Въпроси/отговори

Въпрос 102: По какъв начин се доказва, че кандидатът е имал вече функционираща ИКТ система, която се оптимизира, надгражда, усъвършенства и т.н.?

Въпрос 101: а). В офертата не се вписва цена (вписва се реалната стойност), като след изпълнението, доставчикът на услугата получава стойността на ваучера от ИАНМСП, а разликата се покрива от възложителя и бенефициент на ваучера, или? б). Не е допустимо изпълнението на услуги, надвишаващи стойността на ваучера?

Въпрос 100: Ако инсталираните модули, надграждащи съществуваща ERP система, надхвърлят като сума стойността на ваучера – 20 000 лв., то как се процедира?

Въпрос 99: Бихте ли пояснили какво следва да се запише в раздел 5 от формуляра за кандидатстване- Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение, ред.4- Информация за приложимите за проекта индикатори.

Въпрос 98: Здравейте, Ние сме предприятие, което се занимава с медийни проучвания и анализи и развиваме своята основна икономическа дейност в следната група от дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като интензивни на знание услуги – J63 Информационни услуги. Бихме желали да кандидатстваме по ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП и по-специално за ваучери тип 2, Група 2 – ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Насочили сме се към софтуерна система за цялостното управление на човешките ресурси ( HR- система и отчасти ТРЗ система) във фирмата, тъй като в момента имаме персонал 55 човека с тенденция за бързо увеличаване до края на годината. Имаме необходимост от цялостна система за управление на процесите в дружеството- от архив на цялата фирмена документация- от договори до фактури, отчитане изпълнението на различните проекти, отчитане кой колко часове труд е вложил във всеки проект, и най-вече управление на човешките ресурси- цялата документация по назначаване, досиета, отчитане на работното време, и т.н. Т.е тук има и ТРЗ елемент. Т.е. необходима ни е цялостна ERP система за управление на процесите във фирмата.

Въпрос 97: Във връзка с на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083, моля за информация , за ваучери Тип2 , група 1 допустим разход ли са: – платформи за платен дигитален маркетинг /платена реклама / – google ,Facebook, adroll и други ; – съпъстващи дейности, свързани с цитираните по-горе платформи ;

Въпрос 96: Здравейте, Запознах с в детайли с Условията за кандидатстване и отговорите от страна на ИАНМСП на поставените до момента от другите кандидати въпроси в рубрика Въпроси и Отговори. Моля да представите допълнителни пояснения във връзка с вече зададените въпроси 34 и 35 от друг кандидат, и визираните в Образеца на договор (Приложение_3.1_Договор с доставчик на ИКТ услуга.docx), част от Документите за попълване: – Оферта – в Раздели І. Предмет на договора/ т.1.1… и Х. Санкции /т.10.1…. – Общи условия – в Раздели V. Права и задължения на Изпълнителя, т. 5.3 …. и ХIII. Заключителни разпоредби, т. 13.1…., като посочите официално линк, откъдето могат да бъдат свалени, както следва: 1. Образеца на оферта (неразделна част от настоящия Договор – Приложение №1); 2. Общите условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.015-0002-C01. (Приложение №2). За съжаление в посочените в рубрика Въпроси/Отговори линкове към https://www.sme.government.bg/?p=51432 и https://www.sme.government.bg/?page_id=51254, и в сайта https://www.sme.government.bg/?page_id=51249 горепосочените приложения не могат да бъдат открити, въпреки опитите да бъдат достъпени от различни устройства и браузъри.

Въпрос 95: Подготвяме документи за кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (икт) на МСП”. В Приложение_3.1_Договор с доставчик на ИКТ услуга програмата е описана като процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Моля да определите, кое в вярното.

Въпрос 94: Ако фирмата подател (МПС) има свой отдел за софтуерни решения, налага ли се да се избира доставчик на услугата или може фирмата подател да поеме разходите и съответно да осребри ваучера?

Въпрос 93: В Условията за кандидатстване, точка 10. Начин за кандидатстване, е посочено, че следва да се приложат следните документи: “1.Декларация за минимални помощи – попълнена по образец – Приложение 1 за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.; 2. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец – Приложение 2; 3. Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец – Приложение 3;и следните документи: 4. Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1. 5. Декларация за съгласие за достъп до информация от НСИ – Приложение 4. 6. Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – датирано и подписано на хартиен носител от лице с право да представлява предприятието-кандидат.” В случай, че някой от описаните документи не бъде приложен към проектното предложение, то този документ ще бъде ли изискан допълнително или предложението ще бъде отхвърлено?

Въпрос 92: Фирмата ни е доставчик на ИКТ услуги, но за съжаление днес разбрахме за отворената процедура. Имаме потенциални клиенти, които има нуждат от софтуерно решение и биха искали да кандидатстват по програмата BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) НА МСП” , но ние не фигурираме в одобрения списък. Има ли вариант, при предоставяне на всяка информация, която Ви интересува, да бъдем добавени в този списък?

Въпрос 91: Ние сме одобрен доставчик по Тип 2, група 2. Има ли ограничение за броя договори, които един доставчик може да сключи с кандидати за ваучери.

Въпрос 89: Нашата фирма изпълнява договор по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. В този случай имаме ли право да кандидатстваме и по проект ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ?

Въпрос 89: 1. В случай, че кандидатът е фирма без връзка с други фирми съгл. определението „едно и също предприятие“ следва ли да попълва и подписва Приложение 1.1 ? 2. Понятието “Дигитален маркетинг“ е обширно и моля за по-конкретно уточнение какво Управляващия орган влага в него? 3. Какво по-конкретно се има в предвид с текста от т. 2.1. група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг „осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която впоследствие се синхронизира с електронната платформа за продуктова информация“ ? Моля за примери. 4. Посочените в т. 2.1. група 1 дейности за дигитален маркетинг подходящи ли са за проект на фирма-кандидат, която произвежда дигитален продукт ( мобилно приложение) и би искала да го популяризира посредством дигитален маркетинг, включващ услуги като оптимизиране на web-сайта на приложението; създаване на рекламни банери и обучаващо видео за ползване; публикуване на банери, реклами и видео в социалните мрежи; управление на данните за приложението в социалните мрежи за постигане на разпознаваемост на бранда и последващи продажби? 5. Следва ли да се считат като “достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация” или друга от изброените в текста по т. 2.1 група 1 за дигитален маркетинг, дейности като посочените по-долу: 1. Проучване и анализ на пазара с избор на подходящи канали за разпространение на информация, банери и други цифрови услуги с оглед популяризиране на конкретното дигитално приложение; 2. Създаване на цялостна стратегия за дигитален маркетинг на фирмен продукт, включително дигитално приложение, произведен от фирмата-кандидат; 3. Създаване на бизнес профили на конкретни разработки (приложения и дигитални продукти) в различни социални мрежи; 4. Управление и поддръжка на създадените профили и периодично публикуване на съдържание, свързано с продуктите на фирмата-кандидат; 5. Обучение на служители за управление и поддръжка на създадените профили; 6. Обучение на служители за създаване и публикуване на реклами в социалните мрежи; 7. Проектиране, дизайн и изработване на банери и други цифрови рекламни материали; 8. Обучение за използване на софтуер за създаване дизайн на реклами; 9. Редизайн и оптимизация на сайт; 10. Локализиране на рекламен сайт или електронен магазин на няколко езика; 11. Създаване на серия от статии с уникално авторско съдържание в конкретната област от копирайтър на фирмата -доставчик; 12. Създаване на система за информация и отзиви от и към посетители и клиенти; 13. Закупуване на SSL-сертификат за сайт от доставчика на ИКТ; 14. Абонаментни услуги за популяризиране на бранд или търговска марка за времето на договора ( девет месеца); 6. Бюджетът за рекламиране в социалните мрежи, заплатен от кандидата за реализиране на създадената от доставчика на ИКТ маркетингова стратегия може ли да бъде част от допустимите разходи по този проект? 7. Освен приемо-предавателен протокол за извършена дейност, допустими ли са като задължителен краен резултат по проекта допълнителни документи за измерване и анализ на резултатите преди и след извършване на дейности ( изведени от профил в социалните мрежи); сертификати за обучение на служителите за създаване на дизайни и съдържание, за поддръжка на профили в социалните мрежи и др. ?

Въпрос 88: В офертата към Договора Приложение 3.1. трябва ли да се посочва цена, след като стойността е обявена в номиналната стойност на ваучера в Условията за кандидатстване? Ако в офертата е задължително да се посочи цена и цената е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, какво ще се изплати на изпълнителя на ИКТ услуги – стойността на ваучера или цената посочена в офертата?

Страница 2 от 812345...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: