Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Варна, Бургас и Смолян


В периода 6-8 ноември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” успешно проведоха 3 въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” в градовете Варна, Бургас и Смолян. Обученията се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

В обучението участваха 73 представители на 60 МСП, които обогатиха познанията си за осъществяване на износ.

    

Най-голям интерес в дискусията бе проявен към следните теми: SWOT анализ, минимизиране на рисковете при износ, особености на външните пазари, технология на външнотърговската сделка и форми на плащане, посредници в международния бизнес, предимства и недостатъци на прекия и непрекия износ.

Фотогалерии – гр. Варна, Бургас, Смолян

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube