Изготвяне на концепция и визия по участието за изграждане на конструкция на щанда и визия за реклама за всеки бранш

Архивирана на 19.05.2011 г.

1. Указания за участие

2. Решение PDF | FED

3. Обявление FED | PDF

4. Пълно описание

5. Техническа спецификация

6. Методика за оценяване на предложенията
Списък на образците на документи към документацията:

1.      Образец на оферта – образец № 1;

2.      Административни сведения – образец № 2;

3.      Декларация за запознаване обстоятелствата  и условията на поръчката – образец № 3;

4.      Декларация за спазване на условията на поръчката – образец № 4;

5.      ценова оферта – образец № 5;

6.      Техническо предложение – образец № 6;

7.      Информация за оборота от дейности, сходни с предмета на договора – образец № 7;

8.      Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на договора – образец № 8;

9.      Професионална автобиография – образец № 9;

10.   Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5, т.2 от ЗОП – образец № 10;

11.   Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП – образец № 11;

12.   Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП – образец № 12;

13.   Декларация за неразгласяване на узнатата информация – образец № 13;

14.   Банкова гаранция за участие – образец № 14;

15.   Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП– образец № 15;

16.   Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 16;

17.   Декларация от участник, като член на обединение – образец № 17;

18.   Банкова гаранция за изпълнение на договора- образец № 18;

19.   Проект на договор за обществена поръчка- образец № 19;
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube