Доставка на моторни превозни средства за нуждите на ИАНМСП

Архивирана на 19.05.2011 г.

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

1. Решение за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка

2. Решение за откриване – АОП Формат

3. Обявление на обществената поръчка

4. Пълно описание на обекта на поръчката

5. Техническа спецификация

6. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата

7. Указания за подготовка на офертата

8. Приложение № 1 – Образец на офертата

9. Приложение № 2 – Списък с документите, съдържащи се в офертата

10. Приложение № 3 – Административни сведения

11. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП

12. Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП

13. Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП

14. Приложение № 6а – Декларация за неразгласяване на информация

15. Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал.1, т. 7 от ЗОП

16. Приложение № 8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

17. Приложение № 9 – Образец на Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта)

18. Приложение № 10 – Образец на Предлагана цена (ценова оферта)

19. Приложение № 11 – Образец на банкова гаранция за участие

20. Приложение № 12 – Проект на договор

 

Въпроси и отговори

1) Въпрос

2) ВъпросСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: