18.10.2012 Прессъобщение

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 18 октомври 2012 г.

 ИАНМСП организира търговска мисия до Чехия

 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Прага, Чехия, с участието на представителите на българските предприятия. Промоционалната проява ще се проведе в рамките на Седмото заседание на смесената българо-чешка група за икономическо сътрудничество в периода от 25 до 28 ноември 2012 г.

В търговската мисия до Чехия ще бъдат включени фирми от секторите: автомобилна промишленост (производство на резервни части и компоненти), пречиствателни станции, химия, нанотехнологии, биотехнологии, инфраструктура. Агенцията поема разходите за самолетен билет и хотелско настаняване за един представител от предприятие. Срокът за подаване на документи за участие е удължен до 26 октомври 2012 г.

Подробна информация за участието в търговската мисия до Чехия с провеждане на двустранни срещи може да бъде получена по телефон 02 940 79 79 или e-mail: a.shopov@sme.government.bg от Александър Шопов, старши експерт в отдел „Международно сътрудничество”.

Сред основните задачи на търговската мисия са: осигуряване на възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни чешки партньори за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ за чешкия пазар; внедряване на добри производствени и търговски практики, повишаване на експортната култура; насърчаване на интернационализацията на българските предприятия чрез създаване на бизнес партньорства.

При интерес предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично или да ги изпратят по куриер в срок до 26 октомври 2012 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4, за отдел „Международно сътрудничество”.

Търговската мисия до Чехия се организира рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 – 7997

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 22.10.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube