Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти до 17.30ч. на 10.06.2011г.

 

1) Заповед за откриване на процедурата за определяне на Изпълнител на поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ”

 

2) Покана

 

* Проект на договор

* Приложение към договор №1 Ценова оферта

* Приложение към договор №2 Техническо предложение

* Приложение към договор №3 Декларация

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: