ИАНМСП организира национално участие в Mеждународно изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, което ще се проведе в периода 16.10 – 20.10.2012 г. , Скопие, Македония.

ИАНМСП организира българско национално участие в Международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, което ще се проведе в периода 16.10 – 20.10.2012 г. , Скопие, Македония.

Изложението „ТЕХНОМА” се организира ежегодно от 1975 г. от скопския панаир – най-големия изложбен център в Македония.

В международния панаир „ТЕХНОМА” 2012 са включени следните области – черна и цветна металургия, металообработваща промишленост, електро- и електронна промишленост, енергетика, строителни и изолационни материали, средства и оборудване за строителството, технико-технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари.

В рамките на изложението се провеждат паралелно и следните изложби: 38-ми Международен панаир за металургия, електроника, енергетика, строителство; 32-ра международна изложба за иновации “МАКИНОВА”; 13-ти Международен панаир на занаятчийството и малкото стопанство.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба ТЕХНОМА 2012, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие /изтегли/:

 • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за получените държавни помощи (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец), с приложена към нея справка за средносписъчния брой заети лица – заверено копие. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, се представя справка за средносписъчния брой заети лица (приложение към годишния отчет за дейността) в заверено копие за всяко свързано предприятие и/или предприятие партньор;
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/ наличие на публични и частни задължения (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на сключване на договора;
 • Удостоверение по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК за липса/наличие на задължения към общината (валидност 6 месеца) оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на сключване на договора;
 • Удостоверение от НСИ за кода на икономическа дейност, която предприятието извършва, издадено на база приключила предходна финансова година;
 • Списък на представените от предприятието документи – подписан и подпечатан от представляващия предприятието.

***Заявката/договор за участие, попълнена и подписана от предприятието, заедно с документите за допустимост се изпращат до ИАНМСП в определения в поканата срок за участие.

Документи за кандидатстване се подават по един от следните начини, избран от участника:

 • В деловодството на ИАНМСП в запечатан плик с надпис, посочващ наименованието на проявата и име на подателя/предприятието. На плика се поставя входящ номер и час на подаване от деловодството;
 • На официалния електронен адрес на ИАНМСП, подписани с електронен подпис, с който следва да бъдат подписани всички приложени документи, които на свой ред се регистрират в деловодството. Документите, получени след работно време, се регистрират на следващия работен ден. Срокът се счита за спазен, ако документите са получени до 24:00 ч. на последния за кандидатстване ден.

***Документи, регистрирани след крайния срок за кандидатстване, посочен в поканата за участие, няма да бъдат разглеждани.

***За участие в международни изложби/панаири се класират предприятия, събрали най-малко 10 точки.

***При предприятия, получили равен брой точки с приоритет е предприятието, подало по-рано заявката/договор за участие с пълен пакет документи за допустимост.

Отчитането на резултатите от организираните промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на дейността на ИАНМСП. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (на база заявка/договор и приложени писмени документи, доказващи изложените в заявката/договор обстоятелства).

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Камелия Гашевска – главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg

При интерес за участие, в срок до 27.08.2012 г. предприятието следва да подаде:

лично или по пощата попълнена заявка/договор, ведно с всички изискуеми документи за кандидатстване в запечатан плик с надпис „наименование на проявата” и име на подателя/предприятието, на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул.”Леге” № 2 – 4 за ИАНМСП”.

на официалния електронен адрес на ИАНМСП / office@sme.government.bg / горецитираните документи подписани с електронен подпис.
Страницата е редактирана последно на: 13.09.2012

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: