Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИАНМСП” с цел подобряване на наличната материално-техническа база и осигуряване на необходимите ресурси във връзка с изпълнението на делегираните функции на МЗ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” и с цел изпълнение на дейностите за насърчаване на интернационализацията на българската икономика

Пълна Документация

 

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

FED Формат

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

FED Формат

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ ІV

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗДЕЛ V

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО

РАЗДЕЛ VІ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VIІ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Образец на оферта

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

Приложение № 3 – Образец на декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП

Приложение № 4 – Образец на декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП.

Приложение № 5 Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП.

Приложение № 6 – Образец на банкова гаранция за участие..

Приложение № 7 – Образец на банкова гаранция за изпълнение.

Приложение № 8 – Проект на договор.

Приложение № 8 – Административни сведения за участника.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1) Въпрос

2) Въпрос
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube