Открита процедура: ARAB HEALTH 2014, (27 – 30.01.2014, Дубай, ОАЕ). Краен срок за документи: 17.10.2013 г.


 

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба замедицинско и стоматологично оборудване ARAB HEALTH2014(27 – 30.01.2014, Дубай, ОАЕ).  

         ARAB HEALTH е най-голямaтa в региона международна изложба за медицинско оборудване, която се провежда ежегодно от 1977 г. насам. През 2013 г. участие са взели 3427 изложители на обща изложбена площ от 53 677 кв.м., като посетителите са над 81 580 от цял свят.

Основните представени групи стоки в изложбата са: медицински инженеринг, фармация, зъботехника, технологии за зъботехника, медицинско техническо оборудване, медицински уреди, болнично оборудване, лабораторни технологии, рехабилитационно оборудване, болнични доставки и мебели, апарати за лаборатории, инструменти за зъботехника, техническо и медицинско оборудване за стоматолози, електро медицина, диагностика.

         ИАНМСП организира участието на български фирми на ARAB HEALTH 2014, при следните условия:

 

Агенцията поема разходите за:

    Наем на изложбена площ;

    Проектиране и изграждане на щанд;

    Наемане на оборудване и обзавеждане;

    Регистрация на изложителите;

    Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);

    Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в ARAB HEALTH 2014 следва да поемат всички други разходи, както следва:

    Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

    Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

    Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;

    Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

    Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

      Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

      Декларация за получени минимални/държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

      Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)

      Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;

      Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви;

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg.

При интерес за участие в международната специализирана изложба за медицинско и стоматологично оборудване ARAB HEALTH 2014, в срок до 17.10.2013 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

·         В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.

·         С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube