4.11.2013 Прессъобщение

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 4 ноември 2013 г.

 Българските винопроизводители участват в търговска мисия до Хонконг, Китай

От 5 до 12 ноември 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Хонконг, Китай, с участието на българските винопроизводители.

В състава на търговската мисия са включени представителите на 12 български компании:

„Александър Виниардес“ ООД – Ботево, обл. Ямбол, „Бакхаус-4“ ООД – София, „Блокстен“ ООД – Хасково, „Бургозоне“ ЕООД – София, „Винпром Плевен“ ЕАД – Плевен, „Винарски съюз“ АД – Нисово, обл. Русе, „Вини-Бошкилов“ ООД – Благоевград, „Винарска къща Виноградец“ АД – Виноградец, обл. Пазарджик, „Вини-СА“ АД – Асеновград, „Винзавод“ АД – Асеновград, „Винпром Ямбол“ ЕАД – Ямбол, „Мая-Ди“ ЕАД – Казанлък.

Търговската мисия се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Със средствата на проекта Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за: самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог и др.

Участниците в търговската мисия ще бъдат посрещнати от г-жа Даун Чан, Генерален мениджър изложби на Международното изложение за вина и спиртни напитки Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2013, след което ще посетят щандове на индивидуални изложители. Програмата на мисията включва провеждане на официална делова среща с представители на Съвета за развитие на търговията на Хонконг, които ще ги запознаят с маркетингови услуги. Българските винопроизводители ще имат възможност да участват в редица семинари и конференции, част от съпътстващата програма на изложението.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между нашите компании с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 05.11.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube