Открита процедура:„ COSMOPROF 2014” (04 – 07.04.2014 г., гр. Болоня, Италия). Краен срок за документи: 06.01.2014 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международната изложба за парфюмерия и козметика COSMOPROF 2014 (04 – 07.04.2014 г., гр. Болоня, Италия).

COSMOPROF Worldwide Bologna се провежда ежегодно и е една от най-големите специализирани изложби за парфюмерия и козметика. През 2013 г. на панаира взеха участие  2 390  изложители от 25 държави на обща изложбена площ от 50 869 кв.м. и 193 842 посетители.

ИАНМСП организира участието на български фирми на COSMOPROF 2014, при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Наемане на оборудване и обзавеждане;
  • Регистрация на изложителите;
  • Включване на изложителите в панаирния каталог;
  • Рекламиране на участието.

Фирмите изложители поемат всички други разходи за

  • Транспорт и обработка на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване и пребиваване на служителите (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
  • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т. 2 от Общите условия за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и на изложението.

Участието в международни панаири / специализирани изложения на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието може да получите на www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби / панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

За допълнителна информация сме на Ваше разположение на тел. 02 940 79 84 и имейл v.yankova@sme.government.bg (Вера Янкова).

При интерес за участие в COSMOPROF 2014 е необходимо да подадете необходимите документи най-късно до 06.01.2014 в деловодството на ИАНМСП (ул. Леге 2–4, 1000 София) или с електронен подпис на всеки документ на имейл v.yankova@sme.government.bg.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката и енергетиката.

Страницата е редактирана последно на: 19.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube