Общи въпроси

1-36 Въпрос: Въпрос 1: В приложение №2 , в част 7 „Изпълнение на проекта“ е дадено ограничение до 5 страници. Бихте ли обяснили дали ограничението се важи единствено за списъка с дейностите или важи и за детайлното описание, което се очаква в Формуляр 1 Приложение 2. Въпрос 2: Може ли да се приема за самоучастие от страна на кандидата извършването на маркетингов и финансов анализ? А каква е позицията по отношение на разходите по визуализация, които се изискват по силата на регламент на ЕО № 1228, бидейки задължителен разход, биха ли могли да минат като част от самоучастието на кандидата и ако да, по какъв начин е възможна да се включат в бюджета? – въпрос вх. 92-00-163/06.08.2019 г.

1-36 Въпрос: Къде на какъв адрес трябва да бъдат подавани проектните предложения по НИФ10 с? Проектните предложения трябва ли да бъдат оформени в 2 отделни папки или всички оригинали и копия могат да бъдат поставени в една папка? – въпрос вх. № 46-00-175/05.08.2019 г.

1-35 Във връзка с въпрос вх. № 94-00-260/23.07.2019 г. и получения отговор, че при преобразуване на дружество, което си е сменило ЕИК номера, важи датата на вписване на новия ЕИК номер. Моля да дадете разяснение относно следния казус: ЕАД, което е основано през 2015 г, през средата на 2018г. променя правната си форма, преобразува се в АД и съответно променя своето ЕИК. Изхождайки от отговора на посочения въпрос, правилно ли разбирам, че като дата на основаване на дружеството следва да приемем вписването на АД? Ако разбирането на отговора Ви е коректно и съответно посоченото АД ще се счита за стартиращо предприятие, тъй като е основано през 2018 г., моля тогава да разясните как се третира финансовия отчет, който е изготвен за цялата година и съответно включва и част от дейността на преобразувалото се дружество. Необходимо ли е да се изготвя специален финансов отчет, който да включва периода от вписването на АД до края на годината, който обаче няма да съответства на подадените към НСИ и Търговския регистър, включително и на одитирания отчет? – въпрос вх. № 94-00-350/02.08.2019 г.

1-34 Въпрос: Реалният партньор по проекта е Центърът по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна. От 2010 г. Центърът е териториално обособено звено в състава на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ към Българска Академия на Науките. В този случай кой следва да подпише проектната документация от страна на партньора – законният представител на Центъра по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна или на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“? – въпрос вх. № 94-00-375/01.08.2019 г.

1-33 Въпрос: Здравейте, Тъй като искаме да участваме по проекта с партньор – институт, който е част от Селскостопанска Академия, бихте ли ми казали дали е допустим кандидат, т.е. отговаря ли на изискването за „организация за научни изследвания и разпространения на знания“? От тук следва и следващия въпрос: необходимо ли е Партньорът да представя „официално удостоверение от обслужващата го банка“, т.к. е на бюджетна издръжка от Селскостопанска Академия, която е второстепенен разпоредител с бюджет на Министерство на земеделието и храните? Въпросите са породени от точка 6.6. от Правилника и съответно какво е необходимо да представи Партньорът в този случай? – въпрос вх. № 46-00-170/02.08.2019 г.

1-32 Въпрос: Имам възникнал въпрос относно кандидатстване по НИФ 10-та сесия. Моята фирма е “Фюъл Мастърс” ООД, която е регистрирана Февруари 2016-та година. От тогава – насам не е имала дейност с нулеви финансови години. 1. Води ли се моята фирма “стартиращо предприятие” и мога ли да кандидатствам с нея като такава? 2. В случай че не се води “стартиращо предприятие”, какъв е пълният списък с документи, които трябва да предоставя за да мога да кандидатствам за 10-та сесия на НИФ? – въпрос вх. № 94-00-293/29.07.2019 г.

1-31 ВЪПРОСИ: Въпрос 1: Необходимо ли е квалификацията на екипа да бъде подкрепена от приложени дипломи към проектното предложение? Въпрос 2: Може ли ръководител на проект да бъде по майчинство? Въпрос 3: Има ли определен размер на сумата за авансово плащане? Въпрос 4: Спомагателният персонал на каква часова ставка е ? Въпрос 5: Какво се разбира под официален превод ? – въпрос вх. № 46-00-164/30.07.2019 г.

1-30 Въпрос: Моята фирма е регистрирана през февруари 2016 г. от тогава досега не е имала дейност с нулеви финансови години. 1. Води ли се моята фирма стартиращо предприятие и мога ли да кандидатствам с нея като такава? 2. В случай, че не се води стартиращо предприятие, какъв е пълният списък от документи за да мога да кандидатствам за 10-та сесия? – въпрос вх. № 94-00-344/01.08.2019 г.

1-29 Въпрос: За стартиращо предприятие, което няма приключила финансова година, трябва ли заедно с проектното предложение да се подават баланс и ОПР, и ако да – към коя дата трябва да бъдат датирани тези документи? – въпрос вх. № 94-00-294/29.07.2019 г.

1-28 Въпрос: Във връзка с обявата за десетата конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд, имаме въпрос относно процедурата по кандидатстване. Може ли да ни предоставите повече информация за това, по какъв начин се подават кандидатурите за БФП по научноизследователски и развоен проект? Има ли възможност за подаване по електронен път и ако да, какъв е начинът за това, през специална платформа или документите се изпращат подписани с КЕП по имейл? – въпрос вх. № 94-00-304/30.07.2019 г.

1-27 Въпрос: Съгласно дефиницията от ЗМСП “Предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.” Моля да уточните дали, ако една научна организация, която е партньор по проекта и извършва освен научна и стопанска дейност, и отговаря на хипотезата за малко или средно предприятие спрямо средносписъчен брой на персонала и годишен оборот, има право на надбавка за такова предприятие или само за надбавка за ефективно сътрудничество. В случай че има право, моля да обясните как трябва да се отбележи това в бюджета, тъй като там се изисква да се избере или категория предприятие или научна организация, но не може и двете. – въпрос вх. № 94-00-268/24.07.2019 г.

1-26 Въпрос: Имам следния въпрос по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“: 1. В Правилник за оценка на проектни предложения на стр. 22 в раздел В, т. 6 – Финансов капацитет на кандидата/партньора/ите – в т. 6.7. се изисква Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка. – Това удостоверение се отнася и изисква за партньорите описани в т. 6.6. или 6.6.1 или се изисква и от Кандидата и останалите партньори? – въпрос вх. № 46-00-162/29.07.2019 г.

1-25 ВЪПРОС: Моля да ни дадете информация по следните въпроси: 1) Ако всички документи на хартия са както изискуемо подписани и подпечатани в 2 копия, трябва ли да имаме И допълнително електронен подпис на документите на електронният носител? 2) Трябва ли да предадем и документите за партньора дори и да нямаме патрньор и те да са непопълнени? 3) Трябва ли да предадем оргинал на нотариалното заверено за упълномощен представител при предаване на документите? Или може да предаем копие на което пише, че е „вярно с оргинала“ и е подписано и подпечатано от законният представител на фирмата? 4) Може ли някои от документите да бъдат подписани от законен представител, а други от упълномощен представител? 5) Приложение 5 пише, както е с изображението долу. Има фокус на думата „законен“, това значи ли, че упълномощен представител не може да се подпише на този документ? 6) Ако наемаме сървъри от облачното пространсвто към кои разходи трябва да ги приспаднем? Ако трябва да закупим лиценз за даден софтуер към кои разходи би спаднало този разход? 7) Можем ли да добавим двама служителя към разходите за персонал под имена „служител 1“, „служител 2“, които са запланувани за наемане, но все още не са? 8) Някои от колегите ни имат над 30 броя научни публикации, които няма как да опишем в Приложение 2, секция 3.2., тъй като мястото е изключително малко. Можем ли да предадем допълнителен документ или да сложим препратка към дадените публикации онлайн? 9) Нямаме партньор, но главният ни проектен ръководител живее извън страната в голяма част от годината. Това значи ли, че не можем въпреки това да сложим разходи за командировки? – въпрос вх. № 94-00-280/25.07.2019 г.

Въпрос 1-24 1. Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от три месеца. Тоест, да разбирам ли, че може да е 3 месеца? 2. Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 м. Но, ако проектът е с продължителност 18 м. – етапът за управление на проекта автоматично става 18 м. и как е правилно да се опише това в проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-271/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-23 Във връзка с отворената в момента конкурсна сесия за кандидатстване по НИФ имам следния въпрос: Кандидатът е дружество, регистрирано през ноември 2016 г. като ЕООД. През 2019 г. дружеството се преобразува като ЕАД и е правоприемник на ЕООД-то. Двете дружества имат различен ЕИК номера. В тази връзка кандидатът ЕАД, който е регистриран от 2 месеца, попада ли в хипотезата на стартиращо предприятие или не? – въпрос вх. № 94-00-260/23.07.2019 г.

Страница 1 от 3123
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube