Открита процедура: BAUTEC 2014, (18 – 21.02.2014, гр. Берлин, Германия). Краен срок за документи: 07.01.2014 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за строителни технологии, оборудване, материали и интериор BAUTEC 2014, 18.02 – 21.02.2014 г., гр. Берлин, Германия.
BAUTEC e специализирана промоционална проява в областта на строителни технологии, оборудване, материали и интериор и е призната за най-голямата и най-значима в Европа. Тя се организира веднъж на две години от 1981 г., като 2014 година ще се проведе за 17-ти път. В изданието BAUTEC 2012 участие са взели 581 изложители от 22 страни, а посетителите са били 37198.
Изложбата е предназначена за производители в областта на строителството и оборудването. Основни тематични раздели са производство на строителни материали, оборудване и техника, строителни технологии и системи, градско планиране, помощни химически средства за строителната индустрия, инженеринг, реставрация, дизайн и интериор, фасадни технологии, телекомуникационни и противопожарни системи, системи за сухо строителство, изолационни системи и покривни конструкции, санитарни системи, аксесоари, услуги и др.
ИАНМСП организира участието на български фирми на BAUTEC 2014, при следните условия:
Агенцията поема разходите за:<

 • Наеме на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в BAUTEC 2014 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условия за участие:

 • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.
За допълнителна информация може да се обръщате към  г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg.
При интерес от Ваша страна за участие в Международната специализирана изложба BAUTEC 2014, в срок до 07.01.2014 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube