1.10.2012 Прессъобщение

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 1 октомври 2012 г.

 ИАНМСП обявява началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на 1 октомври 2012 г. обявява началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.

Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два:

• научноизследователски развойни проекти

• проект за техническа осъществимост

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 октомври 2012 г., 17:30 часа.

Бюджетът на НИФ за 2012 г. е 5 млн. лв.

При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца.

НИРД проектите се състоят от следните категории задачи – индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

•        50% – за индустриални научни изследвания;

•        25% – за експериментално развитие.

При проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.

И при двата вида проекти установените тавани на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.

Кой може да участва:

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват български организации, които участват в международни проекти с марката ЕВРИКА, с оглед получаване на финансиране.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите е публикувана на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg

Документацията за участие в конкурса се приема в ИАНМСП на адрес: София 1000, ул. „Леге“ № 2-4.

Въпроси за допълнителна информация могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif6@sme.government.bg

Информация за получените въпроси и отговори ще бъде публикувана на интернет страницата на ИАНМСП и ще бъде достъпна за всички кандидати.
Страницата е редактирана последно на: 01.10.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube