Открита процедура: BioFach 2014, (12.02-15.02.2014 г., гр. Нюрнберг, Германия). Краен срок за документи: 05.12.2013 г.


 Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международнатаспециализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014, която ще сепроведе в периода 12.02-15.02.2014 г., гр. Нюрнберг, Германия.

Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach се организира ежегодно от 1990 г. насам и е най-голямата изложба в органичния сектор.

На предишното издание са взели участие над 2 400 изложители от 85 страни, на обща изложбена от 82 100 кв.м. Изложбата е била посетена от над 41 000 мениджъри, търговци, дистрибутори и други специалисти.

В рамките на изложбата се дава възможност да бъдат представени широк спектър био-продукти и услуги, разделени в няколко тематични категории:

·         Органични храни и напитки

·         Натурални продукти и добавки за козметиката и медицината

·         Домакински консумативи с органичен произход

·         Други натурални продукти

·         Текстил

·         Технологии и оборудване

·         Услуги

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

·         Наемане на изложбена площ;

·         Проектиране и изграждане на изложбен щанд;

·         Наемане на оборудване и обзавеждане;

·         Регистрация на изложителите;

·         Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);

·         Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014, следва да поемат всички други разходи, както следва:

·         Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

·         Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);

·         Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;

·         Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;

·         Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

·         Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

·         Декларация за получени минимални/държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

·         Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)

·         Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;

·         Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви;

Всички кандидатстващи фирми трябва да притежават и представят копие от Сертификат Био (EU Organic Regulation) за всички органични продукти, които ще представят на изложбата, или са акредитирани/сертифицирани по стандартите на IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Притежанието на сертификатите е задължително изискване на организаторите за допустимост.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страназа участие в Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014, в срок до 05.12.2013 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

·         В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.

·         С електронен подпис, на следния електронен адрес: elitza@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube