Общи въпроси

Въпрос 1-21: „1. Може ли да потвърдите, че е допустимо сътрудничество между две български МСП, като и двете са предприятие-търговец по Търговския закон (т.е. проектно предложение без организация за научни изследвания и разпространение на знания)? 2. Външните услуги са за разходи по договори за възлагане на научни изследвания. Допустимо ли е услугата да бъде свързана с провеждането на научно изследване, но не и за самото провеждане на изследването (става въпрос за наем на сървър)? 3. В случай на отрицателен отговор на горния въпрос, допустим разход ли е наема на съвър в перо перо материали/ консумативи? 4. Трябва да се планира начална дата за стартиране на проекта в приложение 1. За тази цел, има ли приблизителен индикативен период за оценка и стартиране на проектните предложеня, тъй като не откриваме тази информация? 5. В обявата е записано, че един етап трябва да е между 3 и 12 месеца. Във формуляра обаче са заложени фази, като една фаза се състои от задачи, които се постигат чрез съответните дейности. Може ли да уточните какво имате предивд под етап? Под фаза и етап едно ли също ли се разбира? Или една фаза се разделя на отделни етапи, като всеки етап води до конретен резултат, постигнат от поставените задачи и изпълнени дейности?“ с вх. №94-00-500-1

Въпрос 1-20 „Задължително ли е партньорът да участва в двата типа дейности Индустриални научни изследвания и Експериментално развитие. В нашият случай партньор е научна организация (университет) и планираме да се включи само в етапа на Индустриални научни изследвания. с № 46-00-244-14/10.09.2020 г.

Въпрос 1-19 „ Дружеството желае да инвестира в следния проект: Производство на “миещи ръкавици” чрез преобразуване на материал, подобен на текстила, изработен от вискозни полиестерни и от полипропиленови влакна. Финансирането, по-конкретно, е необходимо за закупуване на съответното оборудване /машина/, която да изработва до готови продукти, като напоява и опакова споменатите ръкавици, а не както досега дружеството е процедирало с производството на тези продукти – чрез внос на сухи ръкавици, които да трябва да бъдат напоявани и опаковани в отделни етапи. Цялото производство ще се извършва на територията на Република България, складът се намира в Република Холандия, а самите готови продукти ще се разпространяват на територията на цяла Европа. Въпросът ми е насочен към това, дали Единадесетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд е подходяща опция за нас да кандидатстваме за финансиране с цел закупуване на гореописаното оборудване.“

Въпрос с №1-18 „По раздел А от Правилника: 1. т.11 и 12 на стр.8 и 9 -“Удостоверение за актуално състояние” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път”? 2. т.13 на стр.9- “Удостоверение от НСИ” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път” ? 3. т.14 “Удостоверение за липса на задължения” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път” ? Изобщо кои от документите са изискуеми за предоставяне от участниците и кои се предоставят от Агенцията по служебен път? Малко не се разбира в правилника. 5. т. 7-Приложение 5 “Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници” Одобрени сме за съфинансиране по програма minimis за участие в Междунар. изложба-Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика 2020 г. Въпрос: Трябва ли да регистрираме тази помощ в Приложение 5, при положение, че не сме я получили реално, че вече за 3-ти път се променя датата, и че не е ясно дали тази година ще се състои, и дали изобщо ще важи за следваща година? 6. Ние кандидатстваме за изработване на апарат, който ще достигне до ниво на технологична готовност TRL7 (тоест TRL3-5 и TRL6-7). Въпрос: Как е правилно да се нарече апарат, който достига технологична готовност TRL7: “работен модел”, “лабораторен модел”, “прототип”? 7. Ние сме ООД с 4-ма управители с равни дялове. По Дружествен договор представляваме фирмата заедно и поотделно. Въпрос: Може ли документите при кандидатстването да се подпишат само от 1 управител, който има и електронен подпис? Това е много съществен за нас въпрос, защото сме 4-ма управители, както вече казах, представляваме фирмата и поотделно!“ с вх. №46-00270/01.09.2020 г.

Въпрос 1-17 „В член 37 на ПУСНИФ е записано, че кандидатстването „… се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или еквивалентен, на законния представител на кандидата или негов упълномощен представител“. В Правилника за оценка е записано „… Упълномощен представител на кандидата може да бъде всяко лице, различно от законния представител и упълномощено по следния ред: – Адвокат – с писмено пълномощно; – Друго лице/други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа“. В качения на сайта ви видеоклип с инструкции за кандидатстване се казва, че кандидатът първо трябва да направи регистрация като физическо, а след това и като юридическо лице. В сектора за регистрация на юридическо лице на https://edelivery.egov.bg/ обаче е записано „… С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез пълномощник не е възможно.“ Което ограничава възможността за подаване на предложение да става с нотариално заверено пълномощно от физическо лице. В тази връзка, бихте ли отговорили официално дали проектна документация може да бъде подадена през профил на физическо лице (опцията съществува), като към другите документи бъде прикачено и надлежно пълномощно. „ с вх. № 46-00-266/27.08.2020 г.

Въпрос №1-16 “Бих искал да попитам дали представлявано от мен дружество покрива критериите за кандидатстване по програмата за финансиране на НИФ 11. Дружеството се казва “Фос България” ЕООД и основната му дейност е разработване на иновативен софтуер, който ще позволи обикновен мобилен телефон да бъде използван като ПОС терминал без допълнително устройство към него. Това би бил първият подобен софтуер в света и ще позволи на много малки бизнеси, които в момента приемат плащания от клиентите си единствено в кеш, лесно да превърнат собственият си телефон си в ПОС терминал и да започнат да приемат и картови плащания. В момента компанията е в етап на разработване на нови функционалности на софтуера и продуктът все още не е пуснат на пазара. Финансирането от НИФ 11 би се използвало за вътрешна научноизследователска и развойна дейност по продукта, основно чрез наемане на нов персонал (програмисти). С оглед на тази информация, моля за кратко становище дали компанията отговаря на критериите на програмата.“ с Вх. № 46-00-261/24.08.2020 г.

Въпрос 1-15 „Във връзка е подготвяне на проектната документация за кандидатстване с проект за НИФ изникнаха няколко въпроса. Предвиждаме партньорство с друго МСП (ние като Координатор сме МСП) и институт към БАН (като научна организация). В тази връзка от евентуалните партньори от БАН отправиха няколко запитвания: 1. Може ли от съответната научна организация да участват двама участници (т.е. малък брой) като ръководител, който ще съвместява и научна дейност, и още един участник?, 2. Има ли изискване относно това дали лицата, участници по проекта, както и ръководителя от страна на научната организация, трябва да са хабилитирани/нехабилитирани?, 3. Допустимо ли е към момента на кандидатстване съответното лице, участник в проекта, да не е в трудови правоотношения към съответния институт – т.е. да бъде назначен на граждански/трудов договор специално за целите на проекта?, 4. Допустимо ли е разходите на научната организация да са само за персонал/дневни ставки, тъй като в техните задачи не се предвижда експериментална работа/закупуване на оборудване. Съответно процентът БФП за тях да бъде по-нисък?“ с вх. № 46-00-254/19.08.2020 г.

Въпрос №1-14 „Може ли ново регистрирана фирма да кандидатства по схема „подпомагане на научно-изследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“?“ Вх. №46-00-252/19.08.2020

Въпрос №1-13 „Моля за разяснение каква компания/организация би бил допустим партньор в съвместен проект за да се кандидатства в сесията. Дали браншови организации или асоциации /примерно в селския туризъм и ли в друга сфера/ могат да участват?“ с Вх. №46-00-256/20.08.2020 г.

Въпрос 1-12 „Допустими ли са проекти, които се изпълняват от едно стартиращо предприятие (Координатор) и научна организация – Висше държавно училище? В Правила за управление на средствата на националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2020 г. не е изрично записано какъв трябва да е минималния опит на Ръководния персонал. Ако в проектът има включени лица на длъжност Ръководител проект и Ръководител фаза, какви са минималните изисквания за опит? Във връзка с изискването за финансов капацитет на кандидата (точка 6) и по конкретно 6.2.2 Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е отрицателно число или по -голямо от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е 0. Моля за потвърждение, че под „стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи)“ се има в предвид единствено стойността на разходите за проекта на координатора, а не на целия проект в случай на партньорство. По отношение на въпрос номер 3 моля за потвърждение, че финансовия капацитет в 6.2.2 се изчислява по следната формула: Стойност на разходите по проекта на кандидата делено (Сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година минус раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата). В случай, че продължителността на проекта е 18 месеца, а съществува изискване максимална продължителност на един етап да не надхвърля 12 месеца, как да се включи фаза Управление на проект? Допустимо ли е всеки етап да включва фаза за управление на проект.“ с вх. № 46-00-244-2/24.08.2020 г.

Въпрос 1-11 „Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получената помощ de minimis, която е максимално 200 000 евро за период от три години? Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получена помощ по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 – „Помощи за проекти за научно изследователска и развойна дейност“? Моля за конкретен отговор на въпросите с оглед правилното пресмятане на възможностите за съставяне на бюджет и правилното деклариране на данни в приложените образци.“ с вх. № №94-00-481/ от 18.08.2020 г.

Въпрос 1-10 „Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението , декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване?“ с вх. № 46-00-244/17.08.2020 г.

Въпрос №1-9 „В документацията, публикувана на сайта се споменава доста често за „Организация за научни изследвания и разпространение на знания“. В „Правила за управление на средствата на НИФ“ (https://www.sme.government.bg/uploads/2016/08/PUSNIF_20162.pdf) не се споменава изрично дали следва това юридическо лице да изпълнява конкретен предмет на дейност. В този ред на мисли, нашият проект е свързан с недвижими имоти. Може ли партньорът ни и „организацията за научни изследвания“ да бъде агенция за недвижими имоти или консултантска агенция, които да ни предоставят всякакво ноу-хау, анализи, експертиза и тенденции на пазара на недвижими имоти? Предвидено е, че ако проектът е изпълнил 70% от Правилника за оценка, то той ще получи финансиране. Това означава ли, че ще се финансират проекти по дата на кандидатстване и изчерпване на сумата за финансиране.“ С вх. № 94-00-486/19.08.2020 г.

Въпрос №1-8 „Във връзка с нашето намерение да кандидатстваме с проект по 11 сесия на НИФ, имаме следните въпроси, свързани с указанията за участие в сесията. 1. В публикуваната обява е указано: „Кандидатите подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30ч. на 17.09.2020 г., включително по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/“ . Означава ли това, че документите могат да се подават и по досегашния начин – на хартиен носител? 2. При попълването на електронните форми на документите се натъкнахме на проблем с формата за Приложение 2. Тя е в PDF формат и при въвеждането на информация в колонките в Таблица „Експерти от Екипа по проекта“ (по-специално „публикации в научни списания…“, „професионален опит“), последните се препълват и става невъзможно да се редактира/визуализира въведената информация. Аналогичен проблем възниква и при попълването на таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнението на проекта“. Как да се преодолее този проблем? Може ли тези таблици да бъдат изнесени като отделно приложение към Приложение 2?“ с Вх. №46-00-257 от 20.08.2020 г.

Въпрос №1-7 „Относно 11-та сесия за набиране на проекти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” имам следните въпроси: – какъв е бюджетът на 11-та сесия за набиране на проекти; – могат ли университети да участват като партньори в проекти.“ с вх. № 46-00-252-2/24.08.2020 г.

Страница 1 от 212
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube