Архив по ЗОП

Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите, 24.04.2015 г.

Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите

Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната

Информационно – консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на ИАНМСП с обособени позиции

„Избор на експерти за участие в екипа за изпълнение на проект: “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” – Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-4.2.01-0001-C0001 финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”- Организатор на промоционални прояви

„Oрганизиране и провеждане на въвеждащи обучения, информационни и специализирани семинари за бизнеса в страната и обучение на служители на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”

“Oсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за бизнеса и за организиране и провеждане на посещения на служители на ИАНМСП за обмяна на опит и усвояване на добри практики, извън страната”

Избор на експерти за участие в екипа за изпълнение на проект: “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Разработване на информационни, маркетингови и рекламни материали

Абонамент за достъп до специализирани бази данни

Предоставяне на услуги за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от ИАНМСП, осъществявани с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

Доставка на техника и софтуер

Доставка на техника и софтуер – прекратена

Изговяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове – разработването на средносрочни експортни стратегии с визия за следващите пет години и анализи”

Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната

Страница 1 от 212
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube