Разработване на експортни стратегии и анализи

Архивирана на 19.05.2011 г.

Списък на документите в документацията за обществената поръчка с предмет „Разработване на експортни стратегии и анализи”

1. Указания за участие

2. Решение № РД -16-27 / 26.01.2011 г. за откриване на процедурата; 1 2

4. Обявление за поръчка – АОП електронен вариант;

Обявление за поръчка

5. Техническо задание към документацията за провеждане на процедура по ЗОП;

6. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;

7. Образец № 1 – Оферта;

8. Обр. № 2 – Административни сведения;

9. Обр. № 3 – Декларация за запознаване с поръчката;

10. Обр. № 4 – Декларация за спазване на условията за участие в поръчката;

11. Обр. № 5 – Ценова оферта;

12. Обр. № 6 – Техническо предложение;

13. Обр. № 7 – Информация за общия оборот на …. за последните 3 (три) години;

14. Обр. № 8 – Списък на основните договори за консултантски услуги;

15. Обр. № 9 – Професионална автобиография;

16. Обр. № 10 – Декларация за осигуряване на членове на екипа;

17. Обр. № 10а – Декларация за разположение на член от екипа;

18. Обр. № 11- Декларации по чл. 47 от ЗОП – 4 броя; -> .doc

19. Обр. № 12 – Банкова гаранция за участие в процедурата;

20. Обр. № 13 – Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

21. Обр. № 14 – Декларация по чл. 47, ал.5 о тЗОП;

22. Обр. № 15 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП;

23. Обр. № 16 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

24. Обр. № 17 – Декларация за участие като член на обединение;

25. Обр. № 18 – Банкова гаранция за изпълнение на договор;

26. Обр. № 19 – Проект на договор;

Въпроси и отговори

1) Въпрос

2) Въпрос

3) Въпрос

 
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube