8-ма Регионална конференция „Телекомуникации и медии – технологии и бизнес преливане” , 24 март 2011 г., хотел „Шератон”, София


This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013

 

8-ма Регионална конференция „Телекомуникации и медии – технологии и бизнес преливане” , 24 март 2011 г., хотел „Шератон”, София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на Дейност 5 по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент, Ви информираме, че на 24 март 2011 г., ИАНМСП със съдействието на ICT Media организира провеждането на 8-ма Регионална конференция „Телекомуникации и медии – технологии и бизнес преливане” , хотел „Шератон”, София.

Конференцията е насочена към компании, опериращи на телекомуникационния пазар у нас и в региона. Целевата аудитория включва предимно големи оператори, също малки и средни компании с бизнес в сферата на доставката на комуникационни решения и услуги. Предвидено е представянето на добри практики от целия регион и на глобалните тенденции в сферата на телекомуникациите, както и на иновативни технологии, подходи и решения. Целта е не само обменяне на актуална информация за състоянието и динамиката на пазара, но и набелязване на конкретни насоки за развитие на бизнеса, като крайният резултат ще е постигане на допълнителни конкурентни предимства за българския бизнес от сектора на регионалния и европейския пазари.

Между предвидените теми за семинара са: телеком бизнесът и медиите; конвергенция в мрежите и инфраструктурите; конвергенция в системите за обслужване на клиенти; цифровизация и цифрово съдържание. Общата насоченост на семинара е ориентиране към нови пазари и пазарни възможности.

Програмата можете да намерите на: http://events.idg.bg/bg/105/p

Участието в конференцията е без регистрационна такса.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, държавен експерт в отдел „Международно сътрудничество”, тел. 02 9329 234, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg

 

При интерес, предприятията следва да представят попълнена регистрационна форма в срок до 12.30 часа на 21 март 2011 г. на e-mail: mintcheva@sme.government.bg и s.zapryanova@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 25.06.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube