Открита процедура: „AERO 2014” (09 – 12.04.2014г., Фридрихсхафен, Германия). Краен срок за документи: 24.01.2014 г.


 Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира българско национално участие вМеждународната специализирана изложба за лека авиация „AERO 2014”, която ще се проведе в периода 09 – 12.04.2014 г., Фридрихсхафен, Германия.

AERO е най-голямата специализирана изложба за представяне на актуални постижения на науката и тяхното приложение в авиацията с общо предназначение.

През последните две десетилетия в европейски и световен мащаб се повиши дела в авиационната индустрия на т.нар. General Aviation – Авиация с общо предназ­начение, която оперира предимно с леки и свръх леки (450 кг) въздухоплавателни средства. В този сегмент непрекъснато се появяват иновации, нови материали и технологии.

Международната изложба AERO се провежда ежегодно и отбелязва непрекъснат ръст на изложители и заети експозиционни площи.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международната изложба за лека авиация “AERO 2014” при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

  • Наемане на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
  • Наемане на оборудване и обзавеждане;
  • Регистрация на изложителите;
  • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);

·         Рекламиране на участието.

 

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба AERO 2014, следва да поемат всички други разходи, както следва:

·         Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

·         Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);

·         Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;

·         Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;

·            Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

 

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

 

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-н Борис Бачев, младши експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7980, e-mail: b.bachev@sme.government.bg

 

При интерес от Ваша страна за участие в Международната изложба за лека авиация ”AERO 2014, в срок до 24.01.2014 г., може да подадете изискуемите документи по един от следните начини:

·         В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.

·         С електронен подпис, на следния електронен адрес: b.bachev@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 19.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube