20.12.2012 Прессъобщение

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

20 декември 2012 г.

 36 договора с одобрени за финансиране кандидати

сключени в рамките на шеста конкурсна сесия на Националния иновационен фонд


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството на отговорен орган по администрирането на цялостната дейност по Националния иновационен фонд (НИФ), информира за резултатите от проведената шеста конкурсна сесия.

Шестата конкурсна сесия на НИФ беше обявена на 1.10.2012 г. Типовете проекти, които имаха право да участват в конкурса бяха следните: научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост. Крайният срок за приемане на конкурсна документация беше 31.10.2012 г. В рамките на този срок бяха получени 67 проектни идеи, с обща стойност на заявената в тях субсидия в размер на около 18 млн. лева.

55 проекта бяха допуснати до оценка от Оценяващия комитет, в резултат на извършената административна проверка за пълнота на представената документация и в съответствие с Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд. Приблизителният размер на заявената субсидия от допуснатите до оценка проекти е 15 млн. лева. В резултат на извършената от Оценяващия комитет с помощта на независими експерти оценка са класирани и предложени за финансиране 36 проекта.

Към 15.12.2012 г. са сключени договори с одобрените за финансиране 36 кандидата. В съответствие с решение, прието от Управителния съвет на НИФ, предстои превеждане на авансова субсидия от бюджета на Фонда за 2012 г. за първи етап на проектите в размер на 3 096 885,66 лева, след представяне на банкова гаранция от страна на бенефициентите със сключени договори. При желание от страна на бенефициентите е дадена възможност за авансово превеждане на субсидията и за втори етап, по поредността на постъпване на гаранциите и при наличие на финансови средства.

Стратегическата цел на Националния иновационен фонд е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България.
Страницата е редактирана последно на: 21.12.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube