Открита процедура: „ТЕХНОМА” 2013 (15.10 – 19.10.2013 г., Скопие, Македония). Краен срок за документи: 23.08.2013 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор № BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира българско национално участие в Международната специализирана изложба за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2013”, която ще се проведе в периода 15.10 – 19.10.2013 г., Скопие, Македония.

Изложбата „ТЕХНОМА” се организира ежегодно от 1975 г. от скопския панаир – най-големия изложбен център в Македония.

В международния панаир „ТЕХНОМА” 2013 са включени следните области – черна и цветна металургия, металообработваща промишленост, електро и електронна промишленост, енергетика, строителни и изолационни материали, средства и оборудване за строителството, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари.

В рамките на изложението се провеждат паралелно и следните изложби: 33-та международна изложба за иновации “МАКИНОВА”, както и 14-ти Международен панаир на занаятчийството.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международната изложба за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2013”, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба „ТЕХНОМА 2013”, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Десислава Аврамова, младши експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7994, e-mail: d.avramova@sme.government.bg

При интерес от Ваша страна за участие в Международната изложба за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2013”, в срок до 23.08.2013 г., може да подадете изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: d.avramova@sme.government.bg 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката и енергетиката.

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube