ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НИФ 6-ТА СЕСИЯ

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НИФ 6-ТА СЕСИЯ

 • Въпрос:

Какъв е максималният размер на безвъзмездната помощ за кандидата и партньора в случай, че кандидатът е малко предприятие, а партньорът е институт от БАН с численост около 400 човека? Явор Лукарски, 03.10.12 г.

Отговор:

В чл. 25, чл. 26 и чл. 27 от ПУСНИФ – 2012 са определени интензитетите и надбавките за отделните видове проекти и кандидати. Съгласно чл. 26, ал. 1 малките предприятия получават надбавка в размер на 20 %. По отношение на действителното сътрудничество с изследователска организация, за да се достигне интензитет от 80 %, трябва да са спазени изискванията на чл. 26, ал. 2, т. б и т. в.

 • Въпрос:

Има ли ограничение върху броя на подадените проекти от едно предприятие в шеста сесия? Допустимо ли е едно предприятие да подаде повече от един проект в шеста сесия на НИФ? Бойко Денчев, 03.10.12 г.

Отговор:

Няма ограничение за броя на подадените проекти от едно предприятие. Все пак проектите трябва да са свързани с разработването на различни иновации. Недопустимо е двойното финансиране на едни и същи дейности.

 

 • Въпрос:

В публикуваните документи за кандидатстване , в Приложение 3а се съдържат само общи указания за попълване отделните пера на бюджета, а конкретните exsel -таблици за перата не са показани. Славчо  Николов, 03.10.12 г.

 

1.Това означава ли , че трябва да се изполват съответните таблици за перата, както е в Приложение 3а от сесия 5 , но с отчитане на

новите проценти за субсидиране , така , както сте посочили в табличката за допълнително субсидиране при трите вида предприятия, поместена под списъка на документите за кандидастване и в съответствие с новите указания в Методиката за оценка на проектите- допустими процентни максимални съотношения между перата и за участието на партньорите?

Отговор:

Таблиците по отделните пера се намират в Приложение 3а. Моля проверете по-внимателно.

 

2.Правилно ли е тълкуването за тази табличка , че за Малки П субсидирането на научно изследователски дейности се променя от 50% на 70%, а за развойна дейност – от 25% на 45%?

Отговор:

В чл. 25, чл. 26 и чл. 27 от ПУСНИФ- 2012 са определени интензитетите и надбавките за отделните видове проекти и кандидати. Съгласно чл. 26, ал. 1 малките предприятия получават надбавка в размер на 20 %.

3.Правилно ли е тълкуването, че допълнителното субсидиране при парнтьор/и за МалкиП е 10% над субсидията по т.2 за научно изследователски дейности и 15% над субсидията по т.2 за развойна дейност?

Отговор:

По отношение на действителното сътрудничество между малко предприятие и изследователска организация, за да се достигне интензитет от 80 % при индустриалните научни изследвания при НИРД проектите, трябва да са спазени изискванията на чл. 26, ал. 2, т. б и т. в.. При експерименталното развитие надбавката е 15 %, но отново при спазване на условията на чл. 26, ал. 2, т. б и т. в.

4.При попълването на бюджетното перо за заплати за основния екип и за спомагателните работници, трябва ли тарифните им ставки да се декларират на база разплащателни ведомости от предходен годишен период или не е необходимо?

Отговор:

Тъй като въпросът е свързан и с последващото отчитане на разходите за възнаграждения, моля да реферирате към чл. 72 от ПУСНИФ.

 • Въпрос:

По програмата могат ли да кандидатстват МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ? Димитър Конев, 03.10.12 г.

Отговор:

Да, няма ограничение за размера на предприятието. Все пак кандидатите трябва да отговарят на изискванията за допустимост, посочени в ПУСНИФ.

 • Въпрос:

Как / къде може да получим/изтеглим повече информация относно документите / процедурата за кандидатстване за НИФ – 2012? Тук https://www.sme.government.bg/?p=12263 е посочено, че са публикувани на страницата www.sme.government.bg, но не успях да намеря по-подробна информация. Паско Пасков, 01.10.12 г., Радостина Ерменкова, 03.10.12 г.

Отговор:

Конкурсната документация бихте могли да намерите в рубриката “Програми и проекти”>”Национален иновационен фонд”>”Кандидатстване” на следната връзка:

https://www.sme.government.bg/?page_id=312

 

 • Въпрос:

Според категоризацията на Агенцията проектите биват два типа:

 1. a.    Научноизследователски развойни проекти
 2. b.    Проекти за техническа осъществимост

Първият ни въпрос е дали Вие финансирате дейност като нашата, а именно разработване на софтуерни продукти, целящи да подобрят ефективността в различни бизнес процеси на средни и големи предприятия? Това е първият въпрос, защото ако отговорът е отрицателен няма смисъл да стартираме процедурата на кандидатстване, която забелязваме, че е доста ресурсоемка и с много документация. Йордан Карабинов, 08.10.12 г. 

Отговор:

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

Приоритетно в рамките на Шеста конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще бъдат оценявани проектите, попадащи в някоя от следните области: приборостроене; биотехнологии, фармация, химия; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии, иновативни технологии за управление на градската среда, както и информационни и комуникационни технологии, към които Вие вероятно спадате.

В рамките на обявената шеста конкурсна сесия на Националния иновационен фонд може да се кандидатства с два типа проекти:

ü Научноизследователски развойни проекти –  съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси, услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи  продукти, процеси или услуги. Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която може да се кандидатства при тези проекти е 500 хил.лева, като срок за изпълнение на проектите е от 12 до 36 месеца.

ü Проекти за техническа осъществимост – изследват възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен проект с максимален размер на безвъзмездната помощ от 50 хил.лева и срок за изпълнение на проектите от 6 до 12 месеца.

По-подробно това е описано в чл. 22 от Правилата за управление на националния иновационен фонд. (ПУСНИФ)

Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт, услуга или процес.

Отностителната тежест на критериите при оценка на всеки проект е следната:

 • Иновативност – 60%;
 • Икономическа перспективност – 40 %.

При определянето на това дали един проект е иновативен, ИАНМСП се ръководи от Наръчниците на Фраскати (Fraskati Manual) и на Осло (Oslo Manual). Изпълнителната агенция администрира дейността по Националния иновационен фонд, но не дава лични консултации по проектите, с които кандидатстват бенефициентите.

 • Въпрос:

Какво представляват задачите включени в проектите, а именно „индустриални научни изследвания” и „експериментално развитие”. Моля дайте примери за ИТ сектора и по специално за разработването на софтуер. Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

В Правилата за управление на националния иновационен фонд в чл. 83, т.3 и т.4 са дадени определенията за „индустриални научни изследвания” и „експериментално развитие”. Термините в ПУСНИФ са категоризирани точно и ИАНМСП не се ангажира да дава допълнителни примери на бенефициентите в специализираните от тях области.

 • Въпрос:

В чл.22 от „Правилата за управление на средствата на националния иновационен фонд” (Правилата) пише, че „Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга”. В случай, че ние попадаме в категорията „Научноизследователски развойни проекти” значи ли това, че не можем да се възползваме от финансиране от фонда? Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

В чл. 22 от ПУСНИФ отговаря точно на въпроса Ви. Там е описано ясно, че бенефициентите могат да кандидатстват за субсидиране от Фонда с научноизследователски развойни проекти, които са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги. Всяко предложение се оценява доколко то се явява новост. Но не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга.

 • Въпрос:

В чл.26 т. (2) (а) от Правилата се споменава за „действително сътрудничество между най-малко две предприятия, които са независими едно от друго” има ли изрична дефиниция за „независими едно от друго”? Ако собственика на едното предприятие участва с ХХ дяла в друго то те независими ли са едно от друго? Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

Чл.4 от Закона за малките и средните предприятия съдържа отговор на Вашия въпрос. Там е дадено определение за това какво е независимо предприятие.

Отделно на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (www.sme.government.bg) , в рубриката „Програми и проекти” > рубрика „Национален иновационен фонд”> подрубрика „Кандидатстване” се съдържат „Приложения към ПУСНИФ”, където са публикувани Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Там можете да се запознаете с Условията за независимост, партньорство или свързаност.

 • Въпрос:

Кога и как се дефинират отделните етапи по проекта и кога и как става изплащането на сумите от финансирането? Ако срока за кандидатстване е 31.10.2012, кога се получава становище дали финансирането е одобрено или отхвърлено? Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

Отделните етапи по проекта се дефинират на ниво Кандидатстване чрез попълване формулярите за конкурсна документация. След одобряване на проекта и подписване на договор за финансиране с ИАНМСП се определя размерът на субсидията за проекта и се разпределя по етапи. Субсидията се предоставя на части след всеки успешно приключил етап на проекта. Етапите на проекта се отчитат съгласно графика, посочен в Проектното предложение на Бенефициента.

До края на настоящата година, ще се разбере дали е одобрен или не конкретният проект за финансиране по Националния иновационен фонд.

 

 • Въпрос:

Какво е минималното финансиране по проектите? Финансират ли се проекти на стойност между 30-40 хил лв.? Ние се нуждаем от такава сума. Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

Няма фиксирана долна граница на финансиране на проектите. При научно-приложните изследователски проекти максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. (255 623 евро) със срок на реализация от 12 до 36 месеца.
При технико-икономически/предпроектни проучвания максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. (25 562 евро) за проекти със срок на реализация до 1 година.

 • Въпрос:

Как се демонстрира финансовата възможност на бенифициента за съфинансиране по проекта? Банкови извлечения на акционерите на КОНТРО ще бъдат ли достатъчни? Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

В глава VIII „Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия” и по-специално в чл.21 (2) от ПУСНИФ може да откриете тази информация.

 • Въпрос:

Какъв е размерът на самоучастието по проекта ако той е „Научноизследователски развоен проект” или „Проект за техническа осъществимост”? Ако например за 4 (четирите) модула цялото финансиране е 50 000 лв., каква част може да се финансира от фонда? Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

В чл. 25, чл. 26 и чл. 27 от ПУСНИФ- 2012 са определени интензитетите и надбавките за отделните видове проекти и кандидати.

В чл. 25 от ПУСНИФ е описано, че интензитетът на помощта се определя отделно за всеки получател на помощ, включително при проект за сътрудничество. В чл. 25 от ПУСНИФ са описани максималните тавани на интензитета на финансова помощ. Можете сами да си изчислите какъв би бил Вашият размер на самофинансиране, имайки предвид и Таблица 1, излюстрираща интензитета на помощ за научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост. На одобрение и финансиране от Агенцията подлежат само приемливите разходи по проект. Приемливи разходи са тези, посочени в чл. 28, които действително са извършени след началото на проекта, удостоверени са със съответните счетоводни документи и са отразени в счетоводните регистри по проекта.

 • Въпрос:

За реализирането на проекта ще бъдат нужни 1 лаптоп и 1 проектор  за представянето на софтуера, както и 1 сървър, на който ще бъде инсталиран (хостван) софтуерния продукт. Финансирането от фонда позволява ли закупуването на такова оборудване и на колко процента ще бъде финансирано? Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

Тъй като въпросът е свързан и с последващото отчитане на разходите за инструменти и оборудване по проекта, моля да реферирате към чл. 76, чл.77 и чл. 78 от ПУСНИФ.

 • Въпрос:

След осигуряване на финансирането фонда има ли права върху интелектуалната собственост на разработвания продукт или дял от фирмата бенефициент, в случая КОНТРО? Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

Моля, погледнете чл. 7 от ПУСНИФ. Там са описани принципите за работа на фонда.

 

 • Въпрос:

Сумите за финансиране с ДДС ли трябва да бъдат представени с или без ДДС. Нашата фирма (КОНТРО ООД) е регистрирана по ДДС. Йордан Карабинов, 08.10.12 г.

Отговор:

В чл. 78, ал. (2) от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд (НИФ), която сме я публикували на официалната интернет страница на ИАНМСП в рубриката „Програми и проекти”, подрубрика „Национален иновационен фонд”>”Кандидатстване”, са описани кои разходи са приемливи разходи по проекта.

За приемлив разход по проект на НИФ се приемат:

 1. За Бенефициенти, регистрирани по Закона за ДДС – данъчната основа на доставката. ДДС подлежи на възстановяване и не е приемлив разход за целите на проекта.
 2. За Бенефициенти, които не са регистрирани по Закона за ДДС – крайната сума на доставката по данъчна или опростена фактура.

 

 • Въпрос:

Имам желание да участвам в конкурс за подкрепа на иновативен проект. Може ли една и съща фирма да кандидатства с повече от един проект едновременно? С оглед на намаляването на обема на работата в последните месеци съм освободил няколко от хората, които работят във фирмата ми. За проекта, с който искам да кандидатствам тези хора ще са ми необходими с изпълнението му. Мога ли да ги предвидя като служители и съответно да ги заложа в бюджета и да ги назнача при евентуално одобрение или не? Какво е вашето мнение? Георги Лоцов, 09.10.12 г.

Отговор:

Няма ограничение за броя на подадените проекти от едно предприятие. Все пак проектите трябва да са свързани с разработването на различни иновации. Недопустимо е двойното финансиране на едни и същи дейности.

По отношение на въпроса Ви, свързан с разходите за персонал по проекта, моля да реферирате към чл.71, чл. 72, чл. 73, чл. 74 и чл. 75 от ПУСНИФ, както и към чл. 81, чл. 82 и чл. 83 от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд.

 • Въпрос:

Моля, предоставете ни информация относно документите за кандидатстване и изпълнение на:

– научноизследователски развойни проекти;

– проекти за техническа осъществимост, свързано с шестата конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд. А. Маринчев, 09.10.12 г.

Отговор:

Конкурсната документация бихте могли да намерите в рубриката “Програми и проекти”>”Национален иновационен фонд”>”Кандидатстване” на следната връзка:

https://www.sme.government.bg/?page_id=312

 • Въпрос:

   Във връзка с намерението ни да кандидатстваме с Научно изследователски развоен проект в рамките на 6та сесия на НИФ, бихме желали да Ви зададем следния въпрос:

В чл.  29 (4) от ПУСНИФ е записано „Приемливият дял на разходите за персонал по НИР е до 90 % от общата стойност на проекта. Делът на разходите за персонал в бюджета на партньор, който е научно – изследователска организация (………………), може да надвишава 70% при условие, че по отношение на общия бюджет на целия проект се спазва изискването на предходното изречение.”

Според нас е налице несъответствие между дела на разходите от общата стойност и записаната такава (над 70 %)  за научно-изследователска организация.

Моля за разяснение, тъй като не става ясно какви са всъщност допустимите разходи. Искра Станкова, 09.10.12

Отговор:

Моля, вземете предвид първото изречение за научно-изследователската организация („Приемливият дял на разходите за персонал по НИР е до 90 % от общата стойност на проекта”). На практика няма противоречие между двете изречения, тъй като в едното се споменава, че делът на разходите може да надвишава 70%, а в другото изречение е отбелязано, че този разход трябва да е до 90% от общата стойност на проекта.

 • Въпрос:

Имаме едно питане относно Националния иновационен фонд. Прегледахме цялата налична информация относно кандидатсването и отчитането на проектите, но никъде не виждаме да има ограничение относно броя на подадените проектни предложения.
Възможно ли е едно предприятие да подаде два независими един от друг проекта? Партньора по двата проекта е една и съща  научноизследователска организация с различни подразделения, но естеството на проектите е съвсем различно.
Георги Йоцов, 10.10.12

Отговор:

Няма ограничение за броя на подадените проекти от едно предприятие. Възможно е едно предприятие в съдружие с една и съща научно-изследователска организация да подадат два независими един от друг проекта. Все пак проектите трябва да са свързани с разработването на различни иновации. Недопустимо е двойното финансиране на едни и същи дейности.

 • Въпрос:

Имам въпрос по Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. Предприятието ни се казва „Мехатроника” АД – Габрово.
Моля да ми помогнете в определянето на предприятието ни като НЕЗАВИСИМО или ПРЕДПРИЯТИЕ-ПАРТНЬОР!  През настоящата 2012 година (м. Април) малко над 49% от акциите на Мехатроника станаха притежание на швейцарско предприятие Wifag-Polytype.  И тъй като Декларацията е за 2011 финансова година, но пък има СЪЩЕСТВЕНА промяна в собствеността през настоящата 2012 година, моля да ми отговорите как да се попълни Декларацията.
Ако се вземе предвид сегашната собственост (към настоящата дата), най-вероятно е Мехатроника да не попада повече в графата СРЕДНИ предприятия, а в графата ГОЛЕМИ предприя, т.е. няма да попълваме тази Декларация, но можем да кандидатстваме, като субсидията ще е по-малка. Така ли е?
  Николинка Хинкова, 10.10.12

Отговор:

Чл.4 от Закона за малките и средните предприятия съдържа отговор на Вашия въпрос. Там е дадено определение за това какво е независимо предприятие.

Отделно на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (www.sme.government.bg) , в рубриката „Програми и проекти” > рубрика „Национален иновационен фонд”> подрубрика „Кандидатстване” се съдържат „Приложения към ПУСНИФ”, където са публикувани Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Там можете да се запознаете с Условията за независимост, партньорство или свързаност, а също и да видите определението за малко и средно предприятие.

ИАНМСП не поема ангажимента пред бенефициентите да дава становище по въпроса дали едно предприятие може да се определи като независимо или предприятие – партньор, както и да дава мнение дали е средно или голямо.

 • Въпрос:

Каква дата трябва да има Удостоверението от НАП за липса на
задължения, за да е валидно?

Може ли документите по Чл. 32 т. 8, буква  Г  да бъдат
представени в три екземпляра като копия, защото в Института има само по един оригинал на тези документи?
 Явор Лукарски, 10.10.12

Отговор:

Удостоверението от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата или на координатора и на всеки един от партньорите при съвместен проект (оригинал или заверено от представляващия фирмата / организацията копие) трябва да е издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на конкурсната документация.

Заявлението за участие и приложенията, посочени в чл.32 точки от 2 до 8 на ПУСНИФ са представени съгласно изискуемия формат в 1 оригинал и 2 копия на хартиен носител, подписани и подпечатани на всеки лист от представляващия координатора и/или партньора по проекта. В случай че липсва оригинал, но са приложени копия, се  изисква оригинал.

Тъй като Институтът Ви разполага само с по един оригинал на тези документи, единият вариант е те да бъдат нотариално заверени. Нотариално заверените документи имат силата на оригинал.

Друг вариант е да искате официално заверен препис на акта от институцията (съд, БАН и др.), с който сте създадени.

 • Въпрос:

Моля за информация за приемното време на отговорните служители на ИАНМСП за информиране и консултиране на кандидати по въпроси, свързани с шестата конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на НИФ. Диана Ангелова, 15.10.12

Отговор:

Поради големия интерес към Националния иновационен фонд и невъзможността на служителите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да се срещнат лично с всички кандидати, Агенцията ще отговори на Вашите запитвания на специално създадения за Шеста конкурсна сесия e-mail адрес: nif6@sme.government.bg .

Зададените от Вас въпроси, както и всички запитвания и отговори, подадени на настоящия електронен адрес,  ще бъдат публикувани публично на нашия сайт – www.sme.government.bg („Програми и проекти”, рубрика „Национален иновационен фонд”, подрубрика „Кандидатстване”) с оглед: спазване принципа за равно третиране на всички кандидати.

 

 • Въпрос:

Пречка ли е за участие в този проект, ако фирма има вече спечелено финансиране по ОП “Конкурентоспособност” ? Деян Белев, 16.10.12 г.

Отговор:

Недопустимо е двойното финансиране на едни и същи дейности. В чл. 23а, ал.(3) от Правилата за управление на средствата на национални иновационен фонд (ПУСНИФ) изрично е написано, че Фондът не финансира проекти, които вече са финансирани по други донорски програми (български, на ЕС, международни).

В случай, че  проектите Ви са свързани с разработването на различни иновации, то тогава няма проблеми да кандидатствате по Шеста конкурсна Сесия на Националния иновационен фонд (НИФ).

 

 • Въпрос:

Във връзка с планирано кандидатстване на новорегистрирано дружество (АД), вписано в търговския регистър на 12 Април 2012 г. бихме искали да попитаме дали има конкретно ограничение за участие в програмата. Конкретно, това, което ни притеснява е, че тъй като фирмата няма една приключена финансова година – не може да представи счетоводен баланс, ОПР и други видове отчети, а също така тъй като не е подавала годишен отчет към НСИ, фирмата все още няма издадено удостоверение за КИД.

Фирмата е създадена с цел разработване на иновативен продукт с частно финансиране, който проект към момента успешно се изпълнява, но компанията има намерение да кандидатства по настоящата програма за финансиране да доразвие стартирания проект с нови разработки. Моля, на база на представената информация да дадете Вашето становище дали има конкретни пречки за кандидатстване на дружеството. Ивайло Томчев, 16.10.12

Отговор:

В чл. 21 ал. (1) и ал. (2) от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (ПУСНИФ) са описани условията, на които трябва да отговарят иновативните предприятия за финансова подкепа от Националния иновационен фонд (НИФ). В същия член, ал. (3) е разгледан казусът как се удостоверяват разходите за НИРД на новосъздадено предприятие, без финансова история. Цитирам: „В случай на новосъдадено предприятие – без да има финансова история – процентът на разходите за НИРД се удостоверяват с одит на текущия фискален период, заверен от външен одитор. Получателят може да получи помощта само веднъж за периода, през който  отговаря на критериите за младо иновативно предприятие.

В чл. 83, т.5 от ПУСНИФ е описано определението за Младо иновативно предприятие.

 

 • Въпрос:

Интересувам се дали вече е влязъл в сила Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите  и най- вече Глава 9 и съответно дали е изготвена предвидената в чл. 40 Наредба.

Ако е влязъл в сила, бих искал да знам дали вече е уреден начинът, по който чужденец (руски гражданин) би могъл да направи предвидената в чл. 39, ал.3 инвестиция в Националния иновационен фонд и така да придобие статут на постоянно пребиваващ.

Какви са гаранциите, че след такова дарение, ще бъде направено предложение и същият в крайна сметка да стане постоянно пребиваващ, тъй като в законопроекта пише “може” да бъде направено предложение.

 Какво следва да разбираме под “в съответствие с корпоративна социална отговорност по смисъла на приложимото право на Европейската общност”? Стоян Седянков, 16.10.12 г.

Отговор:

ИАНМСП се занимава с администриране дейността по насърчаване на малките и средните предприятия, а не с насърчаване на инвестициите. Моля, реферирайте въпросите си към Българска агенция за инвестиции, която според член 11а от Закона за насърчаване на инвестициите е агенцията, която подпомага министъра на икономиката, енергетиката и туризма при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.

 

 • Въпрос:

Имам въпрос, на който не можах да си отговоря след като прочетох приложената документация за изготвяне на проекти за финансиране на научна и развойна дейност в малки и средни предприятия. Става дума за това дали е възможно изследователска организация, която е партньор в такъв проект, да закупи оборудване и измерителна апаратура за целите на проекта, т.е. дали закупуването на експериментално оборудване и измерителна техника е допустим разход. Изследователската организация не прави амортизационни отчисления. И другият ми въпрос е има ли значение кой от партньорите закупува оборудването – дали малкото предприятие или изследователската организация. Людмил Дренчев,  16.10.12 г.

 

Отговор:

1. В случаите, когато изследователската организация участва в изпълнението на научноизследователски развоен проект като партньор, т.е. тя също има изготвен бюджет, който е част от бюджета на проекта, същата може да закупи оборудване, ако то е:

 • необходимо за проекта;
 • планирано в бюджета на изследователската организация;
 1. Ако изследователската организация е бюджетно предприятие, тя според чл. 15, ал. 3 от Закона за счетоводството не начислява амортизации на признатите за амортизируеми дълготрайни активи. При отчитане на закупеното оборудване, в отчетните форми за „Разходи за инструменти / оборудване” се начисляват разходи за амортизации с амортизационни норми, които са планирани в бюджета, независимо, че в действителност такива не са осчетоводени от изследователката организация. На основание на тези отчетни форми се одобряват отчетени разходи за амортизации и не се изискват извлечения от обособени счетоводни сметки за осчетоводяването им.
 2. В случаите, когато отделен проект се изпълнява от поне двама участници / от предприятие и изследователска организация/ и за изпълнението на проекта, е необходимо да се закупи оборудване, което се планира в бюджета на участника, който има финансова възможност да осъществи покупката.

 

 • Въпрос:

Имаме въпроси относно попълването на формите за кандидатстване за шестата конкурсна сесия. Има ли точно определени шрифтове и големина на буквите ,които трябва да се използват ? Има ли определени изисквания  за начина на попълване ?

Въпросите ни са породени от факта,че след започване на попълване на желаната информация в определените за това полета се появява различен шрифт,дебелина и посока на буквите( т.е.в едни полета буквите са наклонени ,а в други не). Мария Минчева, 18.10.2012 г.

Отговор:

Няма строго определени изисквания  за начина на попълване на конкурсната документация, т.е. какъв шрифт, курсив, големина на буквите да използвате и т.н. Идеята е документацията Ви по Шеста конкурсна сесия на НИФ да бъде прегледна и по възможност уеднаквена като шрифт.

 • Въпрос:

Във връзка с подготовката на проектно предложение по Национален иновационен фонд – сесия 2012, моля за Вашите пояснения, свързани с разходите за персонал.

В ПУСНИФ, чл. 72, ал. 1, са определени условията за изчисляване на разходите за персонал.

Моля да уточните:

–          Как се процедира със служители, назначени в края на 2011 г. или през 2012 г.?

–          Как се процедира със служители,  които са преназначени на нова длъжност през 2012 г. или при стартиране на проекта?

Молена Георгиева, 18.10.2012 г.

Отговор:

За служителите, за които не може да се изпълни условието на първо изречение от чл.72 /1/ от ПУСНИФ 2012 г., се прилага разпоредбата на второто изречение от същия чл. 72, а именно „Разходите за възнаграждения на новоназначените служители или тези с опит в друга сфера, не трябва да надвишават 3 пъти праговете, определени съгласно Минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за годината на кандидатстване.”

 • Въпрос:

В момента подготвяме своето кандидатстване за участие в Шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд. Имаме няколко въпроса, отговорите на които ще ни помогнат да структурираме правилно цялостната документация и да отговорим на изискванията.

  1. В разписаните Правила има даден конкретен дял на разходите само за перо «разходи за персонал». За другите приемливи разходи има ли ограничения относно дяла от общите разходи?
  2. На етап кандидатстване трябва ли да се приложат договори и финансови документи във връзка с подизпълнителите по проекта?
  3. Има ли изискване спрямо командировките, за да бъдат разходите за тях признати за приемливи?
  4. Приемливи ли са разходите за провеждане на тестове и изпитания?
  5. Приемливи ли са разходите за провеждане на сертификационни процедури за съответствие с дадена Директива?
  6. При необходимост за одит на отделните етапи, каква организация следва да извършва този одит, за да бъдат признати съответните разходи?

Надежда Драгомирова, 18.10.2012 г.

Отговор:

По т.1.

В общата част на Вашето запитване не сте посочили какъв е типът на проекта Ви – научноизследователски и развоен проект или проект за техническа осъществимост. Ограниченията не съвпадат изцяло за двата типа проекти. След като определите типа на Вашия проект, отворете съответното Приложение на бюджета. Там са посочени максималните относителни дялове, съгласно ПУСНИФ 2012 г. за всяко перо.

По т.2.

На етап кандидатстване не се представят разходооправдателни документи, по което и да е планирано перо в бюджета. За планираните подизпълнители би следвало да приложите обосновка за необходимостта от планирането на подизпълнители със съответните референции за тях.

По т.3.

Не е ясно за изискване по отношение на какво става въпрос и на какъв етап разходите да бъдат приемливи – на етап кандидатстване или на етап отчитане на планирани вече разходи за командировки. Моля, пояснете.

По т.4.

Разходът, планиран в бюджета като „Разход за провеждане на тестове и изпитания” не е допустим. Но, ако тези разходи се извършват от самия бенефициент, те могат да се планират като разходи за персонал и като разходи за материали и консумативи. В случаите, когато тези разходи ще бъдат възложени на подизпълнител, те се планират в перо „Разходи за подизпълнител” с целия предполагаем разход за изпълнение на тази дейност.

По т.5.

Разходи за провеждане на сертификационни процедури за съответствие с дадена директива не са допустим разход, който може да бъде планиран в бюджета на проекта. Същият може да се извърши за сметка на бенефициента, като само участие.

По т.6.

Процедурата по извършване на одит е разписана подробно в Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по Шеста конкурсна сесия на НИФ. Одитът може да се извършва от дипломиран експерт счетоводител, независимо дали договорът ще се сключи с отделен дипломиран експерт счетоводител, или предприятие.

 

 • Въпрос:

Моля да ни уведомите дали фирмата ни “БРОМЕТ” ООД има право да участва в настоящия конкурс за проекти с ІІ-етап на проект, за чийто І-ви етап имахме договор рег. № 4ИФ-02-18/28.12.2007г. и Обобщен доклад от 29.10.2009г. с размер на субсидията 204082 лв. при обща стойност на проекта 340136 лв., както и има ли ограничение в размера на субсидията, която може да ни се отпусне за ІІ-ия етап. Елена Александрова, 18.10.2012 г.

Отговор:

Условията за избор и оценка на съответния проект са разписани в глава ІХ от ПУСНИФ 2012 г. – „Условия и критерии за избор на оценка”. Етапите на проектите се определят в рамките на самия проект и по тази финансова схема няма разписани правила една и същата иновативна идея да се изпълнява в два отделни проекта. Ако Вие искате да участвате с нов проект, можете да го направите независимо, че сте участвали и в предишна Конкурсна сесия. Схемата допуска в една и съща Конкурсна сесия да участвате с повече от един проект.

 

 • Въпрос:

Пише следното:

„При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца.

НИРД проектите се състоят от следните категории задачи – индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

 • 50% – за индустриални научни изследвания;
 • 25% – за експериментално развитие.

Максималната стойност на субсидията при проектите за техническа осъществимост е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.”

Това означава ли, че ако се кандидатства за техническа осъществимост, то проектът не трябва да се разделя на индустриални научни изследвания и на еспериментално развитие. Ако проектът ни е за 50хил.лв и бъде одобрен на 100%, то 50 хил.ли ще получим или ще е съответен процент?

Диана Костова, 18.10.12 г.

Отговор:

При разработването и на двата типа проекта могат да се планират разходи в индустриални научни изследвания и експериментално развитие. При научноизследователски и развойни проекти, максималният интензитет на помощта е разписан в чл. 25 от ПУСНИФ 2012 г. (Правилата) и не бива да превишава, съответно за: индустриални научни изследвания – 50%; експериментално развитие – 25%. Ако предприятието отговаря на критериите за малко или средно предприятие, то може да планира в бюджета си надбавка по чл.25 (1) от ПУСНИФ (Правилата). В случаите на действително сътрудничество, предприятието може да планира в бюджета си надбавка за действително сътрудничество, на основание и в размер на интензитета по чл. 25 (2) от ПУСНИФ (Правилата).

При кандидатстване с проект за техническа осъществимост, интензитетът на помощта е разписан в чл. 27 от ПУСНИФ (Правилата). При тези проекти не се начисляват в бюджетите надбавки за малко или средно предприятие и действително сътрудничество.

 

 • Въпрос:

Въпросите ми са свързани с попълването на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. Нашият управител е собственик на 85% от фирмата А, която ще кандидатства с проект по шеста сесия на НИФ. В същото време той е ръководител и собственик на 100 % от фирма-едноличен търговец Б със същия предмет на дейност. Въпросите ми са:

1. Фирма А и фирма Б свързани предприятия ли са по смисъла на ЗМСП (те не притежават части една от друга, но имат общ собственик) ?

2. Ако отговорът на горния въпрос е положителен, как трябва да се определят в този случай средносписъчният брой на персонала, годишния оборот и стойността на активите?

                                                                            Живка Колева, 19.10.2012 г.


Отговор:

 1. Въз основа на така представената информация, може да се направи заключението, че предприятията са свързани – чрез физическото лице (Вашият управител)-чл.4, ал.8 от Закона за малките и средните предприятия гласи: „Предприятия, които осъществяват помежду си някое от отношенията по ал. 5, чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за свързани, ако извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари”
 2. В случая при определянето на данните на предприятието, подаващо декларацията следва да се съобразите с разпоредбите посочени в чл.4г от Закона за малките и средните предприятия.

 

 • Въпрос:

Здравейте, Ние сме Малко предприятие в България, което изгражда онлайн платформа за отворена иновация. Фундаментът е изграден, платформата функционира, има клиенти от Международен мащаб.

Имаме нужда от изграждане на допълнителни иновативни модули към нея, в допълнение на досегашните, да внедрим нови допълнителни услуги (все още не се предлагат в онлайн пространството), допълнителни методики за увеличаване на креативното мислене например и т.н.

Ние вярваме, че това, което искаме да внедрим в платформата е развитие на нови услуги, които на практика епродукта на платформата и се отнасят до експериментално развитие, но не е единствено и само свързано с научни експерименти.

По-долния параграф ние интерпретираме като „Финансират се ИЛИ а. Индустриални научни изследвания, ИЛИb. Експериментално развитие в което и да било Малко предприятие, независимо от предмета на дейност по документ и в реалността.

„Типове проекти, които се финансират:

 1. 1.      Научноизследователски развойни проекти – съсредоточени върху технологичното развитие на нови
 2. 2.      продукти, процеси и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти,
 3. 3.      процеси и услуги. Всяко предложение се оценява до колко то се явява новост. Финансират се следните
 4. 4.      категории задачи:

a. Индустриални научни изследвания

b. Експериментално развитие”

Въпросът ни към Вас е ще бъдат ли финансирани предприятия извън Индустриален сектор и по конкретно в сектора на Интернет платформи и Мрежи, в които да се внедрят Иновативни модули и Услуги. Според нас, логично е отговорът да е „Да”, тъй като все по-често Малко и Средно предприятие за предприемачите означава всъщност интернет бизнес, а не изграждане на реална фабрика за производство на бельо например, но разчитаме на Вас за професионално и експертно мнение по въпроса.

Рени, 19.10.2012 г.

Отговор:

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

Приоритетно в рамките на Шеста конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще бъдат оценявани проектите, попадащи в някоя от следните области: приборостроене; биотехнологии, фармация, химия; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии, иновативни технологии за управление на градската среда, както и информационни и комуникационни технологии, към които Вие вероятно спадате.

В рамките на обявената шеста конкурсна сесия на Националния иновационен фонд може да се кандидатства с два типа проекти:

ü    Научноизследователски развойни проекти –  съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси, услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи  продукти, процеси или услуги. Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която може да се кандидатства при тези проекти е 500 хил.лева, като срок за изпълнение на проектите е от 12 до 36 месеца.

ü    Проекти за техническа осъществимост – изследват възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен проект с максимален размер на безвъзмездната помощ от 50 хил.лева и срок за изпълнение на проектите от 6 до 12 месеца.

По-подробно това е описано в чл. 22 от Правилата за управление на националния иновационен фонд. (ПУСНИФ)

Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт, услуга или процес.

Отностителната тежест на критериите при оценка на всеки проект е следната:

 • Иновативност – 60%;
 • Икономическа перспективност – 40 %.

При определянето на това дали даден проект или идея саиновативни можете да се ръководите Наръчниците на Фраскати (Fraskati Manual) и на Осло (Oslo Manual).

В допълнение следва да имате предвид, че Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  има функции единствено и само да администрира дейността по Националния иновационен фонд.   Оценката на постъпилите в рамките на обявените конкурсни сесии проекти се извършва от определен със заповед на министъра на икономиката, енерегетиката и туризма, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията, Оценяващ комитет, подпомаган в своята дейност от външни независими експерти в съответната научноприложна област, в която попадат конкретните иновативни проекти.

 

 • Въпрос:

1. Счита ли се за допустим разход за закупуването на лицензионни права от приносител на патент, свързан с изпълнението на проекта.

2.  И ако да, то в коя точка на бюджета да планираме този разход..

3. Имаме документ, от оторизирани двама патентни агенти, даващи оценка на патента. Да приложим ли при подаването на проекта тази експертна оценка?

                                                              Лиляна Праматарова, 20.10.2012 г.

Отговор:

1. В чл. 28 от ПУСНИФ са посочени приемливите разходи за различните типове проекти. В случай, че така посоченият от Вас разход попада в някоя от изброените категории то той следва да се счита като допустим за финансиране по НИФ.

2. В случай, че така предвидените от Вас разходи отговарят на посоченото в чл.28 от ПУСНИФ изискване то те следва да бъдат предвидени в б.п. „Разходи, дължими за плащане към подизпълнители“.

3. Съгласно Правилата за управление на средствата на НИФ няма изрично изискване на етап кандидатстване да бъдат представяни оферти или оценки по различните пера от бюджета.

 • Въпрос:

Имам въпрос относно интензитета на безвъзмездната помощ. Ако партньори в един проект са малко предприятие и научна организация, според Таблица 1, стр. 19 от “Правилата за управление на средствата …” интензитета на помощта е 80%. На срещата, която беше организирана от Иновационния фонд преди няколко дни в Лесотехническия вашата колежка каза, че в горния случай интензитета е 65%. Бихте ли изяснили този въпрос?  Людмил Дренчев, 22.10.2012 г.

Отговор:

В случай, че ще кандидатствате с научноизследователски развоен проект с двама участника, от които единият е малко предприятие, а другият е научна организация в бюджетите може да планирате следните надбавки със съответния максимален интензитет:

Инд. изследване            Експ. развитие

Малко предприятие

Субсидия                                           50%                               25%

Надбавки

Малко предприятие                          20%                               20%

Действит. сътрудн.                           10%                                15%

Всичко                                              80%                                60%

 

Научна организация

Субсидия                                           50%                               25%

Надбавки

Действит. сътрудн.                           15%                                15%

Всичко                                              65%                                40%

 

 

 • Въпрос:

Моля за отговор на следните въпроси:

1. Каква е дефиницията на „консуматив” в контекста на бюджета на проектите по НИФ?

2. За целите на нашия проект трбва да бъдат доставяни Телевизионни сигнали, които са обект на научното изследване и в този смисъл те се явяват консуматив (в нематериална форма). Може ли (след съответната обосновка), разходите по тази доставка да попаднат в перото Консумативи по проекта ?

3. Разходи за Интернет свързаност и пренос към кое перо на бюджета могат да бъдат отнесени съобразно насоките за кандидатстване?

Светлана Живкова 22.10.2012

 

Отговор:

 1. Няма разписано определение за консуматив в ПУСНИФ 2012 г., но по принцип консумативът би следвало да има материална субстанция.
 2. Разходите за консумативи се планират в перо Разходи за материали/ консумативи за научноизследователски и развойни проекти и в перо Разходи за инструменти, материали/консумативи за проекти техническа осъществимост.
 3. Във вашия случай трябва да бъдат доставяни телевизионни сигнали, които представляват услуга, извършвана от подизпълнител. При оценка на Вашия проект от Оценяващия комитет, специалист в съответната научно-приложна област, в която попада проекта Ви, ще прецени доколко предвиденият от Вас разход е поставен в коректното бюджетно перо и в случай, че е необходимо ще извърши необходимите корекции  преди окончателното класиране на проекта.

 

 • Въпрос:

Във връзка с намерението ни да кандидатстваме с научноизследователски развоен проект в рамките на 6-та сесия на НИФ, бихме желали да Ви зададем следния въпрос:

В Алинея I, Чл. 1 на Правилата за управление на средствата на НИФ се казва: „Приложимият режим на държавна помощ по отношение финансовата схема за подкрепа на иновативни предприятия е „Групово освобождаване“ съгласно Регламент (ЕО) No 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членовете 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008 г.)“

Въпросът ми е, означава ли това, че можем да кандидатстваме за максималната стойност на субсидията в размер на 500 000 лв., независимо от това, че през последните три години сме получавали държавни помощи и помощи по ”de minimis” ?

Мая Малканова, 23.10.2012 г.

Отговор:

Помощта предоставяна в рамките на шеста конкурсна сесия на Националния иновационен фонд попада в обхвата на режим на държавна помощ „групово освобождаване“ съгласно Регламент (ЕО) No 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година и като такава тя не се натрупва с други получени от кандидатите помощи попадащи под режим ”de minimis”.

 

 • Въпрос:

Имам въпрос свързан с допустимите разходи за подизпълнители:

Какъв е процентния дял от стойността на целия проект? Тъй като в Правилата за управление на средствата на националния иновационен фонд и в приложенията е до 40%, но в „Често задавани въпроси” в официалния сайт пише, че не трябва да надвишава 10% – Цитирам:

„Подизпълнителите попълват ли някакви формуляри за кандидатстване.

Отговор: Не. С тях се сключват договори, които трябва да съдържат същата информация както споразуменията за сътрудничество. Допустимият дял от стойността на дейностите по проекта възложени на подизпълнители е до 10% от Общата стойност на проекта.”

Мария Левчева, 23.10.2012 г.

 

Отговор:

Съгласно чл.29 /3/ от ПУСНИФ 2012 г., приемливият дял от стойността на дейностите по проекта, възложени на подизпълнители, може да бъде до 40% от общата стойност на проекта.

 

 • Въпрос:

Имам следния въпрос.

Ние планираме да разработим софтуерен продукт, в който освен анализ на различните бизнес процеси има и писане на софтуерен код или програмиране. Нашия въпрос е: В таблицата за бюджета в приложение „3а” разхода за писането на софтуерен код как се квалифицира, като ИНИ или като ЕР? Това е много важно понеже размерът на субсидията е различна за двата типа дейности. Йордан Карабинов, 23.10.2012 г.

Отговор:

Определенията за индустриални научни изследвания и експериментално развитие са разписани в глава ХVІІ, чл.83, т. 3 т. 4 от ПУСНИФ 2012 г.

 

 • Въпрос:

Пиша ви във връзка с условията за кандидатстване по проекта на Националния иновационен фонд 6-та сесия. Ние сме фирма, интересуваща се от този начин на финансиране на проекти, и имаме въпроси относно разходите, за които може да бъде получена субсидия. Можете ли да ни дадете по-ясно разтълкуване на разходите за изследователска дейност по търговски договор,разходите за права на индустриалната собственост и разходите за одит на всеки етап от проекта. Надяваме се, че Вашите насоки ще ни помогнат при изготвянето на бизнес-план за
кандидатстване.
Михаела Костадинова, 23.10.2012 г.

Отговор:

Приемливите за финансиране от НИФ разходи са посочени в чл. 28 от ПУСНИФ. Моля, конкретизирайте каква точно информация Ви интересува за така посочените от Вас разходи.

 

 • Въпрос:
 1. 1.    Има ли определен ред на подаване на документацията? Има ли фиксирано работно време през което се приемат документите и трябва ли да запазваме предварително час?
 2. Трябва ли да бъде изготвена информационна табела или брошура относно финансирането на проекта и ако е така ,колко оферти трябва да бъдат приложени към документацията? Мария Минчева, 23.10.2012 г.

 

Отговор:

 1. Документацията се предава в  деловодството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на посочения на официалната страница на агенцията адрес: гр. СОФИЯ – 1000, ул. „Леге“ № 2-4. Работното време на ИАНМСП е: всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефон за контакт: 02/ 940 – 7940. Последният ден на конкурсната сесия е 31.10.2012 г. до 17:30 ч. До посочения час на деня можете да предавате своята документация за проектните си предложения, като е препоръчително да не чакате последния момент. Предварителен час не се запазва.
 2. Не, не е необходимо Вие да изготвяте информационна брошура или какъвто и да било рекламен материал относно финансирането на проекта от НИФ.

 

 • Въпрос:

Ние сме млада фирма, създадена тази година 2012, която планира да разработи иновативен софтуерен продукт. Кой трябва да удостовери, че продуктът, който разработваме е иновативен. Трябва ли някой да ни даде някаква бележка или свидетелство, че продуктът ни е иновативен и че фирмата се занимава с разработване и разпространение на софтуер? Или това се определя от Комисията, която оценя проектите? Йордан Карабинов, 23.10.2012 г.

 

Отговор:

Оценката за иновативност на продукта или услугата се извършва от независимите експерти, определени от Оценяващия комитет. Свидетелство или бележка за иновативността му от организация или институция не са задължителни, но бихте могли да ги приложите, в случай че разполагате с такива документи.

 

 • Въпрос:

Подготвяме проект по НИФ 6-та сесия 2012 и във връзка с това имам два въпроса:

 1. В чл. 32, ал. 2 от Правилата за управление на средствата от Националния иновационен фонд пише: “Документите по ал. 2 (заявление и приложения от 1 до 8) се представят в оригинал и две копия. Оригиналите, подпечатани и подписани на всеки лист от представляващия кандидата и/или партньорите по проекта.” Това означава ли, че и всеки лист от оригинала на проекта (Приложение 2а/2б) трябва да е подписан и подпечатан – от представляващите кандидата и партньора или от представляващия кандидата ИЛИ партньора?
 2. Изборът на подизпълнител подлежи ли на ЗОП?

Цветана Димитрова, 24.10.2012 г.

Отговор:

 1. В чл. 32, ал. (2) от ПУСНИФ е описано, че оригиналите трябва да са подпечатани и подписани на всеки лист от представляващия кандидата и/или партньорите по проекта. След като е сложено и/или, можете сами да изберете дали документите да са подпечатани и подписани на всеки лист само от представляващия кандидата или от представляващия кандидата и партньорите по проекта.
 2. В случаите, когато стойността на дадена външна услуга е над 20 000 лв. при изпълнение на договор по съответната конкурсна сесия на НИФ, изборът на подизпълнител трябва да става въз основа на три оферти.

 

 • Въпрос:

Във връзка с 6-та сесия на НИФ имам следните въпроси:

1. Задължително ли е размерът на формуляра за кандидатстване да е до 20 страници. Струва ми се, че това е невъзможно за проект с повече изследователи, предвид необходимостта да се включат техните кратки биографии във формуляра;

2. Възможно ли е физическо лице – изследовател на граждански договор към кандидат-предприятие да влезе в основния работен екип или единствената възможност е да участва като подизпълнител.

3. Необходимо ли е при кандидатстването да се предоставят трудови договори или това може да стане при отчитането на етап или поне при договаряне на бюджета преди подписване на договор с ИАНМСП

доц. Жан Диманов, 24.10.2012 г.

Отговор:

 1. В чл. 32 от ПУСНИФ (заявление за участие в конкурс по образец и приложения от 2 до 8) подробно е описана какво трябва да съдържа конкурсната документация на кандидатите за участие в Шеста конкурсна сесия по НИФ. Моля, разграничавайте заявлението за участие в конкурсната сесия по НИФ от приложенията. CV на ръководителя / координатора на проекта, ръководителите на фазите, описани в проекта, на хабилитираните лица, които участват в реализацията на проекта, на ръководителите на проекта от страна на партниращите организации спадат към документите за кандидата/координатора и за партньорите – Приложение 7, и в частност: чл.32, т.8, ж) от ПУСНИФ. Нямате ограничение за брой страници на конкурсната документация.
 2. В чл. 81, ал. (1) от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ е посочено, че Разходите за персонал по изпълнението на конкретния проект се изчисляват на база брутно трудово възнаграждение по трудов договор, по допълнителен трудов договор и по дневна ставка. Изрично в чл. 81, ал. (25) е казано, че: „Партньорите изследователски организации не могат да отчитат разходите за персонал на планираните в бюджета им основни участници с граждански договори”. Сключването на граждански договори е възможно, но със специалисти – подизпълнители.
 3. На етап кандидатстване не трябва да се прилагат трудови договори. По отношение отчитането разходи за труд на наетия персонал, моля, реферирайте към чл. 81, ал. (2) от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ.

 

 • Въпрос:

Ако Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП е надлежно попълнена, подписана и подпечатана, разполагаме със съответните консолидирани финансови отчети, задължително нейно приложение ли е документ „Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП”? Става въпрос за научноизследователски развоен проект, а ние сме свързано предприятие. Надежда Драгомирова, 24.10.2012 г.

Отговор:

Да, „Справката за обобщените параметрите на предприятието, което подава декларация за МСП” е задължително подприложение към Приложение 6 – Декларация по закона за МСП, което трябва да се попълни.

 

 • Въпрос:

Във връзка с чл. 26, ал. (2) в от ПУСНИФ, моля да поясните в кой раздел на Приложение 2а Форма за научноизследователски развоен проект трябва да се попълни необходимата информация. Милена Георгиева, 24.10.2012 г.

Отговор:

Информацията се попълва в т. 8 от Приложение 2а.

 

 • Въпрос:

Трябва ли като съставна част на документите, с които кандидатстваме  по  6-та конкурса сесия на НИФ да бъдат приложени доказателства за формиране на работните заплати на персонала (копия от данъчни декларации, справки и др.)? Живка Колева, 24.10.2012 г.

Отговор:

Изискуемите за представяне документи са посочени в чл. 32 от ПУСНИФ.

 • Въпрос:

Във връзка с документите по 6-та сесия имам следните въпроси:

 1. Човекодните на помощния персонал влизат ли във предпоследната колона на времевия график?
 2. В документите за кандидатстване трябва ли да има разбивка колко
  човекодни работи всеки член на от колектива по всяка  задача/дейност?

Явор Лукарски, 25.10.2012 г.

Отговор:

1. Разходите за помощен персонал се планират в бюджета на проекта единствено като % спрямо планираните разходи за основен персонал отделно в индустриално научно изследване и експериментално развитие. Следователно в предпоследната колона на таблица 5 “Времеви график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите” се планират само човекодните на основния персонал.

2.  Съгласно т. 8 Изпълнение на проекта, Формуляр 1, Приложение 2А, Приложение 2Б /стр. 8/, всеки проект се състои от различни фази, чиито брой и наименование се определя от кандидата, в зависимост от общата логика на проекта. Всяка фаза се състои от съвкупност от задачи.

Съгласно Чл. 22, ал.2 от ПУСНИФ 2012 г., когато един проект включва различни задачи, всяка задача трябва да бъде квалифицирана като попадаща в категориите индустриални научни изследвания и експериментални развития. В описанието на фазите на проекта, Формуляр 1, Приложение 2А, Приложение 2Б /стр. 10/ са посочени за попълване човекодните, с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта.

 • Въпрос:

Имаме няколко въпроса относно подготовката на бюджета на проект с който смятаме да кандидатстваме.


1. Чл. 72 (1) от Правилата гласи, че
„Разходите за персонал се изчисляват на база получени доходи през предишна календарна година…“.


Правилно ли е разбирането ни, че разходите за труд, които може да заложим в бюджета за съответния служител, се изчисляват като средна брутна заплата за предходната година плюс разходите за осигуровки от страна на работодателя т.е. ако през миналата година средното брутно възнаграждения на служителя е било например 2500 лв., е допустим разход да се заложат разходи за персонал за лицето от 2856 лв/месец?

2.  Правилно ли е разбирането ни, че за служители, които имат повече от една календарна година стаж в предприятието, не важи ограничението от 3 пъти Минималния осигурителен доход? Има ли някакво ограничение на разходите за труд на един човек, освен калкулацията според предния въпрос?

3.  Правилно ли е разбирането ни, че:

 1. a.    Ако заплатата на участник в проекта бъде повишена по-време на изпълнение на проекта, допустимият за отчитане разход е заложената в бюджета сума?
 2. b.    Ако заплатата на участник в проекта бъде намалена или той бъде заменен с друг служител с по-ниска средна брутна заплата за предходната година, допустимият за отчитане разход е по-малката сума?

4.  При попълването на бюджета за разходи за инструменти и оборудване има колона „Дата на закупуване“. Какво следва да се попълни при условие, че е предвидено закупуването на ново оборудване т.е. датата е все още неизвестна?

5.  Относно разходите за подизпълнители:

 1. a.    Необходимо ли е подизпълнителите да са избрани и посочени към момента на кандидатстване? Допустимо ли е да се опишат само дейностите, които ще се извършват от подизпълнители, а самите те да бъдат избрани в хода на изпълнението на проекта?
 2. b.    Може ли подизпълнител да бъде лице, свързано с някой от партньорите в проекта – например дъщерно дружество?

6.  Относно разходите за командировки. Трябва ли на етап кандидатстване да се посочват подробности за брой/участници/дестинации за командировките или е достатъчно да се посочи общ индикативен бюджет за това перо?

                                                                            Димитър Иванов, 26.10.2012 г.

Отговор:

1. Съгласно чл.72 /1/ от ПУСНИФ 2012 г., при определяне разходите за персонал за база се приемат получените доходи през предишната календарна година. При планиране на по-високи разходи за персонал в бюджета на проекта, задължително се представя обосновка. Съгласно чл. 34 /9/ от ПУСНИФ 2012 г., при необходимост, Звеното за оперативно управление на фонда провежда преговори с кандидатите, чиито проекти са определени за финансиране, за корекция на представения от тях бюджет.

2. Ограничението, „разходите за персонал да не надвишават 3 пъти праговете, определени съгласно Минималния осигурителен доход по основни икономически дейности  и квалификационни групи професии за годината на кандидатстване” се отнася, за новоназначените служители или тези с опит в друга сфера, съгласно чл. 72 /1/ от ПУСНИФ 2012 г.  Изискванията, свързани с планиране разходите за персонал са посочени в чл. 72 от ПУСНИФ 2012 г.

3. Отг. a), b)

При изпълнение на проекта, разходите за труд на всеки участник се отчитат с разходооправдателни документи /и при спазване на чл. 63 от Правилата/ за действително изплатени възнаграждения, но в рамките на планираните в бюджета дни, дневна ставка и възнаграждения, отделно в индустриални научни изследвания и експериментални развития. Когато един участник бъде заменен с друг участник и той получава за времето на заместване по-ниско трудово възнаграждение, при извършване на финансов мониторинг по-ниското възнаграждение се одобрява за приемлив разход.

4. Смисълът на колона „Дата на закупуване” е свързан с обстоятелството, че приемлив разход за проекта е начислената амортизация на ДМА. В зависимост от планираната годишна амортизационна норма, продължителността на проекта и месеца, от който се начислява амортизацията, направената инвестиция може да се изплати изцяло или отчасти до приключване на проекта. Датата на закупуване на ДМА следва да се възприема като месец на закупуването му, а не посочено конкретно число от месеца.

5. a) В Приложение 2А, Формуляр 1, Описание на фазите на проекта сте задължени да опишете по договорите за под изпълнение какви са дейностите, предмет на договорите и защо ще се извършват от подизпълнители. В Бюджета на проекта , Приложение 3А/3Б, перо Разходи за подизпълнители е записано в първа колона име на подизпълнителя. В Процедурата за административно и финансово изпълнение на проекти по НИФ е разписана пътека за промяна на подизпълнителя по време на изпълнение на проекта.

5. b) Отговор на поставения въпрос бихме могли да предоставим след представяне на по-подробна информация от Ваша страна на етап „Изпълнение” в случай, че бъде сключен договор.

  6.  На етап кандидатстване е необходимо да се посочат участници / само такива, които са планирани като основен персонал в перо “Разходи за персонал”/, дестинации. В Приложение 2 А да се опишат целите на тези разходи, с какво те ще допринесат за реализация на проекта и предмета на командировките.

 • Въпрос:

Изготвяме  проект за тeхническа осъществимост. Трябва ли да има етапи или фази и как да са разпределени, ако проeктът е 9-месеца примерно, или 7-месецa? Владимир Петков, 29.10.2012 г.

 

Отговор:

Всеки бенефициент поотделно определя дали да има разпределени етапи или фази на проекта, но поне веднъж годишно той задължително трябва да се отчете. Моля, реферирайте към Приложение 2б от пакета от документи за кандидатстване по Шеста конкурсна сесия.

 
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube