторът и партньора/ите/ определят начисления данък върху добавената стойност по получени доставки на стоки и/или услуги или извършени плащания в изпълнение на проект, финансиран по НИФ, в следните две категории: Възстановим данък добавена стойност; Невъзстановим данък добавена стойност. Имам следния въпрос: Ако фирмата координатор е новосъздадена и няма регистрация по ЗДДС в момента на кандидатстване, допустимо ли е да попълни бюджета с възстановим ДДС, тъй като ще направи регистрация по ЗДДС преди подписване на договора и ще започне изпълнението на проекта като фирма с регистрация по ЗДДС? Моля, потвърдете, ако е така. Ако е допустимо, в заявлението за участие, Приложение 1 какво трябва да се маркира -сегашния статут без регистрация по ЗДДС или бъдещия статут по време на изпълнение на проекта с направената регистрация по ЗДДС, така както ще бъде отразено в бюджета на проектното предложение? Ако не е допустимо, а координаторът и партньорът са с различен статут за регистрация по ЗДДС, как би трябвало да се попълни бюджета? Вх.№94-00-229/16.07.2018 г.

Въпрос №3-23 ПУСНИФ 2018 указва, че основният и спомагателният персонал трябва да бъде назначен по основно или допълнително трудово правоотношение. Следва ли тези трудови договори да са сключени към датата на кандидатстване или е възможно да бъдат сключени към датата на стартиране на изпълнението на проектните дейности? – с вх.№

Въпрос №3-22 Въпрос, свързан с т. 3. Разходи за външни услуги, „3.5. Не се признават за допустими разходи за външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на активи.” от ПУСНИФ-2016 г. Вх.№94-00214/02.05.2018 г.

Въпрос №3-21 Допустимо увеличение на интензитета на помощта Ние сме средно предприятие. Желаем да кандидатстваме като координатор в партньорство с малко предприятие (свързано с нас съгласно ЗМСП) и в партньорство със сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД). Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел. Не е свързано с нас двете други предприятия по смисъла на ЗМСП. Извършва дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е научноизследователска организация по смисъла на Глава 1.3. Определения, т. 15, б. (бб) от Рамка за държавна помощ на научни изследвания, развитие и иновации (2014/С/198/01). При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за ефективно сътрудничество? При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за МСП? Вх.№94-00-215/02.07.2018 г.

Въпрос №3-20 В бъдещото проектно предложение ще се налага изработване на прототипи от външен изпълнител по наши изисквания (услуга).  Не става ясно дали разходът за такава услуга е допустим разход. – Вх. №94-00-178/25.06.2018 г.

Въпрос №3-19 Въпросът единствено е: признават ли се разходооправдателните документи за разходите, които университетът прави при изплащане на основните трудови възнаграждения на участващите от негова страна изследователи. Например: в бюджета на проекта са планирани разходи за 6 месеца от 500 лв./месец за изследовател от университета, който е на трудов договор за 800 лв./месец в университета. Признава ли се разходооправдателния документ от университета за изплатените 800 лв./месец на изследователя по основния му трудов договор през б-те месеца, в които работи и по проекта и ще бъде ли възстановена сумата от 3000 лв., намалена в съответствие със заложения интензитет? – Вх. №94-00-162-2 / 26.06.2018 г.

Въпрос № 3-18 Какво означава и как се прилага правилото , че на етап разходите за спомагателен персонал могат да бъдат да бъдат с % повече? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-17 Ако работодателят не изплаща осигурителни вноски /напр., защото лицето е осигурено на друго основание / допустимо ли е лицето да получи възнаграждение в допустимия по Правилата максимален размер  за съответната позиция? – с вх. №94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-16 Допустимо ли е едно и също лице да участва в две отделни позиции и съответно договори в две качества – ръководител на проект по договор за управление и контрол  /ДУК/ и изследовател по допълнителен ТД по проекта за 4 часов работен ден? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-15 Необходим ли е независим финансов одит на отчетите по проекта? – с вх.№ 94-00-164/19.06.2018 г.

Страница 1 от 212
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube