Открита процедура: ИАНМСП набира документи за участие в Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2014 (25.01–28.01.2014 г., гр. Париж, Франция). Краен срок за заявки: 07.10.2013 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2014 (25.01–28.01.2014 г., гр. Париж, Франция.

WHO’S NEXT e специализирана промоционална проява в областта на модата и е призната за една от най-значимите в Европа. Тя се организира два пъти през годината, като първото издание е през 1994 г. В последното издание на международната изложба WHO’S NEXT участие са взели 525 изложители, а посетителите са били над 60 000 търговци и специалисти в модния сектор. Изложбата е предназначена за моделиери и производители на модни марки, обувки, дрехи, бельо, платове, трикотаж и модни аксесоари.

ИАНМСП организира участието на български фирми на WHO’S NEXT 2014 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в WHO’S NEXT 2014 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т. 2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условията за участие:

Всички кандидатстващи фирми трябва да предоставят по електронен път снимки на колекциите, с които ще участват на изложбата. Предварителното изпращане на снимки на колекциите е задължително изискване на организаторите за допустимост.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02/940 79 89, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg

При интерес от Ваша страна за участие в Международната специализирана изложба WHO’S NEXT 2014, в срок до 07.10.2013 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

•        В деловодството на ИАНМСП с входящ номер

•     С електронен подпис /всички изискуеми документи/образци, трябва да бъдат подписани от управляващия, да бъдат подпечатани, сканирани и след това на всяка страница да бъде поставен електронния подпис на управляващия фирмата/, на следния електронен адрес: k.gashevska@sme.government.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката и енергетиката

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube