ИАНМСП прекратява организацията и подготовката за участие на национален щанд на Международната специализирана изложба за каучукова промишленост, пластмаса и гуми „PLAST EURASIA 2013” (05.12 – 08.12.2013 г., Истанбул, Турция.)


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията прекратява организицията по участието на български фирми на национален щанд на Mеждународна специализирана изложба за каучукова промишленост, пластмаса и гуми PLAST EURASIA 2013, която ще се проведе в периода 05.12 – 08.12.2013 г., Истанбул, Турция.

Прекратяването се наложи поради непроявен интерес за участие от страна на МСП в сектора и не набирането на минималния брой фирми, заложен в одобрената индикативна програма към 16.07.2013 г.

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube