Финансови въпроси

3-26 Въпрос: Съгласно чл. 32, ал. 4, ПУСНИФ 2019 г. дневните ставки на основния персонал включват и разходите за осигуровки за сметка на осигурителя. С оглед на това в разходите за осигуровки за сметка на осигурителя включва ли се пълния размер на осигурителните вноски (както за сметка на осигурителя – работодател, така и за сметка на осигурените лица – работници и служители) по смисъла на Кодекса на социалното осигуряване? – въпрос вх. № 94-00-250-2/06.08.2019 г.

3-25 Въпрос: В изпълнение на проекта планираме да бъде изграден прототип (който ще бъде специално създаден за проекта и който няма да се използва за търговски цели в рамките на проекта). За да бъде изграден прототипа са ни необходими редица точно определени материали/компоненти. В тази връзка, моля за отговор на следните въпроси: 1. Правилно ли е разбирането ни, че прототипът не следва да се разглежда като дълготраен материален актив (ДМА) по проекта, тъй като той няма да бъде закупен, а ще бъде специално конструиран и изграден/създаден от екипа по проекта? 2. Материалните активи, които се влагат в прототипа нямат характер на ДМА, независимо от единичната цена на която бъдат закупени т.е. въпреки че стойностният им праг отговаря на изискванията на чл. 50 от ЗКПО. 3. Можем ли да посочим материалите, които ще използваме в изработения прототип и които ще отчетем като материали, в забележка под таблица „разходи за материали/консумативи“. – въпрос вх. № 94-00-353/05.08.2019 г.

3-24 Въпрос 1: При възлагане на външна услуга за провеждане на научно изследване допустими ли са следните разходи: – Разходи за командировки в страната – Разходи за командировки в чужбина – Такси за участие в научни конференции – Такси за публикуване на научна информация – Такси, възникващи при регистриране на патент или полезен модел. Въпрос 2: Ако отговорът на предходния въпрос е положителен, какви други разходи са допустими при възлагане на външна услуга за провеждане на научно изследване? Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, моля да дадете примери за разходи, които са допустими при възлагане на външна услуга за провеждане на научно изследване. Въпрос 3: Моля да дефинирате и поясните с конкретни параметри кои и какви услуги могат да бъдат възложени с договор като научни изследвания? Какъв е обхватът на научните изследвания, които могат да бъдат възлагани като външна услуга? Следва ли научните изследвания, които се възлагат като външна услуга, да отговарят на някакви изисквания и ако да, на какви? Налице ли са ограниченията във връзка с външното възлагане на научни изследвания? – въпрос вх. № 94-00-351/02.08.2019 г.

3-23 Въпрос: Бихте ли ни отговорили дали правилно изчисляваме наличието на капацитет по т. 6.2.1 и т. 6.2.2.? 6.2. За наличието на финансов капацитет кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания: 6.2.1. Разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните три приключили финансови години не трябва да е отрицателно число. Дружеството отчита печалба в годишните си баланси за последните три приключили финансови години, а именно: – Печалба в размер на 9 хил. лева за 2016 г.; – Печалба в размер на 67 хил. лева за 2017 г.; – Печалба в размер на 45 хил. лева за 2018 г.. 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата,не трябва да е отрицателно число или по-голямо от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата,не трябва да е 0. Разходите по проекта са в общ размер на 500 хил. лева, в това число разходи, поети от кандидата в размер на 150 хил. лева плюс 350 хил. лева претендирана БФП. Сумата на актива в счетоводния баланс за последната приключена финансова година – 2018 г. е в размер на 214 хил. лева (раздели А+Б+В+Г). Задълженията по раздел „В“ в счетоводния баланс за последната приключена финансова година – 2018 г. са в размер на 24 хил. лева. Съотношението между стойността на разходите по проекта и разликата между общата сума на актива на счетоводния баланс за 2018 г. и задълженията по раздел „В“ на счетоводния баланс за 2018 г. е следното: 500 000/ (214 000 – 24 000) = 500 000/190 000 = 2.63 Разликата между общата сума на актива на счетоводния баланс за 2018 г. и задълженията по раздел „В“ на счетоводния баланс за 2018 г. е следното: 214 000 – 24 000 =190 000 – въпрос вх. № 94-00-292/29.07.2019 г.

3-22 Въпрос: Съгласно правилника за оценка на проектни предложения Конкурсната документация се подава на хартиен носител по поща/куриер в запечатан непрозрачен плик с надпис: Национален иновационен Фонд – 10 сесия или НИФ – 10 сесия Наименование на проектното предложение Наименование на кандидата. – въпрос вх. № 94-00-343/31.07.2019 г.

3-21 Въпрос: Критерий 6.7 към т. 6 Финансов капацитет от раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения към кои кандидати се отнася? Трябва ли предприятие – кандидат, което отговаря кумулативно на критерии 6.2.1 и 6.2.2 да предоставя удостоверение от банка за наличност по сметките си на сумата, необходима за изпълнение на проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-303/30.07.2019 г.

3-20 Въпрос: Молим Ви да разясните, къде и как трябва да се обяснят разходите, заложени за „Спомагателен персонал“ – къде в Приложение 2, следва да се опише как планираме да разпределим и обосновем тези разходи? – въпрос вх. № 46-00-161/29.07.2019 г.

3-19 Въпрос: Въпрос: Здравейте, Възможно ли е да получа тълкувание на т. 6.7. от Раздел В – финансов капацитет на кандидата „т. 6.7. Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка следва да е издадено до 3 дни преди датата на подаване на заявлението за участие. Договорът за заем следва да е сключен преди датата на подаване на заявлението за участие и в него изрично да е уговорено, че заемните средства са предназначени за финансиране на изпълнението на проекта.“ – въпрос вх. № 94-00-291/29.07.2019 г.

3-18 Въпрос: Допустим разход ли е закупуването на софтуер (продава се под формата на годишен, месечен лиценз), който ни е нужен за извършването на научно-изследователската ни дейност? – въпрос вх. № 94-00-278/25.07.2019 г.

Въпрос № 3-23 Моля за Вашето разяснение по отношение съставяне на бюджета в частта разходи за персонал. При бюджетиране на разходите за персонал на непълно работно време – например 4 часа – как следва да се посочат – като 20 работни дни в месеца при 60 лева ставка за нехабилитирано лице или 10 работни по ставка 120 лева. Въпрос вх. № 46-00-159/26.07.2019 г.

Въпрос № 3-16 Кандидатът има приключени 3 финансови години (2016, 2017, 2018 г.). От създаването на дружеството до момента то извършва развойна дейност в създаване на иновативен продукт като и през трите години реализира загуби. Дружеството се финансира от инвеститори и по този начин осигурява необходимите средства за създаване на иновативния продукт преди завършването му до ниво, което позволява да бъде пуснат на пзара. В тази връзка, възможно ли е кандидатът да бъде допустим за кандидстастване по настоящата сесия на НИФ като предостави за доказателства за осигуряване на финансов капацитет например: банкова гаранция, удостоверение от инвестиционен фонд / частен инвеститор за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на проекта, договор за заем и/или други подобни начини на финансиране на разходите по проекта. – вх. № 94-00-261/23.07.2019 г.

Въпрос № 3-15 За разработването на иновативната идея на предприятието кандидат ще бъде необходимо закупуването на определена подпомагаща литература. Тази необходима литература може ли да бъде закупена през бюджетното перо за „Материали и консумативи“? – вх. № 46-00-153/22.07.2019 г.

Въпрос № 3-14 Въпрос 1: Съгласно чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г. дневните ставки на основния персонал не могат да надхвърлят определени стойности. В случай, че назначеният преди кандидатстването персонал, който ще изпълнява ролята на основен персонал по проекта, получава възнаграждение по дневни ставки, които надхвърлят уредените в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г., правилно ли е разбирането ни, че фондът ще възстановява разходи до размера, посочен в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г.? Въпрос 2: В случай, че бенефициерът / координаторът или партньорът е наел основен персонал на постоянни трудови договори, възнагражденията по които надвишават максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ -2019 г., следва ли бенефициерът / координаторът, респ. партньорът, да прекрати или измени тези трудови договори, така че възнагражденията на наетия основен персонал да съответстват на максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал.2 ПУСНИФ-2019 г.? – вх. № 94-00-250/19.07.2019 г.

Въпрос № 3-13 Изработването на прототип на нова (несъществуваща и с непознати характеристики) машина и изследването на нейните характеристики (чрез изработения прототип) какво представляват – „Индустриални научни изследвания“ или „Експериментално развитие“ ? – вх. № 94-00-234/17.07.2019 г.

Въпрос № 3-12 Допустими ли са разходи за амортизационни отчисления на налични активи при кандидата и/или партньора, които ще бъдат използвани за целите на проекта и какви документи ще търси Компетентния орган за доказване на цената на активите при отчитане на проекта, в случай, че те са закупени преди подаване на проекта? – вх. № 94-00-247/18.07.2019 г.

Страница 1 от 212
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube