ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013, провеждаща се в периода 05-09.10.2013 г., Кьолн, Германия


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международната специализирана изложба  за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013, провеждаща се в периода 05-09.10.2013 г., Кьолн, Германия.

ANUGA е най-голямaтa в света международна изложба специализирана в областта на хранително-вкусовата промишленост, която се провежда веднъж на две години от 1924 г. и се организира от  Koelnmesse GmbH. На изданието през 2011 г. участие са взели 6 409 изложителя от 97 страни на изложбена площ от 262 000 кв.м., като посетителите са над 154 516.

Основните представени сектори в изложбата са разделени в различни палати на изложбения комплекс, както следва:

–      Деликатесни храни;

–      Напитки;

–      Месо и месни продукти;

–      Замразени храни;

–      Пресни храни;

–      Млечни продукти;

–      Тестени изделия и топли напитки;

–      Биохрани;

–      Технологии за продажби на дребно;

–      Услуги в областта на ХВП;

 

Традиционно ИАНМСП организира национални щандове в палата ANUGA FINE FOOD, като на таз годишното издание се предвижда да се организира също и български щанд  в АNUGA ORGANIC.

ИАНМСП организира участието на български фирми на АNUGA 2013, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба АNUGA 2013, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие:

 • Общи условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП в международна специализирана изложба/панаир.
 • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за получените държавни помощи (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите : http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/
 • Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към общината (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на сключване на договора. (Представят се две отделни удостоверения, едното за липса/наличие на публични задължения към държавата, издадено от НАП, а другото за липса/наличие на публични задължения към общината, издадено от съответната общинска администрация);
 • Удостоверение от НСИ за кода на икономическа дейност, която предприятието извършва, издадено на база приключила предходна финансова година;
 • Списък на представените от предприятието документи – подписан и подпечатан от представляващия предприятието.

 

***Заявката/договор за участие, попълнена и подписана от предприятието, заедно с документите за допустимост се изпращат до ИАНМСП в определения в поканата срок за участие.

Документи за кандидатстване се подават по един от следните начини, избран от участника:

 • В деловодството на ИАНМСП в запечатан плик с надпис, посочващ наименованието на проявата и име на подателя/предприятието. На плика се поставя входящ номер и час на подаване от деловодството;
 • На официалния електронен адрес на ИАНМСП, подписани с електронен подпис, с който следва да бъдат подписани всички приложени документи, които на свой ред се регистрират в деловодството. Документите, получени след работно време, се регистрират на следващия работен ден. Срокът се счита за спазен, ако документите са получени до 24:00 ч. на последния за кандидатстване ден.

***Документи, регистрирани след крайния срок за кандидатстване, посочен в поканата за участие, няма да бъдат разглеждани.

***За участие в международни изложби/панаири се класират предприятия, събрали най-малко 10 точки. 

***При предприятия, получили равен брой точки с приоритет е предприятието, подало по-рано заявката/договор за участие с пълен пакет документи за допустимост.

Отчитането на резултатите от организираните промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на дейността на ИАНМСП. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (на база заявка/договор и приложени писмени документи, доказващи изложените в заявката/договор обстоятелства).

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg

При интерес от Ваша страна, в срок до 30.04.2013 г. предприятието следва да подаде:

– лично или по пощата попълнена заявка/договор, ведно с всички изискуеми документи за кандидатстване в запечатан плик с надпис „наименование на проявата” и име на подателя/предприятието, на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул.”Леге” №2 – 4 за ИАНМСП”.

– на официалния електронен адрес на ИАНМСП горецитираните документи подписани с електронен подпис.

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube