В София се проведе бизнес форум с участието на фирми от България, Албания, Сърбия и Черна гораМеждународният бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие (ББПСС), събра в София представителите на над 90 фирми от България, Албания, Сърбия и Черна гора.

„Издигането на икономическото сътрудничество между нашите страни на равнище вътрешноотраслов стокообмен би било решаваща стъпка за постепенната интеграция на нашите икономики”, подчерта изпълнителния директор г-н Никола Стоянов в приветствието, изпратено до участниците в бизнес форума.

Г-н Владимир Стаменович, временно управляващ Посолството на Сърбия в София, отбеляза значението на подобни форуми за малките и средни предприятия. „Те са много добра възможност за делово сътрудничество, за излизане на чужди пазари и достъп до инвестиции”, поясни той.

Участниците в проявата бяха запознати с дейността на ИАНМСП и услугите, които Агенцията предоставя на МСП. Г-н Стефан Димитров, директор на дирекция „Развитие на интернационализацията на малките и средните предприятия” в ИАНМСП, уточни, че обединяването на усилията на държавните институции с тези на НПО ще допринесе за развитието на потенциала на фирмите. Пример за добра практика в това отношение е организираните съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие международни бизнес форуми. На свой ред г-н Емил Василев, изпълнителен директор на ББПСС изрази задоволство, че тази съвместна инициатива срещна голям интерес от страна както на българските, така и на чуждестранните фирми, което безспорно ще доведе до добри резултати.

   

По време на В2В срещите представителите на фирми от четирите държави договаряха възможности за производствено коопериране, условия за внос и износ, коментираха добри производствени и търговски практики.

   

Международният българоалбано-сръбско-черногорски бизнес форум се проведе в изпълнение на дейност 5.Б. на проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Провеждането на промоционалната проява е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Страницата е редактирана последно на: 11.04.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube