29.09.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Представителите на 279 български фирми взеха участие в обученията и семинарите за повишаване на експортния потенциал, организирани от ИАНМСП и БенчМарк

В периода юли – септември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” проведоха серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Представителите на българските МСП в градовете София, Пловдив, Кюстендил, Перник, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Русе, Разград и Пазарджик имаха възможност да придобият необходими знания и да получат информация за развиване на износна дейност.

Въвеждащите обучения бяха подготвени за фирми, които нямат опит в експортната дейност. Те включваха няколко модула: проверка на способността за износ, анализ на външните пазари и подготовка на фирмата за осъществяване на износ, както и придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари. Заедно с лекторите участниците дискутираха ползите от износа, особеностите и специфични рискове на външните пазари, правеха SWOT анализи и оценки на експортния потенциал на техните фирми. Чрез ролеви игри се представяха проучвания и анализ на съответните пазари, както и идентифициране на целеви продукти и пазари. Особено внимание беше отделено на технологията на външнотърговската сделка – от запитването и офертата до доставката на стоките, както и на основните клаузи на договора за международна продажба, спецификата на документи и форми на плащане в международната търговия.

В рамките на информационните семинари бяха представени дейностите на ИАНМСП за насърчаване на експорта, сред които: полезна информация, публикувана на разработения Национален експортен интернет портал, организиране на колективни участия на международни изложби и панаири, търговски мисии и бизнес форуми в страната. Участниците бяха запознати с условията за участие и с образците на необходимите документи. Представителите на МИЕТ информираха участниците за търговските договорености и информационни ресурси на ЕС, добри практики в износа за трети страни и доставки в ЕС. Специално внимание беше отделено на банковите кредити, оборотно кредитиране, сконтови линии, овърдрафти; видове факторинг услуги и експортно застраховане.

Въвеждащите обучения и информационните семинари бяха реализирани в рамките на Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Страницата е редактирана последно на: 02.10.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube