Анализи и публикации

ИАНМСП представя анализ: Проучване на нуждите на МСП от обучения, организирани от ИАНМСП в условията на пандемия

Eфектът COVID-19 върху МСП в България – интервюта с компании

Как да се възползва българският бизнес от възможността за участие в търгове за обществени поръчки по споразумението СЕТА

Национално представително проучване сред малки и средни предприятия

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ „СЪСТОЯНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ“

ИАНМСП представя Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори

„Малките и средните фирми в България за икономическата среда и въздействието на държавата върху бизнеса”

Възстановяват ли се малките и средните предприятия от икономическата криза?

Технически доклад на Агенция „Стратегма” ООД по обособена позиция 2 „Изготвяне на анализ за приключилите пет конкурсни сесии на Националния иновационен фонд и оценка на ефекта от изпълнението на сключените до момента договори” на обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на анализи за нуждите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия”

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.

Финансов справочник за МСП

Секторни експортни стратегии

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП – актуализация 2012 г.

Външната търговия на България. Структура на износа по раздели и глави на митническата статистика

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП 2011 г.

Страница 1 от 212

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: