Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната


  1. Обявление FED Формат | PDF Формат
  2. Решение FED Формат | PDF Формат
  3. Решение за публикуване
  4. Указания за кандидатстване
  5. Методика за определяне комплексната оценка на офертите
  6. Техническо задание

Образци на документи:

Образец 1 – Оферта;
Образец 2 – Административни сведения;
Образец 3 – Ценова оферта;
Образец 4 – Техническо предложение;
Образец 5 – Декларация ангажираност;
Образец 6 – Декларация екип;
Образец 7 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1; ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;
Образец 8 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
Образец 9 – Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър;
Образец 10 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;
Образец 11 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
Образец 12 – Декларация за общия оборот за последните 3 (три) години;
Образец 12 А – Информация за специализирания оборот за последните 3 (три) години ;
Образец 13 – Списък на основни договори за услуги;
Образец 13A – Списък на договори от експерти;
Образец 14 – Банкова гаранция за участие в процедура;
Образец 15 – Банкова гаранция за изпълнение на договор;
Образец 16 – Договор;
Публичност към договор
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube