Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за бизнеса извън страната

Архивирана на 19.05.2011 г.

Решение № РД-16-79 за прекратяване на процедура за възлагане обществена поръчка

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ конкурс ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за бизнеса извън страната, в 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1. – Осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух, хотелско настаняване, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за представители на бизнеса и служители на ИАНМСП в страни-членки на ЕС.

Обособена позиция 2 – Осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за представители на бизнеса и служители на ИАНМСП извън страни-членки на ЕС.

Съдържание :

1) Решение за откриване на процедура за възлагане обществена поръчка (по образец) – Приложение № 1.

2) Решение за откриване на процедура (електронен вариант) – Приложение № 2;

3) Обявление за обществената поръчка – Приложение № 3;

4) Пълно описание на обекта на поръчката – Приложение № 4;.

5) Техническа спецификация – Приложение № 5.

6) Показателите, относителната им тежест и Методика за определяне на комплексната оценка, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта – Приложение № 6;

7) Образец на оферта – Приложение № 7;

8) Образец на ценова оферта – Приложение № 8;

9) Образец на техническа оферта – Приложение № 9.

10) Образци на декларации:
– Декларация по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки – обр. 1;
– Декларация по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки – обр. 2;

– Декларация по чл.47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки – обр. 3;

– Декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване на принципа за безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” – обр.4;

– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – обр.5;

 

11) Проект на договор – Приложение № 10.

12) Указания към участниците за изготвяне на офертата и реда и условията за провеждане на откритата процедура – Приложение № 11.

13) Образец на банкова гаранция за участие – Приложение № 12.

14) Образец на банкова гаранция изпълнение – Приложение № 13;

До фирми, закупили документация за участие в обществената поръчка
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube